จงขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้พวกท่านมีคุณสมบัติที่จะมีส่วนในมรดกของธรรมิกชนในอาณาจักรของความสว่าง

(โคโลสี 1:12 ฉบับ NIV)

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเดินทางไปร่วมงานหนึ่งที่ต้องมีบัตรผ่านประตู แต่คุณไม่มีบัตร ที่ประตูคุณมีแนวโน้มที่จะถูกปฏิเสธและผิดหวัง แต่ถ้ามีบัตรผ่านประตูคุณก็จะมั่นใจและแค่เอาตั๋วให้เขาดูและเข้าไปข้างในได้

นั่นก็เหมือนกับพระนามของพระเยซู ซึ่งเป็นตั๋วของคุณสำหรับพระพรทุกอย่าง สิ่งนี้เป็นอะไรมากกว่าที่คุณจะจินตนาการหรือปรารถนา ฮาเลลูยา! พระองค์ตรัสในยอห์น 16:23 ว่า “ใน​วัน​นั้น​พวก​ท่าน​จะ​ไม่​ถาม​อะไร​เรา​อีก เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​พวก​ท่าน​ว่า ถ้า​ท่าน​ขอ​สิ่ง​ใด​จาก​พระ​บิดา​ใน​นาม​ของ​เรา พระ​องค์​จะ​ประ​ทาน​สิ่ง​นั้น​แก่​ท่าน”

ทุกสิ่งที่คุณสามารถขอหรือความปรารถนาได้ถูกทำให้สำเร็จแล้วในพระคริสต์ ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือป่าวประกาศว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของคุณแล้วในพระนามของพระองค์ จงป่าวประกาศบ่อยๆว่า “ฉันเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ เป็นผู้ร่วมส่วนในของมรดกของธรรมกิชน ทุกสิ่งเป็นของฉันในนามของพระเยซู!” เมื่อคุณประกาศเช่นนี้ธรรมชาติจะตอบคุณ ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

เนื่องจากความไม่รู้ถึงการงานที่สำเร็จแล้วของพระคริสต์ หลายคนยังคงทูลขอให้พระองค์อวยพรพวกเขา รักษาพวกเขา ปลดปล่อยพวกเขา ฯลฯ การเข้าหาพระองค์ด้วยทัศนคติของขอทานทำให้พวกเขาเกิดความพึงพอใจบางอย่าง แต่นั่นไม่จริง! พระองค์ไม่ต้องการสิ่งนั้น ไม่ใช่หลังจากที่พระเยซูได้สำเร็จการทรงไถ่แทนคุณผ่านทางการเสียสละของพระองค์! พระองค์ได้ทรงนำคุณเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า โดยพระองค์คุณมีความกล้าหาญและการเข้าถึงพระบิดาโดยพระวิญญาณและพระพรของสวรรค์ สาธุการแด่พระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รักฉัน ขอบพระคุณสำหรับฤทธิ์อำนานและสิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูซึ่งข้าพระองค์ใช้ดำเนินชีวิตอยู่ในความดีงาม ชัยชนะ และพระพรจากสวรรค์อย่างท่วมท้น ในพระนามของพระองค์ข้าพระองค์เดินในมรดกที่เปี่ยมด้วยพระสิริและเสรีภาพแห่งบรรดาบุตรของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม

โรม 8:32;  1 โครินธ์ 3:21


แต่ถ้าแม้ข่าวประเสริฐของเรายังถูกปิดบังไว้อีก ก็ถูกปิดบังไว้จากพวกที่กำลังจะพินาศ คือในกรณีของพวกเขา พระของยุคนี้ได้ทำให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมืดมนไป เพื่อไม่ให้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐ คือเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้า (2 โครินธ์ 4:3-4)

