จับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์… (ฮีบรู 12:2)

ฉบับ The Amplified Classic ของข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรากล่าวว่า “มองออกห่าง [จากทุกสิ่งที่จะหันเหความสนใจ] ไปยังพระเยซู…” สิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกคุณที่นี่นั้นเรียบง่าย นั่นคือจงเพ่งความสนใจไปที่พระคำ! พระเยซูคือพระคำที่มาเกิดเป็นมนุษย์ อย่าวอกแวก

จงระลึกถึงเรื่องราวของเปโตรและพระอาจารย์เมื่อพวกเขาเดินบนทะเล เปโตรเริ่มจมเมื่อเขาเลิกพุ่งความสนใจไปที่พระเยซู ถ้าเขายังคงจ้องมองพระอาจารย์อยู่ เขาก็จะไม่ถูกคลื่นและพายุที่โหมกระหน่ำทำให้จม (อ่านมัทธิว 14:25-31) สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับหลายคนในทุกวันนี้ เมื่อพวกเขาปล่อยให้ตัวเองถูกครอบงำด้วยปัญหาและสถานการณ์แทนที่จะเพ่งความสนใจไปที่พระคำของพระเจ้า พวกเขากลับยิ่งจมลงไปมากขึ้น

ไม่มีสถานการณ์ใดที่คุณไม่สามารถจัดการด้วยพระคำของพระเจ้าได้ จงทำให้พระคำของพระเจ้าเป็นที่อยู่อาศัยของคุณ จงดำเนินชีวิตในพระคำ! จงเรียนรู้จากพระเยซู พระองค์ดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ถึงแม้ว่าพระองค์เองเป็นพระคำ! พระองค์จดจ่อและไม่เคยหันเหความสนใจไปจากพระคำ พระองค์มองดูผลลัพธ์แห่งความเชื่อของพระองค์เพื่อความชื่นชมยินดีที่ได้วางไว้ต่อหน้าพระองค์ พระองค์ทรงอดทนต่อกางเขนด้วยการดูหมิ่นความละอาย พระองค์ไม่สนใจว่าผู้คนจะคิดเกี่ยวกับพระองค์อย่างไร พระองค์เพ่งความสนใจของพระองค์ไปที่การทำตามน้ำทัยของพระบิดา คุณก็ควรจะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน

พวกเขาอาจเรียกคุณด้วยชื่อต่างๆ เนื่องจากการอุทิศตัวและการทุ่มแทตนเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่อย่าปล่อยให้สิ่งนั้นส่งผลกระทบต่อคุณ ถ้ามีสิ่งใดที่ดลใจให้รักพระองค์มากกว่านี้ ก็จงถูกท้าทายให้รับใช้พระองค์ด้วยความกระตือรือร้นให้มากยิ่งขึ้น อย่าล้มเลิกในเวลาที่ยากลำบากและสถานการณ์ที่ปั่นป่วน จงยึดมั่นด้วยการเพ่งความสนใจไปที่พระเยซู

1 ทิโมธี 6:12 กล่าวว่า “จง​ต่อ​สู้​อย่าง​เต็ม​ที่​เพื่อ​ความ​เชื่อ จง​ยึด​ชีวิต​นิรันดร์​ให้​มั่น…” อย่าหันหลังให้กับพระคำ อิสยาห์ 26:3 เปิดเผยให้เห็นผลลัพธ์ส่วนหนึ่งของการเพ่งความสนใจไปที่พระคำของพระเจ้าเรื่อยๆ นั่นคือ​องค์พระผู้เป็นเจ้า​จะ​ทรง​พิ​ทักษ์​ผู้​มีใจ​แน่ว​แน่​ในพระองค์ไว้​ใน​สันติสุข​ที่สม​บูรณ์ เพราะ​ว่าเขาไว้​วาง​ใจใน​พระ​องค์”

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

พระคำของพระเจ้ากำลังผลิตผลลัพธ์ในตัวฉันโดยฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าขณะที่ฉันเดินในมรดกของฉันในพระคริสต์! ฉันมีประสบการณ์กับสันติสุขในความเจริญรุ่งเรือง เพราะว่าฉันดำเนินชีวิตอยู่ในพระคำของพระเจ้า! ฉันไม่ได้ถูกทำให้ย่อท้อโดยการทดลอง การทดสอบ และการข่มเหง เพราะว่าพระคำทำให้ฉันมีชัยชนะเสมอ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม

