About rorthai

<a href=”http://rorthai.com/alatir/wp-content/uploads/2012/11/PastorChris02.jpg”><img src=”http://rorthai.com/alatir/wp-content/uploads/2012/11/PastorChris02.jpg” alt=”" title=”PastorChris02″ width=”92″ height=”140″ class=”alignleft size-full wp-image-548″/></a>เสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2017

<strong>อยู่ในพระคำ<strong>

Stay In The Word

                “ทุกคนที่มาหาเราและฟังคำของเราแล้วทำตาม เราจะสำแดงให้พวกท่านรู้ว่าเขาเป็นเหมือนอะไร เขาเป็นเหมือนคนหนึ่งที่สร้างบ้าน เขาขุดลึกลงไปแล้ววางรากฐานอยู่บนศิลา เมื่อมีน้ำท่วมและมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาซัดบ้านนั้น มันก็ไม่หวั่นไหว เพราะถูกสร้างไว้อย่างมั่นคง” (ลูกา 6:47-48)

<!–more–>

 

                <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้รับใช้ท่านหนึ่งเคยถามข้าพเจ้าว่า “ทำไมผู้รับใช้พระเจ้าบางคนที่รับใช้เป็นเวลาหลายปีจึงจบลงได้ไม่ดี ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถจบได้ดีและไม่ล้มเหลว?” การตอบสนองของข้าพเจ้าคือบอกเขาให้ดูที่ถ้อยคำของพระเยซูในข้อพระคำตอนต้น ถ้าเราสนใจในพระคำของพระองค์ เราจะชนะเสมอ พระองค์บอกเราให้ฟังและดำเนินชีวิตโดยพระคำของพระองค์

 

                <p>ประกาศพระคำและดำเนินชีวิตตามพระคำเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน เพียงเพราะว่าคุณประกาศพระคำไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังปฏิบัติพระคำในชีวิตของคุณ คุณจำเป็นต้องดำเนินชีวิตตามพระคำ พระคำของพระเจ้าเป็นคำตอบสำหรับทุกคำถามและคำตอบสำหรับทุกปัญหา นั่นคือเหตุผลที่เราแบ่งปันและสอนพระคำ เพื่อช่วยคนของพระเจ้าให้เข้าใจพระคำและดำเนินชีวิตตามพระคำ

 

                <p>เปาโลประสบความสำเร็จอย่างมากในการรับใช้พระเจ้า ในตอนจบ เขาประกาศว่า “ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบถ้วน ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว…” เขาได้พิสูจน์และดำเนินชีวิตตามพระคำสำหรับตัวของเขาเอง ในกิจการ 20:32 เขาได้ตระหนักและเน้นย้ำถึงประสิทธิผลของพระคำพระเจ้า ในตอนหนึ่งที่เขาได้บอกกับพี่น้องในเมืองเอเฟซัส เขากล่าวว่า “บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชน” เป็นการดำเนินชีวิตในพระคำ

 

                <p>พระเจ้าได้ประทานทุกสิ่งที่คุณต้องการในการดำเนินชีวิตของคุณให้แก่คุณแล้ว พระองค์ได้ประทานความชอบธรรม สุขภาพ ความสำเร็จ สันติสุข ความรุ่งเรือง ความยินดี ชัยชนะ และทุกสิ่งในพระเยซูคริสต์ ยึดเอาสิ่งเหล่านี้ไว้และทำให้เป็นของคุณ อย่าพยายามที่จะเอา “สิ่งต่างๆ” จากพระเจ้า คุณมีทุกสิ่งแล้วที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและต่อการดำเนินตามทางของพระเจ้า (2 เปโตร 1:3)

 

                <p>ดังนั้น ประกาศบ่อยๆ ว่า “ข้าพเจ้าเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริสต์ ข้าพเจ้ามีชีวิตของพระเจ้าภายในข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นความสำเร็จ ข้าพเจ้าเดินในสุขภาพ ความรุ่งเรือง สันติสุข และความยินดี!” ถ้อยคำแห่งความเชื่อในพระคำสำแดงความจริง อยู่ในพระคำและความสำเร็จในชีวิตของคุณและการรับใช้จะได้รับการรับประกันตลอดเวลา ฮาเลลูยา!

