เสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2017
เกินกว่าภาพลักษณ์ทางร่างกาย
Beyond The Physical Appearance

“ความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้ เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” (1 ยอห์น 4:17)

Continue reading