พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2018
ภาษาบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ
A Pure Language Of The Spirit

เพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาต่างๆ จิตวิญญาณของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริง แต่ข้าพเจ้าเองก็ไม่เข้าใจ ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าควรจะทำประการใด ข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและจะอธิษฐานด้วยความเข้าใจด้วย และจะร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณและจะร้องเพลงด้วยความเข้าใจด้วย (1 โครินธ์ 14:14-15 ฉบับThaiKJV)

Continue reading


พุธ ที่ 20 มิถุนายน 2018
ตื่นเต้นกับประโยชน์ของการอธิษฐาน
Exciting Benefits Of Prayer

จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ (1 เธสะโลนิกา 5:17)
Continue reading


อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2018
พระคำในปากของคุณ
The Word On Your Lips

เพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด (โรม 10:10)
Continue reading


จันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2018
ไม่มีข้ออ้างสำหรับการขาดการประชุม
Have No Excuse For Missing Church Services

อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัย แต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว (ฮีบรู 10:25)
Continue reading


อาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2018
อยู่เหนือสรรพสิ่ง
Rise Above The Elements

เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ (โรม 8:28)
Continue reading