<strong>ถ้อยคำแห่งความเชื่อ<strong>

                <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ชีวิตของข้าพเจ้าได้รับการเปลี่ยนใหม่เมื่อข้าพเจ้าอยู่บนพระคำผ่านทางการภาวนา ทางของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยแสงสว่าง และข้าพเจ้าเดินในความชอบธรรม ความรุ่งเรือง สุขภาพ ความสำเร็จ และชัยชนะตลอดเวลา ทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีสำหรับข้าพเจ้าและข้าพเจ้ามีมรดกที่ดี สรรเสริญพระเจ้า!

<strong>ศึกษาเพิ่มเติม: <strong> สดุดี 119:105; ยากอบ 1:25


<a href=”http://rorthai.com/alatir/wp-content/uploads/2012/11/PastorChris02.jpg”><img src=”http://rorthai.com/alatir/wp-content/uploads/2012/11/PastorChris02.jpg” alt=”" title=”PastorChris02″ width=”92″ height=”140″ class=”alignleft size-full wp-image-548″/></a>เสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2017

<strong>การบังเกิดใหม่: จำเป็นสำหรับทุกคน<strong>

The New Birth: A Must For Every Man

                  “อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าพวกท่านต้องเกิดใหม่” (ยอห์น 3:7)

<!–more–>

 

                  <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; โรม 3:23 กล่าวว่า “เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” มนุษย์ทุกคนมีความบาปผ่านทางอาดัม และตกอยู่ภายใต้การปกครองของซาตาน สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? โรม 6:16 กล่าวว่า “พวกท่านไม่รู้หรือว่าถ้าท่านยอมตัวรับใช้เชื่อฟังใคร ท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้น คือเป็นทาสของบาปซึ่งนำไปสู่ความตาย หรือเป็นทาสของการเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรม?” อาดัมเชื่อซาตานและกลายเป็นคนใช้ของมัน เขาได้ยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของซาตาน นั่นเป็นสิทธิอำนาจที่ซาตานใช้ในวันนี้เพื่อจะกดขี่และทำให้มนุษย์ทุกคนอยู่ในการจองจำ

 

                  <p>ในการที่จะเป็นอิสระจากการครอบครองของซาตาน มนุษย์จะต้องบังเกิดใหม่ และกลายเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่ การบังเกิดใหม่นี้เป็นได้โดยการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ พระคำเรียกพระองค์ว่าเป็นผู้ที่เป็นขึ้นจากความตายคนแรก (วิวรณ์ 1:5) พระองค์ทรงเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นจากความตายฝ่ายวิญญาณ และคนที่บังเกิดใหม่ทุกคนนั้นได้บังเกิดออกจากการตายฝ่ายวิญญาณ

 

                  <p>นี่คือเหตุผลที่เราประกาศข่าวประเสริฐ เพื่อที่มนุษย์ทุกคนจะรู้ว่าพวกเขาไม่ต้องอยู่ในการจองจำของซาตานอีกต่อไป พวกเขาไม่ต้องถูกตัดออกหรือแยกออกจากชีวิตของพระเจ้า คิดถึงสิ่งที่ได้กล่าวถึงผู้ที่ไม่ได้บังเกิดใหม่ในเอเฟซัส 2:12 พวกเขา “ถูกตัดขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอล เป็นคนนอกในเรื่องพันธสัญญาทั้งหลายที่ทรงสัญญาไว้ อยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีความหวังและปราศจากพระเจ้า”

 

                  <p>ใครจะสามารถอยู่ได้โดยปราศจากพระเจ้าได้? ใครจะมีชีวิตที่อยู่ในความมืดและความมืดบอดได้? ไม่มีอะไรที่สามารถจะแย่ไปกว่านี้ได้อีกแล้ว! นี่เป็นเหตุผลที่พระเยซูตรัสไว้ว่า “อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่า…พวกท่านต้องเกิดใหม่” (ยอห์น 3:7) เมื่อคุณบังเกิดใหม่ คุณได้รับการนำออกจากการครอบครองแห่งความมืดเข้าสู่แผ่นดินของพระบุตรของพระเจ้า คุณได้รับการแยกออกจากความตายเข้าสู่ชีวิตในทันที และคุณจะไม่พินาจ (ยอห์น 3:16)

 

                  <p>ความล้มเหลว ความพ่ายแพ้ ความยากจน และทุกสิ่งที่เป็นของความมืดไม่ได้มีส่วนในชีวิตของคุณแล้วเมื่อคุณบังเกิดใหม่ “ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

<strong>ถ้อยคำแห่งความเชื่อ<strong>

                  <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าได้ทำให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย และยืนยันอย่างมั่นใจถึงการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูเหนือชีวิตของข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเป็นผู้รับส่วนในสภาพของพระเจ้า และดำเนินชีวิตแห่งพระสิริ ความชอบธรรม ความสำเร็จ สุขภาพ ความรุ่งเรือง และชัยชนะในพระคริสต์ ฮาเลลูยา!

