ศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2017
เชื่อและยืนยัน
Believe And Affirm
“เพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” (โรม 10:10)

Continue reading