ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2019
ทั้งหมดอยู่ในคุณ
It’s All In You

“ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า…” (2 เปโตร 1:3)

Continue reading


พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019
พระโลหิตของพระองค์พูด
His Blood Speaks

“เพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา” (1 โครินธ์ 11:26)

Continue reading


พุธที่ 16 มกราคม 2019
ไม่มีราคาที่ต้องจ่ายอีก
No More Price To Pay

“อันที่จริง มีน้อยคนนักจะยอมตายเพื่อคนชอบธรรม แต่บางทีจะมีคนยอมตายเพื่อคนดีก็ได้ แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (โรม 5:7-8)

Continue reading


อังคารที่ 15 มกราคม 2019
สมอแห่งความเชื่อ
Anchors Of Faith

“เพราะฉะนั้น อย่าให้ใครยกมนุษย์ขึ้นอวด เพราะว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 3:21)

Continue reading


จันทร์ที่ 14 มกราคม 2019
ความรู้ถ่ายเทความเชื่อ
Knowledge Imparts Faith

“และพวกท่านจะรู้จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไท” (ยอห์น 8:32)

     ความจริงฝ่ายวิญญาณถูกกระตุ้นโดยความรู้ 2 เปโตร 1:3 กล่าวว่า “ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง” แล้วสุภาษิต 11:9 กล่าวว่าคนชอบธรรมจะรอดพ้นด้วยความรู้ นี่ไม่ได้หมายความว่าผ่านทางความรู้คนชอบธรรมจะถูกปลดปล่อยออกจากปัญหา แต่หมายความว่าพวกเขาได้ถูกปลดปล่อยเข้าไปสู่มรดกของพวกเขา

เมื่อคุณศึกษาและใคร่ครวญพระคำ คุณจะไม่เพียงแต่ค้นพบมรดกของคุณในพระคริสต์ แต่คุณยังได้รับความเชื่อที่เกี่ยวข้องและเพลิดเพลินกับทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคุณ กิจการ 20:32 กล่าวว่า “บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชน”

พระคำมีความสามารถในการสร้างคุณขึ้นเหมือนสิ่งปลูกสร้าง มันไม่สำคัญว่าจะเป็นเรื่องอะไร ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า “ฉันได้พยายาม แต่มันไม่เกิดผล” ไม่สำหรับพระคำ พระคำเกิดผลและมีฤทธิ์อำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณด้วยพระสิริที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามคุณต้องรู้จักพระคำและใช้พระคำในชีวิตส่วนตัวของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

นั่นคือเหตุผลของการสอนความจริงของพระคำของพระเจ้า เพราะเมื่อผู้คนตระหนักถึงพระพรของพระคำ พวกเขาสามารถที่จะโอบกอดและเดินในความเป็นจริงของพระพรเหล่านี้ ความรู้ถึงพระคำถ่ายเทความเชื่อและกระตุ้นฤทธิ์อำนาจของพระคำในชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน

     พระคำกำลังทำงานอยู่ในตัวข้าพระองค์ในเวลานี้ ด้วยการผลิตผลลัพธ์ของพระเจ้าในข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นเหมือนต้นไม้ที่ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลทั้งในและนอกฤดู และเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ ในพระนามของของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 18:15; สุภาษิต 4:7