<strong>ศึกษาเพิ่มเติม: <strong>ยอห์น 3:3; เอเฟซัส 2:19


<a href=”http://rorthai.com/alatir/wp-content/uploads/2012/11/PastorChris02.jpg”><img src=”http://rorthai.com/alatir/wp-content/uploads/2012/11/PastorChris02.jpg” alt=”" title=”PastorChris02″ width=”92″ height=”140″ class=”alignleft size-full wp-image-548″/></a>ศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2017

<strong>มีชัยชนะตลอดไปในพระองค์<strong>

Forever Victorious In Him

“แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์ และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา” (2 โครินธ์ 2:14)

<!–more–>

 

                  <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สดุดี 91:3-8 ทำให้เราสบายใจอย่างมาก พระคำได้เปิดเผยถึงความตั้งใจของพระเจ้าที่จะปกป้องและดูแลคุณ แม้ในท่ามกลางปัญหาและวิกฤตการณ์ในโลกนี้! พระคำกล่าวว่า “เพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากกับของพรานนก และพ้นจากโรคภัยร้ายแรงนั้น พระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั้ง ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน หรือลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน หรือกลัวโรคภัยที่ไล่มาในความมืด หรือความหายนะซึ่งทำลายในเที่ยงวัน พันคนจะล้มอยู่ข้างๆ ท่าน หมื่นคนที่ขวามือของท่าน แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่าน…”

 

                  <p>คุณเห็นหรือไม่ว่าทำไมคุณจึงไม่ควรที่จะกลัวหรืออ่อนระอาใจในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณ? ไว้วางใจในพระเจ้าและในพระคำของพระองค์ คุณได้รับการปกป้องจากความมืดและภัยในโลกทุกวันนี้ ไม่ว่าจะในเวลากลางคืน หรือในตอนกลางวัน พระเจ้าทรงปกป้องและดูแลคุณอยู่ คุณอยู่ในความปลอดภัย ความเชื่อของคุณในการตอบสนองจึงควรเป็นว่า “พระคริสต์อยู่ในข้าพเจ้า อยู่กับข้าพเจ้า และเพื่อข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีชัยตลอดไป”

 

                  <p>พระองค์ตรัสไว้ในอิสยาห์ 43:2 “เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ เราจะอยู่กับเจ้า และเมื่อข้ามแม่น้ำ มันจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าเดินผ่านไฟ เจ้าจะไม่ถูกไหม้ และเปลวเพลิงจะไม่เผาเจ้า” สภาพแวดล้อมที่คุณอยู่เป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่มีภัยอันตรายใดที่ทำลายคุณได้ สภาพแวดล้อมนั้นคือ

พระคริสต์

 

                  <p>ในการอยู่ในพระคริสต์คือการอยู่ในที่ลี้ภัยของพระเจ้า สดุดี 91:1-2 กล่าวว่า “ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด จะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ข้าพเจ้าจะทูลพระยาห์เวห์ว่า “ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ” พระคริสต์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของคุณ! ในพระองค์ คุณไม่ต้องกลัวสิ่งใด เพราะว่าคุณอยู่ในความปลอดภัยและในความเจริญรุ่งเรือง โลกนี้อาจเต็มไปด้วยภาวะเงินลอยตัวหรือเศรษฐกิจที่ตกต่ำ แต่พระพรและความรุ่งเรืองของคุณที่อยู่ในพระคริสต์ได้รับการรับประกันแล้ว

<strong>ถ้อยคำแห่งความเชื่อ<strong>

                  <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้าพเจ้าอยู่ในพระคริสต์ ที่ซึ่งข้าพเจ้าได้รับการปกป้องและมีชีวิตในชัยชนะทุกวัน พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า และเป็นป้อมกำบังของข้าพเจ้า ผู้ที่ข้าพเจ้าไว้วางใจ! ข้าพเจ้าไม่มีความกลัว เพราะว่าในพระองค์นั้นข้าพเจ้ามีชีวิต และดำเนินชีวิตอยู่ พระองค์ทรงเป็นกำลังและหอคอยอันเข้มแข็ง และในพระองค์ ข้าพเจ้าวางรากและจำเริญขึ้นในทุกส่วนในชีวิตของข้าพเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!

