เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019

พระคำผสมกับวามเชื่อ
The Word Mixed With Faith

“แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น มิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเอง” (ยากอบ 1:22)

Continue reading