อาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2017
พระคำในใจของเรา
The Word In Our Hearts

“เพราะว่าพระเจ้าผู้ตรัสว่าให้ความสว่างส่องออกมาจากความมืด ทรงส่องสว่างเข้ามาในใจของเรา เพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้า ที่ปรากฏบนพระพักตร์ของพระคริสต์ “(2 โครินธ์ 4:6)

Continue reading