ในวันเวลาของเรากิจกรรมของพวกวิญญาณชั่วกำลังอาละวาดในหลายเมืองเพื่อหยุดยั้งผู้คนจากการรับข่าวประเสริฐ ส่วนหนึ่งของข้อพระคัมภีร์หลักของเรากล่าวว่า “…พระของยุคนี้ได้ทำให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมืดมนไป…” นั่นคือซาตานกำลังทำงานอยู่ มันเป็นพระของโลกนี้และมีตัวแทนของมันในประเทศต่างๆ ซึ่งมีพันธกิจที่จะหยุดยั้งผู้คนไม่ให้รับข่าวประเสริฐ

ดังนั้นเมื่อคุณสังเกตเห็นความเฉื่อยช้าของผู้คนในการตอบสนองต่อการทรงเรียกให้รับความรอดในสถานที่บางแห่ง ทั้ง ๆ ที่มีการประกาศข่าวประเสริฐอย่างจริงจัง จงทำในสิ่งที่พระเยซูตรัสให้ทำ นั่นคือขับวิญญาณชั่ว (มาระโก 16:17) จงขับพวกมันออกไปจากเมือง ตำบล หมู่บ้าน สถานที่ และประเทศต่างๆ ในขณะที่คุณอธิษฐานอย่างร้อนรนในพระวิญญาณ

จนกว่าเราจะลงมือและหยุดยั้งการงานของพวกวิญญาณชั่วเหล่านี้ พวกมันก็จะยังคงอาละวาด ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในภูมิภาคดังกล่าวตอบสนองต่อข่าวประเสริฐน้อยลงเรื่อยๆ แต่จงขอบพระคุณพระเจ้า! เรามีสิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูที่จะปลดและขับไล่การยึดครองของพวกมันเหนือภูมิภาคเหล่านี้และโอนการครอบครองมรดกที่รกร้างเหล่านี้ เรามีสิทธิ์ที่จะโอนการครอบครองภูมิภาคเหล่านี้ซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นพระวิญญาณของพระเจ้าให้แก่พวกทูตสวรรค์

มันไม่ต่างอะไรว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นในเมืองหรือประเทศที่คุณอาศัยอยู่หรือพวกวิญญาณชั่วในภูมิภาคนั้นที่ได้ทำให้ชีวิตมนุษย์หลงเจิ่นไป จงขับพวกมันออกไป! เมื่อคุณทำแล้ว หัวใจของคนมากมายในภูมิภาคเหล่านั้นจะยินดีที่จะเปิดรับข่าวประเสริฐและตอบสนองต่อการทรงเรียกให้รับความรอด

จงทำให้ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เติบโตและเกิดผลอย่างมากในที่ที่คุณอยู่เป็นงานของคุณ จงให้ความปรารถนาที่จะเห็นความชอบธรรมของพระองค์ถูกสถาปนาขึ้นในเมือง สถานที่ และประเทศของคุณทำให้คุณต้องอธิษฐานวิงวอนและปลดทำลายสายแห่งพันธนาการเหนือชีวิตของมนุษย์ จงให้สิ่งนี้มีความหมายต่อคุณทุกอย่าง

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระบิดาที่ทุกประเทศเป็นของพระองค์ ฉันป่าวประกาศพระนามของพระเยซูอยู่เหนือทุกเมือง ทุกประเทศ และทุกรัฐบาล ฤทธิ์อำนาจแห่งความชั่วร้ายเหนือเมืองต่างๆและประเทศต่างๆของโลกนี้ได้ถูกหักทำลายลง และข่าวประเสริฐเติบโตขึ้นอย่างมากมาย มีชัยชนะอย่างเต็มไปด้วยพระสิริ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

กิจการ 19:18-20; มาระโก 16:17


 “แต่เรากล่าว​​พระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นความล้ำลึก คือพระปัญญาที่ทรงซ่อนไว้นั้น และที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ก่อนปฐมกาล เพื่อการรับศักดิ์ศรีของเรา(1 โครินธ์ 2:7) 

ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรากล่าวว่าเราพูดพระปัญญาของพระเจ้าในข้อล้ำลึก การพูดพระปัญญาคืออะไร? การอ่าน 1 โครินธ์ 2:12-13 ให้คำตอบแก่เรา ซึ่งกล่าวว่า “เรา​ไม่​ได้​รับ​วิญ​ญาณ​ของ​โลก แต่​ได้​รับ​พระ​วิญ​ญาณ​ซึ่ง​มา​จาก​พระ​เจ้า เพื่อ​จะ​ได้​รู้​ถึง​สิ่ง​ต่างๆ ที่​พระ​เจ้า​ประ​ทาน​แก่​เรา และ​เรา​กล่าว​​เรื่อง​เหล่า​นี้​ด้วย​ถ้อย​คำ​ซึ่ง​ไม่​ใช่​ปัญ​ญา​ของ​มนุษย์​สอน​ไว้ แต่​พระ​วิญ​ญาณ​ทรง​สอน​ไว้ คือ​เรา​ได้​อธิ​บาย​ความ​หมาย​ของ​เรื่อง​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ ให้​คน​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ​ฟัง”

สังเกตเห็นส่วนที่ขีดเส้นใต้ไม่ได้กล่าวว่า “​เรา​กล่าวถึง​เรื่อง​เหล่า​นี้​” แต่กล่าวว่าเรากล่าวเรื่องเหล่านี้ เราอ่านสิ่งที่คล้ายกันในข้อ 6 ซึ่งกล่าวว่า “ถึง​กระ​นั้น​เรา​กล่าว​​ปัญ​ญา​ใน​ท่าม​กลาง​คน​ที่​เป็น​ผู้​ใหญ่​แล้ว…” เราไม่พูดถึงพระปัญญา เราพูดพระปัญญา และพระปัญญาคือพระคำของพระเจ้า การพูดถึงพระปัญญาก็คือการพูดพระคำ ยกตัวอย่างเช่น โคโลสี 1:27 กล่าวว่า “​พระ​คริสต์​สถิต​ใน​พวก​ท่าน อัน​เป็น​ความ​หวัง​ที่​จะ​ได้​รับ​ศักดิ์​ศรี”

เมื่อคุณกล่าวยืนยันบนพื้นฐานของพระคัมภีร์ว่า “ฉันจะเป็นผู้ชนะตลอดไป ชีวิตของฉันคือการสำแดงออกถึงพระสิริและการครอบครองของพระคริสต์” คุณกำลังพูดพระปัญญา เมื่อคุณป่าวประกาศว่า “ฉันไม่ขาดแคลนหรือขัดสน เพราะว่าฉันเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ โลกทั้งโลกเป็นของฉัน” คุณก็กำลังพูดพระปัญญาของพระเจ้า คุณกำลังพูดพระปัญญาเมื่อคุณพูดว่า “ชีวิตของพระเจ้าถูกเปิดใช้งานในทุกเส้นใยของชีวิตฉัน ฉันเต็มไปด้วยชีวิต” โดยไม่คำนึงถึงอาการที่คุณอาจกำลังรู้สึกอยู่

มีคนที่อาจคิดว่าคุณไม่ฉลาดในการพูดพระปัญญาของพระเจ้า นั่นเป็นเพราะว่าพระปัญญาของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่โง่เขลาต่อคนทั่วไป 1 โครินธ์ 2:14 ป่าวประกาศว่า “แต่​คน​ทั่ว​ไป​จะ​ไม่​รับ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ซึ่ง​เป็น​ของ​พระ​วิญ​ญาณ​แห่ง​พระ​เจ้า เพราะ​ว่า​เขา​เห็น​ว่า​เป็น​เรื่อง​โง่ และ​เขา​ไม่​สา​มารถ​เข้า​ใจ เพราะ​จะ​เข้า​ใจ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ได้​ก็​ต้อง​วินิจ​ฉัย​โดย​พึ่ง​พระ​วิญ​ญาณ”

จงพูดพระปัญญาของพระเจ้าเสมอ และชีวิตของคุณจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า จงป่าวประกาศความเป็นหนึ่งเดียวกันของคุณกับพระเจ้า จงป่าวประกาศความชอบธรรม สุขภาพ กาครอบครอง และพระสิริของคุณในพระเยซูคริสต์ ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

พระปัญญาของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของฉันและในปากของฉันเสมอ ฉันมีชีวิตที่ยอดเยี่ยม ฉันตระหนักกและป่าวประกาศว่าฉันยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยพระสิริ ดำเนินชีวิตแห่งความชอบธรรม การครอบครอง และพระสิริในพระเยซูคริสต์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม

1 โครินธ์ 2:12-13; สุภาษิต 18:21; มาระโก 11:23


แล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่า ‘นี่เป็นพระวจนะของพระยาห์เวห์ที่ให้ไว้กับเศรุบบาเบลว่า ไม่ใช่ด้วยกำลัง ไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยวิญญาณของเรา พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละ (เศคาริยาห์ 4:6)

ในเอเฟซัส 5:18-19 อัครทูตเปาโลบอกเราว่า “และ​อย่า​เมา​เหล้า​องุ่น​ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เสีย​คน แต่​จง​เต็ม​เปี่ยม​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ จง​ปรา​ศรัย​กัน​ด้วย​เพลง​สดุดี เพลง​นมัส​การ และ​เพลง​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ คือ​ร้อง​เพลง​และ​สดุดี​จาก​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​ถวาย​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า”

ในขณะที่คุณศึกษาพระธรรมกิจการ คุณจะสังเกตเห็นว่าอัครทูตทำพันธกิจในพระนามของพระเยซู ด้วยพระคำของพระเจ้า และโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเช่นนั้น วันนี้ก็เช่นเดียวกัน มีคนที่พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะประสบความสำเร็จด้วยกำลังและสติปัญญาตามธรรมชาติของตนเอง แต่ความสำเร็จที่แท้จริงก็หลบหนีไปจากพวกเขา นี่เป็นเพราะว่าพวกเขาทำหน้าที่จากจิตใจ มิติของประสาทสัมผัส ซึ่งจำกัดอย่างแท้จริง

ความสำเร็จที่แท้จริงเกิดขึ้นโดยพระวิญญาณ ถ้าคุณได้พยายามที่จะประสบความสำเร็จด้วยพลังหรือความสามารถของคุณเองก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเลิกต่อสู้ดิ้นรนและพึ่งพากลยุทธ์ของพระวิญญาณและพระปัญญาของพระองค์ที่จะนำทางคุณ 2 โครินธ์ 3:5 กล่าวว่า “ไม่​ใช่​เพราะ​มี​ความ​สา​มารถ​ใน​ตัว​เรา​เอง​ที่​จะ​ถือ​ว่า​สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง​ใด​เกิด​จาก​ตัว​เรา​เอง แต่​ความ​สา​มารถ​นั้น​มา​จาก​พระเจ้า”

ศักยภาพ ความสามารถ สติปัญญา และพระคุณของเราที่เราทำหน้าที่นั้นมาจากพระวิญญาณ จงไว้วางใจในพระองค์ คุณตั้งใจจะทำให้คริสตจักร กลุ่มเซลล์ หรือกลุ่มสามัคคีธรรมของคุณเติบโตได้อย่างไร? คุณตั้งใจที่จะทวีคูณการเงินของคุณหรือขยายธุรกิจของคุณอย่างไร? มันต้องเป็นโดยพระวิญญาณ! พระองค์จะทำให้คุณประหลาดใจขณะที่คุณเดินไปกับพระองค์และอนุญาตให้พระองค์แนะนำคุณในกิจการของคุณ พระองค์จะเปิดเผยถึงความเป็นจริงของแผ่นดินของพระเจ้าและความเป็นจริงของพระสิริของพระเจ้าให้แก่คุณ พระองค์คือกุญแจสู่ชีวิตแห่งชัยชนะที่ไม่สิ้นสุดและความสำเร็จที่ไม่ธรรมดา

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณสำหรับการทรงสถิตอยู่ภายในของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของข้าพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์ทำและเดินในน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ ข้าพระองค์เต็มไปด้วยพระวิญญาณอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะมีประสิทธิภาพในการทำพันธกิจของข่าวประเสริฐ ด้วยการสื่อสารถึงการทรงสถิตของพระเจ้าต่อโลกของข้าพระองค์และนำพาดวงวิญญาณจำนวนมากเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

