About rorthai

จันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2018

เรียนรู้ที่จะให้อภัยตนเอง
Learn To Forgive Yourself

“ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า ” (เอเฟซัส 1:7)

Continue reading


อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2018

ชื่นชมยินดีและเต็มไปด้วยการขอบพระคุณ
Rejoice And Be Thankful

“แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์ และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา ” (2 โครินธ์ 2:14)

Continue reading


เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2018
ชีวิตที่สูงขึ้นและมาตรฐานที่สูงขึ้น
A Higher Life And Higher Standards

“ฉะนั้นพวกเจ้าจงออกจากท่ามกลางพวกเขา และจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลาย องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัส อย่าแตะต้องสิ่งที่ไม่สะอาด แล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าไว้ ” (2 โครินธ์ 6:17)

Continue reading


ศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2018

การสามัคคีธรรมที่แท้จริง
A Real Fellowship

“ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้า ความรักของพระเจ้า และการสามัคคีธรรมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายทุกคนเถิด” (2 โครินธ์ 13:14 NIV)

Continue reading


พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2018

อย่าดำเนินชีวิตอยู่เพื่อตนเอง
Don’t Live For Yourself

“เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาส ให้เราทำดีต่อทุกคน และเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อ”(กาลาเทีย 6:10)

Continue reading