วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2020

จงกล่าวยืนยันความจริงของพระองค์
Affirm His Truths

และเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับที่เขียนไว้ว่า ข้าพเจ้าเชื่อฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูด”  เราก็เชื่อฉะนั้นเราจึงพูดด้วย (2 โครินธ์ 4:13)

2 ทิโมธี 3:1 เตือนว่าในวาระ​สุด​ท้าย​นั้น​จะ​เป็น​เวลา​ที่​น่า​กลัว อย่างไรก็ตาม โรม 8:35-37 บอกให้เรารู้ว่าแม้จะมีความยากลำบาก ความทุกข์ การกันดารอาหาร ภัยอันตราย และการระบาดใหญ่ซึ่งจะเป็นลักษณะของหมายสำคัญแห่งยุคสุดท้าย คุณก็ไม่มีอะไรต้องกลัว นี่เป็นเพราะว่าคุณเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต แล้ว​ใคร​จะ​ให้​เรา​ขาด​จาก​ความ​รัก​ของ​พระ​คริสต์​ได้? จะ​เป็น​ความ​ทุกข์ หรือ​ความ​ยาก​ลำ​บาก หรือ​การ​เคี่ยว​เข็ญ หรือ​การ​กัน​ดาร​อาหาร หรือ​การ​เปลือย​กาย หรือ​การ​ถูก​โพย​ภัย หรือ​การ​ถูก​คม​ดาบ​หรือ? …แต่​ว่า​ใน​เหตุ​การณ์​ทั้ง​หมด​นี้ เรา​มี​ชัย​เหลือ​ล้น​โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​รัก​เรา​ทั้ง​หลาย” (โรม 8:35-37)

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำก็คือยึดมั่นในพระคำของพระเจ้า นั่นคือรู้และตระหนักถึงพระคำและสถาปนาพระคำผ่านทางการพูด ฤทธิ์อำนาจอยู่ในการกล่าวยืนยัน ยกตัวอย่างเช่น พระคำกล่าวว่า อา​วุธ​ทุก​ชนิด​ที่​ทำขึ้น​เพื่อ​ต่อ​สู้​เจ้า​จะ​ไม่​ชนะ (อิสยาห์ 54:17) พระเยซูตรัสในลูกา 10:19 ว่า ไม่​มี​อะไร​จะ​มา​ทำ​อัน​ตราย​พวก​ท่าน​ได้​เลย หลังจากนั้นในยอห์น 16:33 พระองค์ยังตรัสอีกว่า เรา​บอก​เรื่อง​นี้​กับ​พวก​ท่าน เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​มี​สันติ​สุข​ใน​เรา ใน​โลก​นี้​ท่าน​จะ​ประ​สบ​ความ​ทุกข์​ยาก แต่​จง​มี​ใจ​กล้า​เถิด เพราะ​ว่า​เรา​ชนะ​โลก​แล้ว จงเชื่อและกล่าวยืนยันความจริงเหล่านี้

พระเยซูไม่ได้เอาชนะโลกนี้เพื่อพระองค์เอง แต่เพื่อคุณ พระองค์ได้ชนะโลกนี้และสิ่งชั่วร้าย ความมืด และสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดในนั้น และประทานชัยชนะให้แก่คุณ สิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้ก็คือการสถาปนาและรักษาชัยชนะนั้นไว้ในชีวิตของคุณด้วยการกล่าวสารภาพที่เต็มไปด้วยความเชื่อของคุณ

พระองค์พูดในมาระโก 11:23 ว่า “…ถ้า​ใคร​สั่ง​ภูเขา​นี้​ว่า จง​ลอย​ลง​ทะเล​ไปและใจ​ไม่​สง​สัย แต่​เชื่อ​ว่า​จะ​เป็น​ไป​ตาม​ที่​สั่ง​นั้น ก็​จะ​เป็น​ไป​ตาม​นั้น​จริงๆ”

พระคำของพระเจ้าในปากของคุณเป็นพลังสร้างสรรค์ สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันป่าวประกาศว่าชีวิตของฉันมีไว้เพื่อพระสิริและความงดงาม และในเส้นทางในชีวิตของฉันมีความสำเร็จ ชัยชนะ และสุขภาพที่ดี ฉันอธิษฐานเผื่อประชากรของพระเจ้าทั่วโลกที่อาจจะป่วยหรือทุกข์ทรมานที่ฤทธิ์อำนาจแห่งการรักษาของพระเจ้าจะทำงานผ่านพวกเขาและสุขภาพของพวกเขาถูกทำให้สมบูรณ์แบบในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:ลูกา 6:45; ฟีเลโมน 1:6; สุภาษิต 18:21


