วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม
พระเยซูจ่ายหมดแล้ว
Jesus Paid It All

“แต่พระยาห์เวห์ยังทรงประสงค์ให้ท่านบอบช้ำด้วยการบาดเจ็บ เมื่อพระองค์ทรงกำหนดให้ชีวิตของท่านเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป…” (อิสยาห์ 53:10)

Continue reading


วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม
พระเจ้าในเนื้อหนังของมนุษย์
God In Human Flesh

“พวกยิวทูลตอบพระองค์ว่า “เราจะขว้างท่านไม่ใช่เพราะการดีใดๆ แต่เพราะการพูดหมิ่นประมาทพระเจ้า เพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้า” (ยอห์น 10:33)

Continue reading


วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม
พระคำและการตอบสนองของคุณ
The Word And Your Response

“…เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า…” (ฮีบรู 13:5-6)

Continue reading


วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม
คำถามที่สำคัญ 3 ข้อ
Three Important Questions

“พระเยซูตรัสกับเขาว่า เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)

Continue reading


วันพุธที่ 17 กรกฎาคม
เจริญเติบโตโดยไม่แก่
Grow Without Ageing

“ฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆวัน” (2 โครินธ์ 4:16)

Continue reading