อังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2017
เป็นพยานที่สัตย์ซื่อและเต็มด้วยฤทธิ์เดช
Faithful And Empowered Witnesses

“พระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่า “พวกท่านจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 16:15)

Continue reading