พุธที่ 19 ธันวาคม 2018
เราเป็นลูกของพระเจ้า
We’re Sons Of God

“ท่านที่รักทั้งหลาย เดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้า…” (1 ยอห์น 3:2)

Continue reading