พุธ ที่ 6 ธันวาคม 2017
การตระหนักรู้ถึงความชอบธรรม
Righteousness Consciousness

“พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2 โครินธ์ 5:21)

Continue reading