<strong>ศึกษาเพิ่มเติม: <strong> โคโลสี 1:27; 1 ยอห์น 4:4


<a href=”http://rorthai.com/alatir/wp-content/uploads/2012/11/PastorChris02.jpg”><img src=”http://rorthai.com/alatir/wp-content/uploads/2012/11/PastorChris02.jpg” alt=”" title=”PastorChris02″ width=”92″ height=”140″ class=”alignleft size-full wp-image-548″/></a>พฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2017

<strong>คุณธรรม<strong>

Moral Excellence

                  “ด้วยเหตุนี้เอง พวกท่านจงพยายามอย่างที่สุดที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อของพวกท่าน….” (2 เปโตร 1:5)

<!–more–>

 

                  <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คุณธรรมในข้อพระคำตอนต้นหมายถึงหลักการ ความดีหรือความดีเลิศ พระเจ้าต้องการให้คุณเพิ่มสิ่งนี้ให้กับความเชื่อของคุณ คุณมีความเชื่อแล้ว “อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น  แต่จงคิดอย่างสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่

พระเจ้าประทานแก่ท่าน…” (โรม 12:3) แต่เท่ากับความสำคัญของความเชื่อ ยังมีบางสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณเพิ่มให้กับความเชื่อของคุณ ถ้าคุณจะมีชีวิตที่เกิดผลและสง่าราศีที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคือคุณธรรม

 

                  <p>พระเจ้าต้องการให้คุณดำเนินชีวิตโดยหลักการและบรรทัดฐานของพระเจ้า และคุณจะทำสิ่งนี้ได้ดีในการ “…พยายามอย่างที่สุดที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อของพวกท่าน” นี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณจะทำอย่างสบายๆ คุณจะต้องมีความพยายามและตั้งใจที่จะทำให้แน่ใจว่าชีวิตของคุณมีคุณธรรมอย่างสูง เป็นบรรทัดฐานและหลักการจากพระคำของพระเจ้า

 

                  <p>ยกตัวอย่างเช่น พระคำบอกเราว่าพระเยซูได้ไปที่บ้านของพระเจ้า คือธรรมศาลา เหมือนตามธรรมเนียมปฏิบัติในสมัยนั้น

(ลูกา 4:16) นั่นเป็นบรรทัดฐานของคุณหรือไม่? คุณมีสิ่งนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เป็นหลักการ ที่จะไปที่คริสตจักรในเวลาที่ต้องไปคริสตจักรหรือไม่? หรือว่าคุณไปในเวลาที่สะดวกเท่านั้น? บางคนไปคริสตจักรเฉพาะเวลาที่พวกเขารู้สึกอยากไป พวกเขาไม่มีบรรทัดฐาน พวกเขาขาดคุณธรรม

 

                  <p>อย่างไรก็ดี สำหรับพระเยซู เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับพระองค์ที่จะไปที่ธรรมศาลา คุณควรที่จะมีวินัยเช่นนั้นในชีวิตของคุณด้วย เมื่อถึงเวลาที่ต้องไปคริสตจักร คุณไป เพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำ ไม่ว่าจะมีสิ่งอื่นให้คิดถึงก็ตาม

 

                  <p>ยิ่งไปกว่านั้น ให้มีเวลาที่แน่นอนในการอธิษฐานและศึกษาพระคำ อย่าอธิษฐานหรือศึกษาพระคำด้วยความบังเอิญหรือแบบไม่จริงจัง ในเวลาที่คุณรู้สึกอยากทำเท่านั้น ให้สิ่งเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจำวันของคุณ ทำให้เป็นวินัย เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับชีวิตที่เกิดผลและประสบความสำเร็จ

<strong>คำอธิษฐาน<strong>

                  <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงแสดงให้ข้าพระองค์เห็นถึงความสำคัญของคุณธรรมที่เพิ่มให้กับความเชื่อของข้าพระองค์ พระวิญญาณแห่งความยอดเยี่ยมทำงานภายในข้าพระองค์เพื่อนำมาซึ่งวินัยและความสม่ำเสมอในชีวิตของข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์เกิดผลและเป็นคนที่ยอดเยี่ยม ในนามพระเยซู อาเมน

