พฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2017
แนวความคิดแห่งชัยชนะ
The Winning Mentality

“ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า”(ฟีลิปปี 4:13)

Continue reading


พฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2017
แนวความคิดแห่งชัยชนะ
The Winning Mentality

“ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า”(ฟีลิปปี 4:13)

Continue reading