พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2019
ไม่มีขีดจำกัดสำหรับความสามารถหรือศักยภาพของคุณ
No Limit To Your Abilities And Potentials

…และเราได้ให้เขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า คือให้เขามีสติปัญญา ความเข้าใจและความรู้ในงานช่างทุกอย่าง (อพยพ 31:1-3)

Continue reading


พุธ ที่ 20 มีนาคม 2019
หลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมที่ไม่ถูกต้อง
Avoid Wrong Associations

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้สังเกตดูคนที่ก่อเหตุวิวาทและทำให้คนอื่นหลงไปจากคำสอนที่ท่านทั้งหลายได้เรียนมา จงตีตัวออกห่างจากคนเหล่านั้น (โรม 16:17)

Continue reading


อังคาร ที่ 19 มีนาคม 2019
อย่าอนุญาตสิ่งที่ทำให้วอกแวก
Don’t Allow Distractions

อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าใครรักโลก ความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น (1 ยอห์น 2:15)

Continue reading


จันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2019

คุณเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์
You Represent Jesus Christ

และเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติ จงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า และขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดา โดยทางพระองค์ (โคโลสี 3:17)

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2019
ความสำคัญของการถวายผลแรก
The Significance Of First-fruit Offerings

ถ้าแป้งดิบที่ถวายเป็นผลแรกบริสุทธิ์ แป้งดิบทั้งอ่างก็บริสุทธิ์ด้วย และถ้ารากบริสุทธิ์ กิ่งทั้งหมดก็บริสุทธิ์ด้วย (โรม 11:16)

Continue reading