“แต่เรากล่าว​​พระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นความล้ำลึก คือพระปัญญาที่ทรงซ่อนไว้นั้น และที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ก่อนปฐมกาล เพื่อการรับศักดิ์ศรีของเรา(1 โครินธ์ 2:7) 

ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรากล่าวว่าเราพูดพระปัญญาของพระเจ้าในข้อล้ำลึก การพูดพระปัญญาคืออะไร? การอ่าน 1 โครินธ์ 2:12-13 ให้คำตอบแก่เรา ซึ่งกล่าวว่า “เรา​ไม่​ได้​รับ​วิญ​ญาณ​ของ​โลก แต่​ได้​รับ​พระ​วิญ​ญาณ​ซึ่ง​มา​จาก​พระ​เจ้า เพื่อ​จะ​ได้​รู้​ถึง​สิ่ง​ต่างๆ ที่​พระ​เจ้า​ประ​ทาน​แก่​เรา และ​เรา​กล่าว​​เรื่อง​เหล่า​นี้​ด้วย​ถ้อย​คำ​ซึ่ง​ไม่​ใช่​ปัญ​ญา​ของ​มนุษย์​สอน​ไว้ แต่​พระ​วิญ​ญาณ​ทรง​สอน​ไว้ คือ​เรา​ได้​อธิ​บาย​ความ​หมาย​ของ​เรื่อง​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ ให้​คน​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ​ฟัง”

สังเกตเห็นส่วนที่ขีดเส้นใต้ไม่ได้กล่าวว่า “​เรา​กล่าวถึง​เรื่อง​เหล่า​นี้​” แต่กล่าวว่าเรากล่าวเรื่องเหล่านี้ เราอ่านสิ่งที่คล้ายกันในข้อ 6 ซึ่งกล่าวว่า “ถึง​กระ​นั้น​เรา​กล่าว​​ปัญ​ญา​ใน​ท่าม​กลาง​คน​ที่​เป็น​ผู้​ใหญ่​แล้ว…” เราไม่พูดถึงพระปัญญา เราพูดพระปัญญา และพระปัญญาคือพระคำของพระเจ้า การพูดถึงพระปัญญาก็คือการพูดพระคำ ยกตัวอย่างเช่น โคโลสี 1:27 กล่าวว่า “​พระ​คริสต์​สถิต​ใน​พวก​ท่าน อัน​เป็น​ความ​หวัง​ที่​จะ​ได้​รับ​ศักดิ์​ศรี”

เมื่อคุณกล่าวยืนยันบนพื้นฐานของพระคัมภีร์ว่า “ฉันจะเป็นผู้ชนะตลอดไป ชีวิตของฉันคือการสำแดงออกถึงพระสิริและการครอบครองของพระคริสต์” คุณกำลังพูดพระปัญญา เมื่อคุณป่าวประกาศว่า “ฉันไม่ขาดแคลนหรือขัดสน เพราะว่าฉันเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ โลกทั้งโลกเป็นของฉัน” คุณก็กำลังพูดพระปัญญาของพระเจ้า คุณกำลังพูดพระปัญญาเมื่อคุณพูดว่า “ชีวิตของพระเจ้าถูกเปิดใช้งานในทุกเส้นใยของชีวิตฉัน ฉันเต็มไปด้วยชีวิต” โดยไม่คำนึงถึงอาการที่คุณอาจกำลังรู้สึกอยู่

มีคนที่อาจคิดว่าคุณไม่ฉลาดในการพูดพระปัญญาของพระเจ้า นั่นเป็นเพราะว่าพระปัญญาของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่โง่เขลาต่อคนทั่วไป 1 โครินธ์ 2:14 ป่าวประกาศว่า “แต่​คน​ทั่ว​ไป​จะ​ไม่​รับ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ซึ่ง​เป็น​ของ​พระ​วิญ​ญาณ​แห่ง​พระ​เจ้า เพราะ​ว่า​เขา​เห็น​ว่า​เป็น​เรื่อง​โง่ และ​เขา​ไม่​สา​มารถ​เข้า​ใจ เพราะ​จะ​เข้า​ใจ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ได้​ก็​ต้อง​วินิจ​ฉัย​โดย​พึ่ง​พระ​วิญ​ญาณ”

จงพูดพระปัญญาของพระเจ้าเสมอ และชีวิตของคุณจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า จงป่าวประกาศความเป็นหนึ่งเดียวกันของคุณกับพระเจ้า จงป่าวประกาศความชอบธรรม สุขภาพ กาครอบครอง และพระสิริของคุณในพระเยซูคริสต์ ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

พระปัญญาของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของฉันและในปากของฉันเสมอ ฉันมีชีวิตที่ยอดเยี่ยม ฉันตระหนักกและป่าวประกาศว่าฉันยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยพระสิริ ดำเนินชีวิตแห่งความชอบธรรม การครอบครอง และพระสิริในพระเยซูคริสต์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม

1 โครินธ์ 2:12-13; สุภาษิต 18:21; มาระโก 11:23