เสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2017
ความเหนือกว่าของเราในพระคริสต์
Our Superiority In Christ
“พวกท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าเราจะพิพากษาพวกทูตสวรรค์? ถ้าเช่นนั้นก็ยิ่งควรจะพิพากษาเรื่องของชีวิตนี้” (1 โครินธ์ 6:3)

Continue reading