ฮีบรู 4:12; อิสยาห์ 55:10-11


“[และอันที่จริง แหล่งที่มาของผลกำไรอันยิ่งใหญ่ สำหรับ] การอยู่ในทางพระเจ้าด้วยความพอใจก็เป็นประโยชน์ที่ดีและอย่างใหญ่หลวง” (1 ทิโมธี 6:6 ฉบับ AMPC)

พระคัมภีร์ให้ความหมายของคำว่าความพึงพอใจสำหรับเราในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราว่าเป็น “ความรู้สึกพอเพียงภายใน” จากนั้นก็กล่าวว่า “การอยู่ในทางพระเจ้าด้วยความพอใจก็เป็นประโยชน์ที่ดีและอย่างใหญ่หลวง” โดยพระวิญญาณเปาโลอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า “เพราะเราไม่ได้นำอะไรเข้ามาในโลกและเห็นได้ชัดว่าเราก็ไม่สามารถนำสิ่งใดออกไปจากโลกนี้ได้ แต่ถ้าเรามีอาหารและเครื่องนุ่งห่ม ก็ให้เราพอใจ (พึงพอใจ) ด้วยสิ่งเหล่านี้เรา แต่ผู้ที่ปรารถนาจะร่ำรวยก็ตกเข้าไปในการทดลองและบ่วงแร้วและเข้าไปสู่ความปรารถนาที่โง่เขลา (ไร้ประโยชน์ ไร้พระเจ้า) และเจ็บปวดที่ทำให้คนต้องประสบกับความพินาศและการทำลายล้างและความพินาศที่น่าสงสาร” (1 ทิโมธี 6:7-9 ฉบับ AMP)

นี่คือความเจ็บปวดของผู้ที่ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจะร่ำรวย แต่คุณไม่ควรเข้าไปในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในฐานะลูกของพระเจ้า เพราะว่าการบังเกิดใหม่ทำให้คุณได้เข้าสู่ไปการพักผ่อนของพระองค์ ซึ่งเป็นชีวิตของความพึงพอใจ คุณหยุดจากการต่อสู้ดิ้นรนและพระสิริของพระเจ้าทำงานในตัวคุณแล้วในตอนนี้

พระคัมภีร์กล่าวไว้ใน 2 โครินธ์ 8:9 ว่า  “เพราะ​ว่า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้​จัก​พระ​คุณ​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา​แล้ว​ว่า แม้​พระ​องค์​ทรง​มั่งคั่ง ก็​ยัง​ทรง​ยอม​เป็น​คน​ยาก​จน​เพราะ​เห็น​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​เป็น​คน​มั่งคั่ง เนื่อง​จาก​ความ​ยาก​จน​ของ​พระ​องค์” และใน สุภาษิต 10:22 กล่าวว่า “พระ​พร​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​ทำ​ให้​มั่ง​คั่ง และ​พระ​องค์​ไม่​ได้​ทรง​เพิ่ม​ความ​โศก​เศร้า​เข้า​กับ​พระพร” นี่คือชีวิตของคุณในฐานะลูกของพระเจ้า! พระพรของพระเจ้าในชีวิตของคุณเป็นพื้นฐานสำหรับความร่ำรวยของคุณ

ความเจริญรุ่งเรืองของคุณนั้นสืบทอดมาจากพระวิญญาณ เพราะว่าคุณคือเชื้อสายของอับราฮัม ในพระคริสต์คุณได้เข้าไปสู่การพักผ่อนของพระเจ้า คุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกต่อไป ในฐานะเชื้อสายของอับราฮัม คุณจะอิ่มเอิบเสมอ เต็มไปด้วยคำสรรเสริญและถวายพระสิริแด่พระเจ้า

จงทำหน้าที่จากสถานที่แห่งความพอเพียงภายในและดำเนินการจากตำแหน่งที่ได้เปรียบของการพักผ่อนและความพึงพอใจโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร จงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี สรรเสริญต่อไป รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าและปิติยินดีในพระองค์ พระองค์จะสร้างโอกาสให้คุณก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆ จากพระสิริสู่พระสิริ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

พระเยซูเจ้าที่รัก ฉันยอมรับรู้พระองค์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งชีวิตของฉัน พระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือตัวเลือก ความปรารถนา แผนการ และเป้าหมายของฉัน ฉันทำงานจากสถานที่แห่งความพอเพียงภายในและดำเนินการจากตำแหน่งที่ได้เปรียบของการพักผ่อนและความพึงพอใจโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ ฮาเลลูยา!          

