อังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2017
การสำแดงของพระคำภายในคุณ
The Revelation Of The Word In You

“ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลาย คือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่เพราะว่า“มนุษย์ทุกคน เป็นเหมือนต้นหญ้าและศักดิ์ศรีทั้งสิ้นของเขาก็เป็นเหมือนดอกหญ้าต้นหญ้าเหี่ยวแห้งและดอกก็ร่วงโรยไปแต่พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์” พระวจนะนี้คือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้พวกท่านทราบแล้ว” (1 เปโตร 1:23-25)

Continue reading


จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2017
คริสต์มาสคือพระคำที่มีชีวิตภายในคุณ
Christmas Is The Word Alive In You

“พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็นพระสิริของพระองค์ คือ พระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง” (ยอห์น 1:14)

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2017
พระคำในใจของเรา
The Word In Our Hearts

“เพราะว่าพระเจ้าผู้ตรัสว่าให้ความสว่างส่องออกมาจากความมืด ทรงส่องสว่างเข้ามาในใจของเรา เพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้า ที่ปรากฏบนพระพักตร์ของพระคริสต์ “(2 โครินธ์ 4:6)

Continue reading


เสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2017
รู้จักและชื่นชมในมรดกของคุณ
Knowing And Enjoying Your Inheritance

“เราไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าประทานแก่เรา” (1 โครินธ์ 2:12)

Continue reading


ศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2017
การเป็นคริสเตียนที่แท้จริง
Real And Authentic Christianity

“แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้สำแดงพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9)

Continue reading