จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

 (เอเฟซัส 5:20)                                                         

สมองของมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือด้านขวาและด้านซ้าย ด้านซ้ายคือสิ่งที่คุณใช้ในการวิเคราะห์ คำนวณ และวางแผน นอกจากนี้ยังใช้ในการหาข้อแก้ตัว ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีงานที่คุณต้องทำให้สำเร็จ แต่คุณพูดว่า “ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะสามารถทำสิ่งนี้ให้สำเร็จได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้” นั่นคือสมองด้านซ้ายของคุณที่กำลังทำงานอยู่ มันหาสาเหตุของความสำเร็จหรือความล้มเหลว

ในอีกด้านหนึ่งสมองด้านขวาของคุณ คือสิ่งที่มองดูรูปภาพ สร้างจินตนาการ และให้คำตอบ มันผลิตความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความงดงาม สี แต่น่าเศร้าที่โลกรอบตัวเราส่วนใหญ่ถูกปกครองด้วยประสาทสัมผัส เราจึงถูกสอนให้ใช้เหตุผลมากขึ้น ดังนั้นคนส่วนใหญ่พึ่งพาสมองด้านการวิเคราะห์ของพวกเขา (ด้านซ้าย) และผลก็คือพวกเขาไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์ พวกเขาไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจน

อย่างไรก็ตามเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องทราบว่าสมองด้านขวาของคุณสามารถถูกเปิดใช้งานได้ และหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำสิ่งนี้ให้สำเร็จก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงให้เราเห็นในข้อพระคัมภีร์หลักของเรา นั่นคือ “จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง… ” พระเจ้าทรงรู้เพราะว่าพระองค์ทรงสร้างคุณ พระองค์ทรงรู้ว่าถ้าคุณขอบพระคุณอยู่เสมอ คุณก็จะมีทัศนคติที่ชื่นชมยินดีไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดและสามารถหาคำตอบและวิธีแก้ปัญหาได้ ที่นี่คุณจะเห็นสีสัน ความงดงาม และด้านที่สว่างกว่าของชีวิต

ดังนั้นจงเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณเสมอสำหรับทุกสิ่ง มันไม่แตกต่างว่าคุณจะเป็นหนี้หรือหลายคนที่เป็นหนี้คุณไม่สามารถชำระหนี้ได้ จงขอบพระคุณ! เจ้าของบ้านอาจแจ้งให้คุณทราบถึงการยกเลิกการเช่า อย่างไรก็ตามจงขอบพระคุณ! บางทีคุณอาจได้ยินว่า บริษัท หรือองค์กรที่คุณทำงานกำลังคัดคนงานออก และชื่อของคุณก็อยู่ในรายชื่อนั้น จงขอบพระคุณ! ไม่ว่าความท้าทายจะเป็นอย่างไร ก็จงขอบพระคุณ

พระคัมภีร์บอกให้เรารู้ว่าการขอบพระคุณในทุกกรณี คือ น้ำพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์สำหรับคุณ (1 เธสะโลนิกา 5:18) ฮีบรู 13:15 กล่าวว่า “เพราะ​ฉะนั้น ให้​เรา​ถวาย​คำ​สรร​เสริญ​เป็น​เครื่อง​บูชา​แด่​พระ​เจ้า​ตลอด​ไป​โดย​ทาง​พระ​องค์​นั้น คือ​ถวาย​ผล​จาก​ปาก​ที่ขอบพระคุณแก่พระ​นาม​ของ​พระ​องค์” เมื่อคุณมีทัศนคตินี้ ทัศนคติของการขอบพระคุณชีวิตของคุณก็จะเป็นชีวิตแห่งชัยชนะ พระสิริ ความชื่นชมยินดี และคำพยานที่ไม่มีที่สิ้นสุด ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่สมควรแก่การสรรเสริญ พระองค์ทรงพระคุณและกรุณา! จากส่วนลึกของหัวใจข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับพระคุณ พระเมตตา พระปัญญา และฤทธิ์อำนาจซึ่งข้าพระองค์ใช้ในการดำเนินชีวิตในชัยชนะ และเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

1 เธสะโลนิกา 5:18; ฮีบรู 13:15; 1 พงศาวดาร 16:8-10