About rorthai

อังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2017
เป็นพยานที่สัตย์ซื่อและเต็มด้วยฤทธิ์เดช
Faithful And Empowered Witnesses

“พระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่า “พวกท่านจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 16:15)

Continue reading


จันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2017
พระองค์ทรงมีชีวิตและทำงานอยู่ภายในคุณ
He’s Alive And At Work In You

“เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์” (ฟีลิปปี 2:13)

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2017
พระองค์ทรงสถิตภายในคุณ
He Lives In You

“ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่าน?” (1 โครินธ์ 3:16)

Continue reading


เสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2017
การเติมเต็มที่แท้จริง
True Fulfilment

“เพราะว่าชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหาร และร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่ม” (ลูกา 12:23)

Continue reading


ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2017
ดำเนินชีวิตที่สูงกว่า
Live The Higher Life

“เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงมีใจกล้าเถิด เพราะว่าเราชนะโลกแล้ว” (ยอห์น 16:33)

Continue reading