วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2019

ทำให้การทรงเรียกของคุณสำเร็จ
Fulfilling Your Call

“และจงบอกอารคิปปัสว่า “งานปรนนิบัติที่เขารับไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จงตั้งใจทำให้สำเร็จ” (โคโลสี 4:17)

Continue reading


วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2019

ระบบการจัดเตรียมของพระเจ้า
God’s Supply System

“ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหน? ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาห์เวห์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก” (สดุดี 121:1-2)

Continue reading


วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019

การทรงเรียกที่มีเกียรติ
A Call Of Honour

“ และบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนนั้น พระองค์ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมานั้น พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ที่พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมนั้น พระองค์ก็ทรงให้มีศักดิ์ศรีด้วย” (โรม 8:30)

Continue reading


วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2019

ความเชื่อของคุณคือชัยชนะ
Your Faith Is The Victory

“…และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก” (1 ยอห์น 5:4)

Continue reading


วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2019

ปัจจัยที่สำคัญ 3 ประการสำหรับความสำเร็จ
Important Factors For Success

“โดยปัญญา บ้านจึงถูกสร้างขึ้น และโดยความเข้าใจ มันก็ถูกสถาปนาไว้ โดยความรู้ ห้องทั้งหลายก็เต็มไปด้วยทรัพย์ล้ำค่าและน่าชื่นชมทั้งสิ้น” (สุภาษิต 24:3-4)

Continue reading