พฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2017
ของประทานแห่งพระนามของพระองค์
The Gift Of His Name
“สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น” (ยอห์น 14:13-14)
Continue reading