จันทร์ ที่ 30 เมษายน 2018

เราเป็นผู้สำแดงพระวจนะ
We’re The Expression Of The Word

“แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น มิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเอง” (ยากอบ 1:22)
Continue reading