อังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2017
มีชัยชนะอย่างครบถ้วนในพระคริสต์
Absolutely Victorious In Christ

“สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ประทานชัยชนะแก่เรา โดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (1 โครินธ์ 15:57)

Continue reading