วันพุธที่ 3 มิถุนายน    2020                                                                                                                                   

เหนือกว่าความเจ็บป่วยและโรคภัย
Superior To Sickness And Disease

มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั้น คือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา พวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆ พวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่า ถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆ มันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขา และพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค(มาระโก 16:17-18)

ข้อพระคัมภีร์ข้างบนนั้นไม่ธรรมดา ซึ่งเปิดเผยให้เห็นสิ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับคุณ คริสเตียน คนที่ถูกสร้างใหม่ คุณเหนือกว่าความเจ็บป่วย โรค และความอ่อนแอ คุณมีชีวิตที่ไม่สามารถติดเชื้อจากเชื้อโรคใดๆได้ คุณไม่สามารถถูกวางยาพิษหรือถูกทำลายได้

มันไม่สำคัญที่จะมีคนบอกคุณว่ามีพิษหรือไวรัสบางอย่างเข้าไปในระบบร่างกายของคุณ มันจะไม่มีฤทธิ์อำนาจเหนือคุณ ในลูกา 10:19 พระเยซูตรัสว่า นี่​แน่ะ เรา​ให้​พวก​ท่าน​มี​สิทธิ​อำ​นาจ​เหยียบ​งูร้าย​และ​แมง​ป่อง และ​ให้​มี​อำ​นาจ​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ฤทธา​นุ​ภาพ​ของ​ศัตรู​นั้น ไม่​มี​อะไร​จะ​มา​ทำ​อัน​ตราย​พวก​ท่าน​ได้​เลย นี่อาจเป็นจริงหรือเท็จ แต่ขอบคุณพระเจ้าที่เป็นจริง!

จงดำเนินชีวิตด้วยการตระหนักว่าคุณเป็นผู้ร่วมส่วนในธรรมชาติของพระเจ้า อย่าเข้าร่วมกับคนเหล่านั้นที่ตื่นตระหนกและโวยวายกับการแพร่กระจายของโรคติดต่อ ชีวิตในตัวคุณนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้ถูกค้ำจุนด้วยเลือด แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าที่อาศัยอยู่ในตัวคุณ ถ้า​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​องค์ ผู้​ทรง​ให้​พระ​เยซู​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ตาย​สถิต​อยู่​ใน​ท่าน​ทั้ง​หลาย พระ​องค์​ผู้​ทรง​ให้​พระ​เยซู​คริสต์​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ตาย​แล้ว​นั้น จะ​ทรง​ทำ​ให้​กาย​ซึ่ง​ต้อง​ตาย​ของ​พวก​ท่าน​เป็น​ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​องค์​ซึ่ง​สถิต​อยู่​ใน​ท่าน” (โรม 8:11)

ข้อพระคัมภีร์ที่พึ่งกล่าวไปไม่ใช่คำสัญญา แต่เป็นความจริงที่สำคัญในขณะนี้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อาศัยอยู่ในตัวคุณ พระองค์คือชีวิตของร่างกายฝ่ายเนื้อหนังของคุณ บางทีขณะที่คุณอ่านสิ่งนี้คุณอาจได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ จงป่าวประกาศพระคำจนกว่าชีวิตของพระเจ้าในตัวคุณจะได้รับชัยชนะ ด้วยความเชื่อในหัวใจของคุณ จงกล่าวยืนยันต่อไปว่า “พระวิญญาณองค์เดียวกับที่ทำให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายอาศัยอยู่ในตัวฉันและทำให้ร่างกายของฉันมีชีวิต ฉันมีชีวิตของพระเจ้าอยู่ในตัวฉัน ชีวิตนั้นทำลายความเจ็บป่วยและโรคภัย ฉันเดินในสุขภาพของพระเจ้า ฉันปฏิเสธที่จะป่วย!”

