จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2017
คริสต์มาสคือพระคำที่มีชีวิตภายในคุณ
Christmas Is The Word Alive In You

“พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็นพระสิริของพระองค์ คือ พระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง” (ยอห์น 1:14)

Continue reading