About rorthai

อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2018
พระคำในปากของคุณ
The Word On Your Lips

เพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด (โรม 10:10)
Continue reading


จันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2018
ไม่มีข้ออ้างสำหรับการขาดการประชุม
Have No Excuse For Missing Church Services

อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัย แต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว (ฮีบรู 10:25)
Continue reading


อาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2018
อยู่เหนือสรรพสิ่ง
Rise Above The Elements

เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ (โรม 8:28)
Continue reading


เสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2018
จงไวในการประพฤติ
Be Quick To Act

แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น มิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเอง (ยากอบ 1:22)
Continue reading


ศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2018
ทุกสิ่งกลายเป็นสิ่งใหม่
All Things Have Become New

ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ (2 โครินธ์ 5:17-18)
Continue reading