พุธ ที่ 17 มกราคม 2018
ไม่มีความมืดอยู่ภายในคุณ
The Darkness Has Nothing In You

“แต่นี้ไปเราจะไม่สนทนากับท่านทั้งหลายมากนัก เพราะว่าผู้ครองโลกนี้จะมาและไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเหนือเรา” (ยอห์น 14:30)

Continue reading


อังคาร ที่ 16 มกราคม 2018
ชีวิตใหม่ในพระคริสต์
Newness Of Life In Christ

“ท่านไม่รู้หรือว่า เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์ เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในความตายนั้น เหมือนกับที่พระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย โดยเดชพระรัศมีของพระบิดาอย่างไร เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยอย่างนั้น” (โรม 6:3-4)

Continue reading


จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2018
ตอบสนองเสมอต่อการทรงเรียกที่จะให้
Always Respond To The Call To Give

“ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี” (2 โครินธ์ 9:7)

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 2018
คุณได้หนีออกจากความเสื่อมโทรมในโลกนี้แล้ว
You’ve Escaped The Corruption In The World

“ด้วยเหตุเหล่านี้พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เรา เพื่อว่าด้วยพระสัญญาเหล่านี้ ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหา และจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์” (2 เปโตร 1:4)

Continue reading


เสาร์ ที่ 13 มกราคม 2018
คิดและพูดความรุ่งเรือง
Think And Talk Prosperity

“สรรเสริญพระยาห์เวห์ คนที่ยำเกรงพระยาห์เวห์ก็เป็นสุข เขายินดีอย่างยิ่งในพระบัญญัติของพระองค์ พงศ์พันธุ์ของเขาจะมีอำนาจในแผ่นดิน พวกคนเที่ยงธรรมจะรับพระพร ทรัพย์สินและความมั่งคั่งอยู่ในบ้านของเขา และความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิตย์” (สดุดี 112:1-3)

Continue reading