คริสเตียนคือคนที่ได้ออกมาจากความตาย พวกเขาเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่าง นั่นเป็นเหตุผลที่พระคัมภีร์กล่าวว่า แต่​พวก​ท่าน​เป็นพงศ์​พันธุ์​ที่​ทรง​เลือก​สรร…” (1 เปโตร 2:9) คำว่า “พงศ์​พันธุ์​” เป็นคำเดียวกันกับคำว่า “สายพันธุ์” คุณเป็นสายพันธุ์พิเศษ เหนือกว่ามาร ความเจ็บป่วย ความอ่อนแอ และสิ่งต่างๆ ที่เป็นของมาร

จงดูแลชีวิตของคุณจากมิติฝ่ายวิญญาณและปราบโลกและสิ่งแวดล้อมของคุณ แม้ในตอนนี้จงป่าวประกาศว่าคุณดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะผ่านทางพระคำและโดยพระวิญญาณ เหนือและเหนือกว่าความเจ็บป่วย โรค และความตาย ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

ฉันเดินในชัยชนะและการครอบรองเหนือซาตาน โลก และระบบของมัน ขอบคุณพระบิดาสำหรับชีวิตของพระเจ้าในตัวข้าพระองค์ และฤทธิ์แห่งพระคำของพระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะเหนือความเจ็บป่วย โรค และความอ่อนแอ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:2 เปโตร 1:4; โรม 8:10-11


วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2020                                                                                                                                                                          

ไม่มีสิ่งใดที่ต้องกลัว
Nothing to Fear

เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก (1 ยอห์น 5:4)

ในโลกทุกวันนี้มีข้อมูลข่าวสารเชิงลบมากมาย และสิ่งนี้ได้ปลูกฝังความกลัวในหัวใจของผู้ที่ไม่ได้หยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระคำ นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัว แต่พระเยซูเจ้าได้กล่าวถึงเรื่องนี้ ในลูกา 21:25-26 ในการบรรยายถึงหมายสำคัญต่างๆของยุคสุดท้าย พระองค์พูดว่า …ชาติ​ต่างๆ ก็​จะ​มี​ความ​ทุกข์​ร้อน​และ​ความ​ฉงน​สน​เท่ห์ เพราะ​เสียง​กึก​ก้อง​ของ​ทะเล​และ​คลื่น มนุษย์​จะ​สลบ​ไสล​ไป​เพราะ​ความ​กลัว เนื่อง​จาก​สัง​หรณ์​ถึง​เหตุ​การณ์​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​โลก…

ในลูกา 18:8 พระองค์ถามคำถามที่กระตุ้นความคิดว่า “…เมื่อ​บุตร​มนุษย์​มา ท่าน​ยัง​จะ​พบ​ความ​เชื่อ​ใน​แผ่น​ดิน​โลก​หรือ?” คุณต้องยืนหยัดในความเชื่อโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวคุณและสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้

พระคำกล่าวไว้ในเอเฟซัส 6:16 ว่า “…และ​พร้อม​กับ​สิ่ง​ทั้ง​หมด​นี้ จง​เอา​ความ​เชื่อ​เป็น​โล่ ด้วย​โล่​นี้​พวก​ท่าน​จะ​สา​มารถ​ดับ​ลูก​ศร​เพลิง​ทั้ง​หมด​ของ​มาร​ร้าย ด้วยโล่แห่งความเชื่อคุณมีความสามารถในการต่อต้านลูกศรเพลิงทั้งหมด (ไม่ใช่บางส่วน) ของศัตรู พระเยซูเจ้าทรงทำลายการงานของมารแล้ว (1 ยอห์น 3:8) พระองค์ทำให้ซาตานทำลายเป็นอัมพาต ทำลายการงานของมัน และทรง​ประ​จาน​​มันและพวกวิญญาณชั่วของมันในนรก (โคโลสี 2:15)

วันนี้ซาตานและฤทธิ์อำนาจแห่งความมืดอยู่ใต้ฝ่าเท้าของคุณ ดังนั้นคุณไม่มีอะไรต้องกลัว โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณ จงพูดพระคำด้วยความเชื่อ

คำอธิษฐาน

ความเชื่อของฉันคือชัยชนะที่ชนะความเจ็บป่วย โรค และความอ่อนแอ ชีวิตของพระเจ้าในตัวฉันทำให้ฉันเหนือกว่าและไม่สามารถติดไวรัสหรือเชื้อโรคใดๆได้ ฉันเดินในการครอบครองเหนือความเจ็บป่วยและองค์ประกอบที่อ่อนแอของโลกนี้ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:1 ยอห์น 5:4; โคโลสี 2:15; โรม 8:35-37


วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน     2020                                                                                                                                                                         

มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคำพูด
It’s About Words

เพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิด หรือถูกตัดสินลงโทษ ก็เพราะคำพูดของท่าน (มัทธิว 12:37)

เหตุผลหลักที่คริสเตียนบางคนไม่เคยเพลิดเพลินกับความงดงาม และพระสิริของการเป็นคริสเตียนก็เพราะพวกเขาไม่เคยเข้าใจความสำคัญของคำพูดอย่างแท้จริง แม้ว่าพวกเขาจะบังเกิดใหม่มานานแล้ว แต่พวกเขาก็ต่อสู้ดิ้นรนเป็นส่วนใหญ่ ในที่สุดภายหลังจากการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อดำเนินชีวิตคริสเตียนอยู่หลายปีบางคนก็ยอมแพ้ เพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจหลักการพื้นฐานของชีวิตคริสเตียน มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคำพูด!

เราดำเนินการในความเป็นจริงของคนที่ถูกสร้างใหม่ผ่านทางคำพูด นี่คือหลักการฝ่ายวิญญาณที่ทำให้เกิดความรอดตั้งแต่แรก “คือ​ว่า​ถ้า​ท่าน​จะ​ยอม​รับ​ด้วย​ปาก​ของ​ท่าน​ว่า​พระ​เยซู​ทรง​เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​เชื่อ​ใน​ใจ​ว่า พระ​เจ้า​ได้​ทรง​ให้​พระ​องค์​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย ท่าน​จะ​รอด เพราะ​ว่า​การ​เชื่อ​ด้วย​ใจ​ก็​นำ​ไป​สู่​ความ​ชอบ​ธรรม และ​การ​ยอม​รับ​ด้วย​ปาก​ก็​นำ​ไป​สู่​ความ​รอด” (โรม 10:9-10)

ความรอดของเรานั้นเกิดขึ้นเมื่อเราเปล่งเสียงแห่งความเชื่อของเราว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ความรอดคือจุดเริ่มต้นของพระพรทั้งหมดในพระคริสต์ และถ้าหลักการนี้เกิดผลในเรื่องความรอด ก็จะเกิดผลสำหรับทุกสิ่งในพระคริสต์ด้วย

ในระหว่างการปฏิบัติพันธกิจบนแผ่นดินโลก พระเยซูเจ้าประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ เพราะว่าพระองค์พูดและดำเนินชีวิตอยู่ในคำพูดของพระบิดา ในยอห์น 12:49 พระองค์พูดว่า “เพราะ​เรา​ไม่​ได้​กล่าว​ตาม​ใจ​เรา​เอง แต่​พระ​บิดา​ผู้​ทรง​ใช้​เรา​มา​เป็น​ผู้​บัญ​ชา​เรา​ว่า​จะ​กล่าว​อะไร​หรือ​พูด​อะไร” ฮีบรู 13:5-6 อ้างอิงถึงหลักการเดียวกัน ซึ่งกล่าวว่า “ให้การสนทนาของท่านปราศจากความโลภ จง​พอใจ​ใน​สิ่ง​ที่​ท่าน​มี​อยู่ เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ได้​ตรัส​ว่า เรา​จะ​ไม่​ละ​ท่านหรือ​ทอด​ทิ้ง​ท่าน​เลย เพราะ​ฉะนั้น​เรา​อาจ​กล่าว​ด้วย​ความ​มั่นใจ​ว่า องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เป็น​พระ​ผู้​ช่วย​ของ​ข้าพ​เจ้า ข้าพ​เจ้า​จะ​ไม่​กลัว ใคร​จะ​ทำ​อะไร​กับ​ข้าพ​เจ้า​ได้​เล่า?”

