อาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2017
คุณดำเนินชีวิตในแผ่นดินแห่งพระบุตรของพระเจ้า
You Live In The Kingdom Of God’s Son

“พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์” (โคโลสี 1:13)

Continue reading