ศึกษาเพิ่มเติม

ฮีบรู 4:10; สุภาษิต 3:5-6


 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมา แล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า” (ฟีลิปปี 3:13)

หลายคนคิดว่าความคืบหน้าหรือความสำเร็จคือการมีรายได้เพิ่มขึ้น การได้รับการเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงาน การซื้อบ้านใหม่ ฯลฯ แต่ความก้าวหน้าที่แท้จริงนั้นเป็นมากกว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นการพัฒนาวิญญาณของคุณผ่านทางพระคำและพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ มันเป็นความเป็นเลิศที่ชัดเจน เริ่มต้นที่มนุษย์ภายในของคุณและแผ่ซ่านออกไปข้างนอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ มันมาจาก “คุณ” ในตัวคุณ

เมื่อคุณมีการตระหนักรู้นี้ คุณจะไม่ถูกคุกคามโดยวิกฤตหรือความท้าทายของชีวิต ความก้าวหน้าของคนอื่นไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลว ดังนั้นอย่าวัดความก้าวหน้าหรือความไม่ก้าวหน้าจากความสำเร็จของผู้อื่น

ความสำเร็จที่แท้จริงหมายถึงการดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะผ่านทางพระคำของพระเจ้าและการบรรลุเป้าหมายที่พระองค์ปรารถนาสำหรับชีวิตของคุณ ดังนั้นจึงไม่ฉลาดที่จะวัดความสำเร็จของคุณโดยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น เพราะว่าคุณอาจไม่รู้แผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของบุคคลนั้น

ระหว่างคุณกับองค์พระผู้เป็นเจ้า คุณสามารถรู้ว่าคุณประสบความสำเร็จหรือไม่ คุณสามารถดูที่ชีวิตของคุณในวันนี้และบอกได้ว่าคุณประสบความสำเร็จในเวลานี้ในชีวิตของคุณหรือไม่ เพราะว่าความสำเร็จนั้นเกี่ยวข้องและวัดตามระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของคุณ

ชีวิตที่พระเจ้ามอบให้แก่คุณเป็นชีวิตที่มีพระสิริเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่คุณสะสมความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าคุณประสบความสำเร็จในตอนนี้ พระองค์ก็สามารถไว้วางใจคุณได้มากขึ้น ดังนั้นจงวัดและเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณในแต่ละจุดโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพหรือความสำเร็จของคุณกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

คุณสามารถประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่ง และหลังจากนั้นเป้าหมายก็กว้างขึ้น ความท้าทายจะเพิ่มขึ้น แต่คุณต้องชนะในทุกๆระดับ เมื่อคุณเอาชนะความท้าทายและบรรลุเป้าหมายใหม่เหล่านั้น คุณก็จะประสบความสำเร็จอีกครั้งในระดับที่ใหม่และสูงกว่าเดิม มันเป็นเช่นนั้นจากพระสิริสู่พระสิริ นั่นคือแผนการและความคิดของพระเจ้าสำหรับความสำเร็จของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

องค์พระผู้เป็นเจ้าที่รัก ขอบพระคุณที่แสดงให้ฉันเห็นถึงความก้าวหน้าในระดับต่างๆของชีวิต สายตาของฉันจ้องมองดูที่พระองค์เท่านั้น และแรงผลักดันและการแสวงหาของฉันคือการทำให้แผนการและวัตถุประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของฉันสำเร็จ ฉันปฏิเสธที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆ แต่วัดความสำเร็จในชีวิตของฉันกับพระคำและวัตถุประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของฉัน

ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

ฟีลิปปี 3:13; ฮีบรู 12:2


และต่อมาเมื่อถึงครั้งที่เจ็ด เขาบอกว่า “ดูสิ มีเมฆก้อนหนึ่งเล็กเท่าฝ่ามือคนขึ้นมาจากทะเล” และท่านก็บอกว่า “จงไปทูลอาหับว่า ‘ขอทรงเตรียมราชรถและเสด็จลงไป เพื่อพระองค์จะไม่ติดฝน’  (1 พงศ์กษัตริย์ 18:44)

บ่อยครั้งที่หลายคนกังวลและเดือดร้อนใจจากปัญหาและสถานการณ์ในชีวิตของพวกเขามากเกินกว่าที่จะสังเกตเห็นพระพรของพระเจ้าที่อยู่รอบตัวพวกเขา คำตอบหรือการอัศจรรย์ที่พวกเขาต้องการอาจอยู่ในหมายสำคัญหรือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ รอบตัวพวกเขาซึ่งพวกเขาไม่ตระหนักพอที่จะสังเกตเห็นได้

แต่ลองสังเกตบางสิ่งที่แตกต่างเกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะเอลียาในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา หลังจากฝนแล้ง 3 ปีครึ่งเขาเริ่มอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อให้สวรรค์เปิดและส่งฝนลงมา ขณะที่เขาอธิษฐานเขาส่งคนใช้ไปตรวจสอบว่าฝนกำลังมาหรือยังหลายครั้ง ทุกครั้งชายหนุ่มกลับมาพร้อมกับรายงานในแง่ลบว่า “ไม่ครับอาจารย์ ไม่มีสัญญาณว่าฝนจะตกข้างนอกเลย”

อย่างไรก็ตามในครั้งที่ 7 เขากลับมาพูดว่า “ฉันไม่แน่ใจว่ามันมีความสำคัญอะไรหรือเปล่า แต่ฉันเห็น ‘เมฆก้อนเล็กๆ’ บนท้องฟ้าขนาดเท่ากับมือของมนุษย์” เมื่อมาถึงจุดนี้เอลียาก็ลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่า “ใช่แล้ว นั่นแหละ!” และส่งข้อความไปถึงกษัตริย์อาหับทันทีว่า “รีบเข้าไปในรถม้าเร็วๆ แล้วมุ่งหน้าเข้าเมืองก่อนที่ฝนจะหยุดคุณ!”

คนใช้ของเอลียารายงานเพียงว่าเขาเห็นเมฆก้อนเล็กๆ แต่นั่นคือทั้งหมดที่เอลียาต้องการ เขารู้ว่าเขาก้าวหน้าแล้ว เขาสามารถสังเกตเห็นบางสิ่งที่แตกต่างในสถานการณ์ปัจจุบัน คุณสามารถสังเกตบางสิ่งที่แตกต่างในชีวิตของคุณในวันนี้ไหม? เช่นเดียวกับเอลียาจงเลือกที่จะมองเห็นว่า “หมายสำคัญ” ของการเปลี่ยนแปลงนั้นว่าเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าคุณมีชัยชนะแล้ว

อย่ารอ จงกล่าวยืนยันทันที และยืนยันต่อไปว่าคุณได้รับชัยชนะแล้วในพระคริสต์ จงป่าวประกาศชัยชนะของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นใจว่าพระคำของพระเจ้าและชีวิตของพระองค์ในตัวคุณทำให้คุณสมบูรณ์และนำความสมบูรณ์แบบมาสู่ร่างกายของคุณ ชีวิตของคุณ และสถานการณ์ของคุณ

จงตระหนักถึงการงานของพระเจ้าในและรอบๆตัวคุณและถวายเกียรติแด่พระองค์ จงปฏิเสธที่จะอนุญาตให้จิตใจของคุณอุดตันด้วยความกังวลเพื่อให้คุณสามารถได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าและหยั่งรู้ถึงการทรงสถิต ความงดงาม และหมายสำคัญของพระองค์ เช่นเดียวกับเอลียา จงเห็นว่าคุณได้ทำสำเร็จแล้วและมีความก้าวหน้าและผลกระทบผ่านทางหมายสำคัญเล็กๆ ในชีวิตประจำวันของคุณ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ตาฝ่ายวิญญาณของข้าพระองค์เปิดออกเพื่อรับรู้ถึงการงานที่อัศจรรย์ของพระองค์ เห็นพระสิริของพระองค์ มีความสำราญในความงดงามของพระองค์ ตระหนักถึงการทรงสถิตของพระองค์ และหมายสำคัญที่มองเห็นและมองไม่เห็นที่พระองค์สำแดงแม้แต่ในรายละเอียดที่เล็กน้อย ด้วยการตระหนักรู้นี้ข้าพระองค์เดินไปในชัยชนะและความมีชัยในทุกสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

