ศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2018
ครบบริบูรณ์ในพระองค์
Perfected In Him

“เพราะว่าความเป็นพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงอยู่ในพระกายของพระองค์ และพวกท่านได้รับความครบบริบูรณ์ในพระองค์ ผู้ทรงเป็นศีรษะเหนือภูตผีที่ครอบครองและภูตผีที่มีอำนาจทั้งหมด” (โคโลสี 2:9-10)

Continue reading


พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2018
มั่นใจในพระคำ
Confidence In The Word

“เพราะฉะนั้น อย่าละทิ้งความไว้วางใจของท่าน อันจะนำมาซึ่งบำเหน็จยิ่งใหญ่ ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความทรหดอดทน เพื่อท่านจะสามารถทำตามพระทัยของพระเจ้าได้ แล้วท่านก็จะได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้น” (ฮีบรู 10:35-36)

Continue reading


พุธ ที่ 17 มกราคม 2018
ไม่มีความมืดอยู่ภายในคุณ
The Darkness Has Nothing In You

“แต่นี้ไปเราจะไม่สนทนากับท่านทั้งหลายมากนัก เพราะว่าผู้ครองโลกนี้จะมาและไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเหนือเรา” (ยอห์น 14:30)

Continue reading


อังคาร ที่ 16 มกราคม 2018
ชีวิตใหม่ในพระคริสต์
Newness Of Life In Christ

“ท่านไม่รู้หรือว่า เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์ เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในความตายนั้น เหมือนกับที่พระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย โดยเดชพระรัศมีของพระบิดาอย่างไร เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยอย่างนั้น” (โรม 6:3-4)

Continue reading


จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2018
ตอบสนองเสมอต่อการทรงเรียกที่จะให้
Always Respond To The Call To Give

“ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี” (2 โครินธ์ 9:7)

Continue reading