จันทร์ ที่ 23 เมษายน 2018
เราเป็นพวกที่เกิดผลมาก
We’re In The “Much Fruit” Class

“เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย” (ยอห์น 15:5)
Continue reading


อาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2018

สิทธิอำนาจของเราในพระคริสต์
Our Authority In Christ

“นี่แน่ะ เราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และให้มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้น ไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลย” (ลูกา 10:19)
Continue reading


เสาร์ ที่ 21 เมษายน 2018

การดีดำเนินต่อไป
The Good Work Continues

“ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่าน จะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 1:6)
Continue reading


ศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2018

เข้าใจธรรมชาติของพระเจ้าในคุณ
Understanding Your Divine Nature

“โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เรา เพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้ พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่ว และจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า” (2 เปโตร 1:4)
Continue reading


พฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2018
การออกไปที่ยิ่งใหญ่
The Great “Go”

“เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์” (มัทธิว 28:19)
Continue reading