About rorthai

อังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2018

พระองค์ทรงนำคุณในความเป็นจริงของชีวิต
HE GUIDES YOU IN THE REALITIES OF LIFE

เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล …และพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น (ยอห์น 16:13)

Continue reading


จันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2018

คุณได้ตรึงเนื้อหนังของคุณไว้ที่กางเขนแล้ว
YOU’VE CRUCIFIED THE FLESH

ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้ว (กาลาเทีย 5:24)

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2018

ความภาคภูมิใจของพระบิดา
THE FATHER’S PRIDE

เมื่อตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริง เพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงสร้าง (ยากอบ 1:18)

Continue reading


เสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2018

ได้รับการเจิมเพื่อรู้ความจริง
ANOINTED TO KNOW THE TRUTH

ลูกทั้งหลายเอ๋ย บัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้ว และตามที่พวกท่านได้ยินได้ฟังมาว่าศัตรูของพระคริสต์จะมา เดี๋ยวนี้ศัตรูของพระคริสต์จำนวนมากก็มาแล้ว เพราะฉะนั้นเราจึงรู้ว่าบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้ว …แต่พวกท่านได้รับการชโลมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้ว และท่านก็รู้ทุกสิ่ง (1 ยอห์น 2:18-20)

Continue reading


ศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2018

เราเป็นยิ่งกว่า “ผู้เชื่อ”
WE’RE MORE THAN “BELIEVERS”

พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16)

Continue reading