พุธ ที่ 27 ธันวาคม 2017
รักเหมือนอย่างพระคริสต์
Love Like Jesus

“เรารู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว ก็เพราะเรารักพี่น้อง ผู้ที่ไม่รักก็ยังอยู่ในความตาย” (1 ยอห์น 3:14)

Continue reading