พฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2017
ทำพันธกิจในข่าวประเสริฐของคุณให้สำเร็จ
Fulfil Your Ministry In The Gospel

“แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเอง ขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำพันธกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จ คือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้า” (กิจการ 20:24)

Continue reading


พุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2017
การแจกจ่ายของพระวิญญาณบริสุทธิ์
Distributions Of The Holy Ghost

“ทั้งนี้พระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยโดยหมายสำคัญ การอัศจรรย์ และการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ นานา และโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระประสงค์ของพระองค์” (ฮีบรู 2:4)

Continue reading


อังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2017
ศักดิ์ศรีของ “พระนิเวศหลังนี้”
The Glory Of “This Latter House”

“พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า ศักดิ์ศรีของพระนิเวศหลังนี้จะยิ่งใหญ่กว่าหลังก่อน และในสถานที่นี้ เราจะให้สันติสุข พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละ” (ฮักกัย 2:9)

Continue reading


จันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2017
ตอบสนองต่อพระคำ
Responding To The Word

“…เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า…เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า…” (ฮีบรู 13:5-6)

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2017
ความเชื่อเป็นมากกว่าเหตุผล
Faith Is Beyond Reason

“ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น” (ฮีบรู 11:1)

Continue reading