สุภาษิต 3:5-6; กิจการ 4:31; 1 โครินธ์ 14:2


พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

(2 โครินธ์ 5:21)

ความคิดเรื่องคนที่ถูกสร้างใหม่มีธรรมชาติบาปเป็นเรื่องปกติทั่วไปในหมู่คริสเตียนที่มองจากมุมมองของ “ครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นคนบาป แต่ตอนนี้ฉันรอดแล้ว” แต่คนที่ถูกสร้างใหม่นั้นไม่ใช่มนุษย์ที่อยู่ในความบาปและในความมืด จริงๆแล้วคนๆนั้นได้ตายไปแล้วกับพระคริสต์

ธรรมชาติเก่าของความบาปได้ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์และแทนที่ด้วยธรรมชาติแห่งความชอบธรรมของพระเจ้า “เรา​รู้​แล้ว​ว่า คน​เก่า​ของ​เรา​นั้น​ถูก​ตรึง​ไว้​กับ​พระ​องค์​แล้ว เพื่อ​ตัว​ที่​บาป​นั้น​จะ​ถูก​ทำ​ลาย​ให้​สิ้น​ไป และ​เรา​จะ​ไม่​เป็น​ทาส​ของ​บาป​อีก​ต่อ​ไป” (โรม 6:6) เมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย คุณก็เป็นขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ในชีวิตใหม่ นั่นคือธรรมชาติใหม่ ชีวิตในตัวคุณไม่ใช่ความต่อเนื่องของชีวิตเก่าหรือการผสมผสานระหว่างชีวิตเก่ากับชีวิตใหม่ แต่คือชีวิตใหม่อย่างสิ้นเชิง นั่นคือชีวิตใหม่แห่งความชอบธรรม สาธุการแด่พระเจ้า!

โรม 6:4 กล่าวว่า “เพราะ​ฉะนั้น เรา​จึง​ถูก​ฝัง​ไว้​กับ​พระ​องค์​แล้ว โดย​การ​รับ​บัพ​ติศ​มา​เข้า​ใน​การ​ตาย​นั้น เพื่อ​ว่า​เมื่อ​พระ​บิดา​ทรง​ให้​พระ​คริสต์​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ตาย​โดย​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์​แล้ว เรา​ก็​จะ​ได้​ดำ​เนิน​ตาม​ชีวิต​ใหม่​ด้วย​เหมือน​กัน” ไม่น่าแปลกใจที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ใน โคโลสี 3:10 ว่า “…​สวม​วิสัย​มนุษย์​ใหม่ที่​กำ​ลัง​ได้​รับ​การ​สร้าง​ขึ้น​ใหม่ตาม​พระ​ฉายา​ของ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​สร้างเพื่อ​ให้​รู้​จัก​พระ​เจ้า”

คุณเกิดมาชอบธรรมในพระเยซูคริสต์ พระองค์ใช้ความชอบธรรมของพระองค์แทนธรรมชาติบาปของคุณ พระราชกิจแห่งการทดแทนของพระองค์จัดการกับปัญหาบาปและทำให้เกิดคนที่ถูกสร้างใหม่ สายพันธุ์ใหม่ ถูกสร้างขึ้นใหม่ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันบังเกิดจากพระเจ้าและมีธรรมชาติแห่งความชอบธรรมของพระองค์ในวิญญาณของฉัน พระเยซูทรงเป็นอย่างไรในพระสิริและความชอบธรรมของพระองค์ ฉันก็เป็นอย่างนั้น ไม่มีธรรมชาติเก่าอยู่ภายในตัวฉัน เพราะว่าฉันได้บังเกิดเข้าสู่ชีวิตใหม่ ฉันเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ได้รับการทรงเรียกเข้าสู่การมีส่วนร่วมในธรรมชาติของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม

โรม 8:1-4