เสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2017
คุณสามารถทำทุกสิ่งได้ผ่านทางพระคริสต์
You Can Do All Things Through Christ

“ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” (ฟีลิปปี 4:13)

Continue reading