เศคาริยาห์ 4:10; ยอห์น 6:9-11


                  เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่ม แต่เป็นความชอบธรรม สันติสุข และความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โรม 14:17)

ในชีวิตจะมีสถานการณ์หรือแม้แต่คนที่พยายามทำลายแรงบันดาลใจของคุณในการมีชีวิตที่มีความสุขและชื่นชมยินดี อย่างไรก็ตามทุกอย่างก็ยังคงอยู่ที่การเลือกของคุณ ใช่ มันเป็นเรื่องของการเลือก!

ถ้าชายคนหนึ่งเลือกที่จะปล่อยให้ความผิดหวังของคนอื่นหรือผลกระทบจากสภาพที่เลวร้ายที่ไม่น่าปรารถนาของชีวิตหยุดยั้งเขา เขาก็มีแนวโน้มที่จะมีชีวิตที่หงุดหงิดและไม่สามารถทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเขาสำเร็จได้ บุคคลเช่นนี้มักระบายความโกรธและความหงุดหงิดของเขาลงที่ผู้อื่น เขาต้องการเห็นคนอื่นไม่มีความสุข เพราะว่าเขาหาเหตุผลไม่พบว่าทำไมพวกเขาจึงควรมีความสุข คนจำนวนมากเป็นแบบนี้

อย่างไรก็ตามบนพื้นฐานแห่งความรู้ของพระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับคุณ คุณสามารถเลือกที่จะแตกต่างได้ จงเลือกที่จะดำเนินชีวิตของคุณในความสว่างแห่งความจริงของพระองค์และตัดสินใจว่าความชื่นชมยินดีและความสมหวังในชีวิตของคุณจะไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ จงเลือกที่จะเพลิดเพลินไปกับทุกวันและชื่นชมยินดีกับช่วงเวลาในชีวิตของคุณ นั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคุณ!

ในเฉลยธรรมบัญญัติ 30:19 ฉบับ TLB พระเจ้าตรัสกับคนอิสราเอลว่า “…เราได้ตั้งชีวิตหรือความตาย พระพรหรือคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าเจ้า โอ้ อยากให้คุณเลือกชีวิต เพื่อคุณและลูกๆของคุณจะมีชีวิตอยู่!” นี่เป็นคำแนะนำที่แตะต้องใจ พระองค์ประทานฤทธิ์อำนาจให้แก่คุณในการเลือกชีวิตแห่งพระพร เพราะว่านั่นคือความปรารถนาของพระองค์ที่มีต่อคุณ นั่นคือเพื่อดำเนินชีวิตอยู่ในพระพรตลอดไป

ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ สุขภาพของพระเจ้า การหยั่งรู้เหนือธรรมชาติ และจิตใจที่สมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรือง และความมั่งคั่ง ชีวิตแห่งพระสิริ และความชื่นชมยินดีที่เพิ่มมากขึ้นเสมอ สิ่งเหล่านี้และสิ่งอื่นอีกมากมายเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าสำหรับคุณในพระคริสต์ แต่คุณต้องเลือกที่จะรับรู้และใช้ความเป็นจริงเหล่านี้ในชีวิตส่วนตัวของคุณ จงเลือกที่จะเดินในพระคำของพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระเจ้าในชีวิตของคุณในวันนี้

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงประทานชีวิตแห่งพระพรซึ่งเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและพระสิริให้แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์เดินในสุขภาพของพระเจ้า การหยั่งรู้เหนือธรรมชาติ และจิตใจที่สมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรือง และความมั่งคั่ง ขอบพระคุณสำหรับพระคุณและพระปัญญาที่บริบูรณ์เพื่อปกครองโลกของข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติม

1 เปโตร 1:8; ยอห์น 15:11; ฟีลิปปี 4:4