<a href=”http://rorthai.com/alatir/wp-content/uploads/2012/11/PastorChris02.jpg”><img src=”http://rorthai.com/alatir/wp-content/uploads/2012/11/PastorChris02.jpg” alt=”" title=”PastorChris02″ width=”92″ height=”140″ class=”alignleft size-full wp-image-548″/></a>เสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2017

<strong>อยู่ในพระคำ<strong>

Stay In The Word

                “ทุกคนที่มาหาเราและฟังคำของเราแล้วทำตาม เราจะสำแดงให้พวกท่านรู้ว่าเขาเป็นเหมือนอะไร เขาเป็นเหมือนคนหนึ่งที่สร้างบ้าน เขาขุดลึกลงไปแล้ววางรากฐานอยู่บนศิลา เมื่อมีน้ำท่วมและมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาซัดบ้านนั้น มันก็ไม่หวั่นไหว เพราะถูกสร้างไว้อย่างมั่นคง” (ลูกา 6:47-48)

<!–more–>

 

                <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้รับใช้ท่านหนึ่งเคยถามข้าพเจ้าว่า “ทำไมผู้รับใช้พระเจ้าบางคนที่รับใช้เป็นเวลาหลายปีจึงจบลงได้ไม่ดี ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถจบได้ดีและไม่ล้มเหลว?” การตอบสนองของข้าพเจ้าคือบอกเขาให้ดูที่ถ้อยคำของพระเยซูในข้อพระคำตอนต้น ถ้าเราสนใจในพระคำของพระองค์ เราจะชนะเสมอ พระองค์บอกเราให้ฟังและดำเนินชีวิตโดยพระคำของพระองค์

 

                <p>ประกาศพระคำและดำเนินชีวิตตามพระคำเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน เพียงเพราะว่าคุณประกาศพระคำไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังปฏิบัติพระคำในชีวิตของคุณ คุณจำเป็นต้องดำเนินชีวิตตามพระคำ พระคำของพระเจ้าเป็นคำตอบสำหรับทุกคำถามและคำตอบสำหรับทุกปัญหา นั่นคือเหตุผลที่เราแบ่งปันและสอนพระคำ เพื่อช่วยคนของพระเจ้าให้เข้าใจพระคำและดำเนินชีวิตตามพระคำ

 

                <p>เปาโลประสบความสำเร็จอย่างมากในการรับใช้พระเจ้า ในตอนจบ เขาประกาศว่า “ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบถ้วน ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว…” เขาได้พิสูจน์และดำเนินชีวิตตามพระคำสำหรับตัวของเขาเอง ในกิจการ 20:32 เขาได้ตระหนักและเน้นย้ำถึงประสิทธิผลของพระคำพระเจ้า ในตอนหนึ่งที่เขาได้บอกกับพี่น้องในเมืองเอเฟซัส เขากล่าวว่า “บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชน” เป็นการดำเนินชีวิตในพระคำ

 

                <p>พระเจ้าได้ประทานทุกสิ่งที่คุณต้องการในการดำเนินชีวิตของคุณให้แก่คุณแล้ว พระองค์ได้ประทานความชอบธรรม สุขภาพ ความสำเร็จ สันติสุข ความรุ่งเรือง ความยินดี ชัยชนะ และทุกสิ่งในพระเยซูคริสต์ ยึดเอาสิ่งเหล่านี้ไว้และทำให้เป็นของคุณ อย่าพยายามที่จะเอา “สิ่งต่างๆ” จากพระเจ้า คุณมีทุกสิ่งแล้วที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและต่อการดำเนินตามทางของพระเจ้า (2 เปโตร 1:3)

 

                <p>ดังนั้น ประกาศบ่อยๆ ว่า “ข้าพเจ้าเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริสต์ ข้าพเจ้ามีชีวิตของพระเจ้าภายในข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นความสำเร็จ ข้าพเจ้าเดินในสุขภาพ ความรุ่งเรือง สันติสุข และความยินดี!” ถ้อยคำแห่งความเชื่อในพระคำสำแดงความจริง อยู่ในพระคำและความสำเร็จในชีวิตของคุณและการรับใช้จะได้รับการรับประกันตลอดเวลา ฮาเลลูยา!

<strong>ถ้อยคำแห่งความเชื่อ<strong>

                <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ชีวิตของข้าพเจ้าได้รับการเปลี่ยนใหม่เมื่อข้าพเจ้าอยู่บนพระคำผ่านทางการภาวนา ทางของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยแสงสว่าง และข้าพเจ้าเดินในความชอบธรรม ความรุ่งเรือง สุขภาพ ความสำเร็จ และชัยชนะตลอดเวลา ทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีสำหรับข้าพเจ้าและข้าพเจ้ามีมรดกที่ดี สรรเสริญพระเจ้า!

<strong>ศึกษาเพิ่มเติม: <strong> สดุดี 119:105; ยากอบ 1:25