อังคาร ที่ 24 เมษายน 2018
ความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญ
Understanding Is Important

“ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ฉะนั้นจงเอาปัญญา แม้เจ้าจะได้อะไรก็ตาม จงเอาความเข้าใจไว้” (สุภาษิต 4:7 ThaiKJV)
Continue reading