เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้ (เอเฟซัส 2:8-9)

มีคนที่คิดว่าพวกเขาควรได้รับการยอมรับจากพระเจ้าหรือได้รับพระพรจากพระองค์สำหรับสิ่งดีที่พวกเขาทำ พวกเขาไว้วางใจในความชอบธรรมของพวกเขาเอง แต่สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานรางวัลให้คือความเชื่อในการงานที่สำเร็จแล้วของพระคริสต์ นั่นคือในการงานแห่งการทดแทนของพระองค์เพื่อคุณ

อัครทูตเปาโลเปิดเผยสำแดงถึงความไร้ผลของการไว้วางใจในการทำดีหรือการรักษาธรรมบัญญัติเพื่อตอบคำถามแทนคุณต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า เขาเขียนว่า “ข้าพ​เจ้า​ถือ​ว่า​ทุก​สิ่ง​เป็น​การ​ขาด​ทุน เพราะ​เหตุ​คุณ​ค่า​อัน​สูง​ยิ่ง​ของ​การ​ได้​รู้​จัก​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​ข้าพ​เจ้า เพราะ​เหตุ​พระ​องค์​ข้าพ​เจ้า​ยอม​ขาด​ทุน​ทุก​อย่าง และ​ถือ​ว่า​สิ่ง​เหล่า​นั้น​เป็น​เหมือน​เศษ​ขยะ​เพื่อ​ว่า​ข้าพ​เจ้า​จะ​ได้​พระ​คริสต์​เป็น​กำ​ไร และ​จะ​ได้​เห็น​ว่า​ข้าพ​เจ้า​อยู่​ใน​พระ​องค์ ไม่​มี​ความ​ชอบ​ธรรม​ที่​ได้​มา​จาก​ธรรม​บัญ​ญัติ มี​แต่​ที่​ได้​มา​โดย​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​คริสต์ คือ​ความ​ชอบ​ธรรม​ที่​มา​จาก​พระ​เจ้า​โดย​ความ​เชื่อ” (ฟีลิปปี 3:8-9)

จงสังเกตว่าส่วนที่ขีดเส้นใต้เปิดเผยให้เห็นบทสรุปของข่าวประเสริฐซึ่งจะพบในพระคริสต์ ไม่มีความชอบธรรมของคุณเอง แต่ยอมรับความชอบธรรมของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์

อย่าพยายามทำให้พระเจ้าประทับใจด้วย “ศาสนา” ของคุณ พระองค์ได้ทรงอวยพรคุณแล้วด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทุกประการในสวรรคสถานในพระคริสต์ (เอเฟซัส 1:3) ไม่มีสิ่งใดที่คุณต้องการซึ่งไม่ได้เป็นของคุณแล้วในพระคริสต์ ทุกสิ่งที่พระองค์เป็นเจ้าของนั้นเป็นของคุณ

จงระลึกว่าพระองค์ได้ทรงประทานชีวิตของพระองค์ให้แก่คุณ ดังนั้นความเชื่อของคุณจึงควรยึดกับสิ่งที่พระคริสต์ได้เสด็จมาทำ นั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำให้สำเร็จแล้วเพื่อคุณและในตัวคุณ เหตุผลสำหรับสุขภาพของพระเจ้า ความเจริญรุ่งเรืองของพระเจ้า และชีวิตแห่งชัยชนะและพระพรที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นคือพระคริสต์ได้ทรงทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นของคุณแล้ว การมุ่งเน้นและความไว้วางใจของคุณควรอยู่ที่พระองค์ และในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำ และบุคคลที่พระองค์เป็น ไม่ใช่ในการงานของคุณ

คำอธิษฐาน

สาธุการแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงยิ่งใหญ่และสมควรแก่การสรรเสริญอย่างมาก ขอบพระคุณที่อวยพรแก่ข้าพระองค์ด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทุกประการในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์ และทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้ร่วมส่วนของมรดกที่เปี่ยมไปด้วยพระสิริของธรรมิกชนในอาณาจักรแห่งความสว่าง ชีวิตของข้าพระองค์คือคำพยานถึงพระคุณและการสำแดงออกของพระสิริ ความเป็นเลิศ และความชอบธรรม ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

2 เปโตร 1:3; 1 โครินธ์ 3:21; โรม 4:14