พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2017
เราครอบครองกับพระองค์และในพระองค์
We Reign With Him And In Him

“พระยาห์เวห์ทรงยื่นคทาแห่งการปกครองของท่านจากศิโยน ท่านจงครอบครองท่ามกลางศัตรูของท่านเถิด” (สดุดี 110:2)

Continue reading