อาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2017
เฉลิมฉลองความดีของพระองค์
Celebrate His Goodness

“จงถวายพระเกียรติซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระยาห์เวห์ จงนำเครื่องบูชามาเข้าเฝ้าพระองค์ จงนมัสการพระยาห์เวห์ในความงดงามแห่งความบริสุทธิ์” (1 พงศาวดาร 16:29)

Continue reading