พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

(2 โครินธ์ 5:21)

ความคิดเรื่องคนที่ถูกสร้างใหม่มีธรรมชาติบาปเป็นเรื่องปกติทั่วไปในหมู่คริสเตียนที่มองจากมุมมองของ “ครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นคนบาป แต่ตอนนี้ฉันรอดแล้ว” แต่คนที่ถูกสร้างใหม่นั้นไม่ใช่มนุษย์ที่อยู่ในความบาปและในความมืด จริงๆแล้วคนๆนั้นได้ตายไปแล้วกับพระคริสต์

ธรรมชาติเก่าของความบาปได้ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์และแทนที่ด้วยธรรมชาติแห่งความชอบธรรมของพระเจ้า “เรา​รู้​แล้ว​ว่า คน​เก่า​ของ​เรา​นั้น​ถูก​ตรึง​ไว้​กับ​พระ​องค์​แล้ว เพื่อ​ตัว​ที่​บาป​นั้น​จะ​ถูก​ทำ​ลาย​ให้​สิ้น​ไป และ​เรา​จะ​ไม่​เป็น​ทาส​ของ​บาป​อีก​ต่อ​ไป” (โรม 6:6) เมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย คุณก็เป็นขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ในชีวิตใหม่ นั่นคือธรรมชาติใหม่ ชีวิตในตัวคุณไม่ใช่ความต่อเนื่องของชีวิตเก่าหรือการผสมผสานระหว่างชีวิตเก่ากับชีวิตใหม่ แต่คือชีวิตใหม่อย่างสิ้นเชิง นั่นคือชีวิตใหม่แห่งความชอบธรรม สาธุการแด่พระเจ้า!

โรม 6:4 กล่าวว่า “เพราะ​ฉะนั้น เรา​จึง​ถูก​ฝัง​ไว้​กับ​พระ​องค์​แล้ว โดย​การ​รับ​บัพ​ติศ​มา​เข้า​ใน​การ​ตาย​นั้น เพื่อ​ว่า​เมื่อ​พระ​บิดา​ทรง​ให้​พระ​คริสต์​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ตาย​โดย​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์​แล้ว เรา​ก็​จะ​ได้​ดำ​เนิน​ตาม​ชีวิต​ใหม่​ด้วย​เหมือน​กัน” ไม่น่าแปลกใจที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ใน โคโลสี 3:10 ว่า “…​สวม​วิสัย​มนุษย์​ใหม่ที่​กำ​ลัง​ได้​รับ​การ​สร้าง​ขึ้น​ใหม่ตาม​พระ​ฉายา​ของ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​สร้างเพื่อ​ให้​รู้​จัก​พระ​เจ้า”

คุณเกิดมาชอบธรรมในพระเยซูคริสต์ พระองค์ใช้ความชอบธรรมของพระองค์แทนธรรมชาติบาปของคุณ พระราชกิจแห่งการทดแทนของพระองค์จัดการกับปัญหาบาปและทำให้เกิดคนที่ถูกสร้างใหม่ สายพันธุ์ใหม่ ถูกสร้างขึ้นใหม่ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันบังเกิดจากพระเจ้าและมีธรรมชาติแห่งความชอบธรรมของพระองค์ในวิญญาณของฉัน พระเยซูทรงเป็นอย่างไรในพระสิริและความชอบธรรมของพระองค์ ฉันก็เป็นอย่างนั้น ไม่มีธรรมชาติเก่าอยู่ภายในตัวฉัน เพราะว่าฉันได้บังเกิดเข้าสู่ชีวิตใหม่ ฉันเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ได้รับการทรงเรียกเข้าสู่การมีส่วนร่วมในธรรมชาติของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม

โรม 8:1-4