พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2017
มีไฟที่จะทำมากขึ้น
Be Fired Up To Do More

“เพื่อพระมรรคาของพระองค์จะเป็นที่รู้จักในแผ่นดินโลก การช่วยกู้ของพระองค์จะเป็นที่ทราบท่ามกลางประชาชาติทั้งสิ้น” (สดุดี 67:2)

Continue reading


พุธ ที่ 28 มิถุนายน 2017
คุณดำเนินอยู่ในพระองค์
You Dwell In Him

“เพราะว่าคนใดที่ได้เข้าสู่การหยุดพักของพระองค์แล้ว ก็ได้หยุดพักจากงานของตนเอง เหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงหยุดพักจากพระราชกิจของพระองค์” (ฮีบรู 4:10)

Continue reading


อังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2017
ความรักเป็นจริง
Love So Real

“ลองคิดดู พระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้า และเราก็เป็นอย่างนั้น เหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเรา ก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์” (1 ยอห์น 3:1)

Continue reading


จันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2017
ดำเนินชีวิตเหนือธรรมชาติ
Live Supernaturally

“และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” (ฟีลิปปี 4:19)

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2017
ประสิทธิภาพแห่งพระคำของพระองค์
The Efficacy Of His Word

“ทำนองเดียวกัน คำของเราที่ออกจากปากของเรา จะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆ แต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จ และให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้น” (อิสยาห์ 55:11)

Continue reading