<strong>ศึกษาเพิ่มเติม: <strong> ดาเนียล 5:12-14; สดุดี 119:105


<a href=”http://rorthai.com/alatir/wp-content/uploads/2012/11/PastorChris02.jpg”><img src=”http://rorthai.com/alatir/wp-content/uploads/2012/11/PastorChris02.jpg” alt=”" title=”PastorChris02″ width=”92″ height=”140″ class=”alignleft size-full wp-image-548″/></a>พุธ ที่ 11 ตุลาคม 2017

<strong>ข้อความแห่งความรัก<strong>

A Message Of Love

“คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขา และทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศ”

(2 โครินธ์ 5:19)

<!–more–>

 

                  <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อความของข่าวประเสริฐนั้นง่ายมาก ข้อพระคำตอนต้นสรุปว่าเป็นข้อความแห่งความรัก ความรักไม่ถือโทษในความผิดของผู้ที่ทำผิด พระคำกล่าวว่าพระเจ้าไม่ทรงถือโทษในมนุษย์ นั่นคือข้อความที่พระองค์ได้สั่งให้เราประกาศให้แก่โลกนี้ พระเจ้าทรงทราบว่าพวกเขาจะหันจากความบาปของพวกเขาและตกหลุมรักกับพระองค์ถ้าพวกเขาได้ยินและยอมรับข่าวประเสริฐแห่งความรักของพระองค์

 

                  <p>เหตุผลที่โลกนี้ไม่รู้จักพระเจ้าก็เพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าพระองค์ทรงรักพวกเขามากแค่ไหน ความรักทำให้เกิดความรัก เมื่อพวกเขาเข้าใจความรักของพระเจ้า พวกเขาจะตอบสนองเช่นนั้น นี่คือเหตุผลที่พระองค์บอกเราให้บอกโลกนี้ถึงความรักของพระองค์ คุณก็เช่นกันที่ครั้งหนึ่งมีคนประกาศข่าวประเสริฐให้แก่คุณก่อนที่คุณจะได้รับความรอด ดังนั้นหน้าที่ของคุณคือการนำข้อความเดียวกันแห่งความรักของพระองค์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปบอกจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก

 

                  <p>เป็นหน้าที่ของเรา คุณและข้าพเจ้า ที่จะบอกให้โลกนี้รู้ว่าถึงแม้ความบาปจะแยกมนุษย์ออกจากพระเจ้า พระเยซูได้นำการคืนดีกันมา และทำให้มนุษย์กับพระเจ้าคืนดีกันผ่านทางการเสียสละแห่งพระโลหิตของพระองค์ ผ่านการเสียสละนั้น พระองค์ได้ทำให้มนุษย์ทุกคนบริสุทธิ์และปราศจากโทษต่อพระเจ้า (เอเฟซัส 1:3) พระองค์ได้ทรงช่วยมนุษย์ทุกคนให้พ้นจากการครอบครองแห่งความมืด และในวันนี้ ใครก็ตามที่ต้อนรับพระองค์ ก็ได้รับชีวิตใหม่ เป็นชีวิตแห่งความชอบธรรม นี่เป็นข่าวดีที่พระองค์มอบหมายให้เราประกาศ

 

                  <p>เราเป็นทูตของพระเจ้า ได้รับการส่งออกไปในโลกเพื่อประกาศเรื่องการคืนดีกัน โลกนี้จะไม่ได้ยินหรือรู้ในสิ่งที่พระเจ้าได้ทำ ถ้าเราไม่ประกาศข่าวประเสริฐในทุกรูปแบบ นั่นเป็นเหตุผลที่คุณจะต้องเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ แบ่งปันข้อความแห่งความรักของพระคริสต์แก่โลกของคุณ และในที่ซึ่งไกลออกไป

<strong>ถ้อยคำแห่งความเชื่อ<strong>

                  <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระคำของพระเจ้า ข่าวประเสริฐแห่งความรักของพระองค์ เป็นไฟที่ลุกโชนในกระดูกของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าไม่สามารถเงียบอยู่ได้ ข้าพเจ้าประกาศข้อความนี้ด้วยความร้อนรนและความมั่นใจ โดยรู้ว่านี่เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะปลดปล่อยมนุษย์ออกจากความมืดสู่ความสว่าง และจากอำนาจของซาตานสู่พระเจ้า ในวันนี้ ข้าพเจ้าสำแดงความรู้ของพระคริสต์ ในทุกที่ที่ข้าพเจ้าไป ในนามพระเยซู อาเมน

<strong>ศึกษาเพิ่มเติม: <strong> ยอห์น 3:16; 1 ยอห์น 4:9-10