วันพุธที่ 18 กันยายน 2019
สถานภาพของคุณและสถานะของคุณ
Your Status And Your State

“แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว และมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ” (2 โครินธ์ 3:18)

Continue reading


วันอังคารที่ 17 กันยายน 2019

ข่าวประเสริฐต้องถูกประกาศ
The Gospel Must Be Preached

“เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้า การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร” (ฟิลิปปี 1:21)

Continue reading


วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2019

ให้ความชื่นชมยินดีไหลออกมาและหลีกเลี่ยงความโกรธ
Exude Joy And Eschew Anger

“พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงเข้าใจในเรื่องนี้ คือให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด ช้าในการโกรธ เพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้า” (ยากอบ 1:19-20)

Continue reading


วันอาทิตย์ที่15 กันยายน 2019

ให้พระคำควบคุมคุณค่าของคุณ
The Word Control Your Values

“การเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตาย และการเอาใจใส่พระวิญญาณ ก็คือชีวิตและสันติสุข” (โรม 8:6)

Continue reading


วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2019

อย่าล้ำเส้น
Don’t Go Overboard

“ถ้าเจ้าติดบ่วงเพราะคำจากปากของเจ้า และเจ้าติดกับเพราะคำจากปากของเจ้า” (สุภาษิต 6:2)

Continue reading