พุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2018

พระสิริของพระองค์ในคุณ
HIS GLORY IN YOU

แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว และมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ (2 โครินธ์ 3:18)

Continue reading


อังคาร ที่ 20พฤศจิกายน 2018

ฝึนฝนในความชอบธรรม
TRAINING IN RIGHTEOUSNESS

เพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรม เพราะเขายังเป็นทารกอยู่ (ฮีบรู 5:13)

Continue reading


จันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2018

สุขภาพของพระเจ้าคือธรรมชาติของคุณ
DIVINE HEALTH IS YOUR NATURE

ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขความเจริญทุกอย่าง ดังที่จิตวิญญาณของท่านกำลังเจริญอยู่นั้น (3 ยอห์น 1:2)

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2018

“ผู้ร่วมส่วนในขนมปังก้อนเดียว”
“PARTAKERS OF ONE BREAD”

โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เรา เพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้ พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่ว และจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า (2 เปโตร 1:4)

Continue reading


เสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2018

เพ่งความสนใจไปที่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำแล้ว
FOCUS ON WHAT HE’S ALREADY DONE

ถ้าพวกที่ถือตามธรรมบัญญัติจะเป็นทายาท ความเชื่อก็ไร้ความหมาย และพระสัญญาก็เป็นโมฆะ (โรม 4:14)

Continue reading