ข้อพระคัมภีร์ที่พึ่งกล่าวไปบ่งบอกว่าคำสารภาพของเราควรสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า เพราะว่าเราเป็นลูกของพระคำ เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยพระคำ จงระลึกถึงพระคำของพระเยซูในตอนเริ่มต้นของเรา เพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิด หรือถูกตัดสินลงโทษ ก็เพราะคำพูดของท่านมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคำพูดของคุณ นั่นคือคำพูดที่ถูกต้องที่ออกมาจากริมฝีปากของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ด้วยคำพูดที่เป็นประโยชน์และเต็มไปด้วยความเชื่อของฉัน ฉันสร้างสรรค์ชีวิตแห่งชัยชนะและอนาคตที่เต็มไปด้วยพระพร ฉันปรับแต่งชีวิตและอนาคตของฉันให้สอดคล้องกับการจัดเตรียมและลิขิตชีวิตของพระเจ้าสำหรับฉันและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับฉัน ฉันยึดมั่นในการกล่าวสารภาพด้วยความเชื่ออย่างไม่ลังเล ฉันป่าวประกาศว่าฉันดำเนินชีวิตอยู่ในสุขภาพของพระเจ้า ความอุดมสมบูรณ์เหนือธรรมชาติ และในชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองที่ต่อเนื่อง ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:2 โครินธ์ 4:13; มาระโก 11:23


วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม 2020

ยาเม็ดของความเชื่อ
THE “PILL” OF FAITH

พระเยซูตอบว่าทำไมคุณถึงพูดว่าถ้าช่วยได้’? ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่มีความเชื่อ! (มาระโก 9:23 ฉบับ CEV)

ลองจินตนาการว่าคุณได้รับยาเม็ดและถูกบอกว่าถ้าคุณกินยาเม็ดนี้ ไม่สำคัญว่าจะเป็นความอ่อนแอ ความเจ็บป่วย โรค หรือความเจ็บป่วยชนิดใดที่โจมตีร่างกายของคุณ และไม่สำคัญว่าปัญหานั้นจะอยู่ที่ไหน ยาเม็ดนั้นก็จะทำให้เกิดการรักษา คุณจะตอบสนองอย่างไร? ฉันแน่ใจว่าคุณจะไม่ลังเลที่จะสั่งซื้อยาเม็ดนั้นทันที คุณต้องการที่จะสั่งเผื่อไว้ด้วยซ้ำ

แต่คุณรู้ไหมว่ามียาเม็ดอย่างนี้จริงๆ? มันมีชื่อว่าเม็ดยาแห่ง “ความเชื่อ”! ในมาระโก 9:23 พระเยซูตรัสว่า ถ้าคุณสามารถเชื่อได้ ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่มีความเชื่อ คำว่า “เชื่อ” ตามที่ใช้ในฉบับ King James และฉบับแปลอื่นๆ ถูกนำไปใช้อย่างผิดๆมันมาจากคำๆเดียวกับคำว่า “ความเชื่อ” แต่เป็นรูปแบบของคำกริยา ความเชื่อเป็นคำนาม และ “เชื่อ” เป็นคำกริยาของความเชื่อ นี่หมายความว่าข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ควรแปลว่า “ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่มีความเชื่อ”

ฉบับ CEV ซึ่งเราอ้างอิงมาในข้อพระคัมภีร์หลักของเราแปลได้อย่างแม่นยำกว่า ซึ่งกล่าวว่า “ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่มีความเชื่อ!” ช่างเป็นความมั่นใจจริงๆ! และการอ่านจากข้อที่ 21 ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้น พระเยซูไม่ได้ตรัสว่า “หลายสิ่งที่เป็นไปได้ถ้าคุณมีความเชื่อ” แต่กล่าวว่า

“ทุกสิ่งเป็นไปได้” หมายความว่าไม่สำคัญว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร พระเจ้าได้ให้ฤทธิ์อำนาจแก่คุณในการทำให้ชีวิตของคุณงดงาม คุณสามารถทำสิ่งใดก็ได้และเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ได้ที่ขัดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคุณด้วยความเชื่อ

เมื่อเหล่าสาวกกลัวและร้องขอความช่วยเหลือจากพระเยซูเมื่อพวกเขาเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวน พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์หันไปมาหาพวกเขาและกล่าวว่า ความ​เชื่อ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​อยู่​ที่​ไหน?” (ลูกา 8:25) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือจงใช้ยาเม็ดนั้น! สิ่งนี้สามารถทำอะไรก็ได้ จะไม่มีความสิ้นหวังหรือความหมดหวังในชีวิตของคุณ ถ้าคุณทำให้ความเชื่อของคุณทำงาน ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

สาธุการแด่พระเจ้า! ฉันเอาชนะโลกนี้ พร้อมทั้งระบบและโครงสร้างของมันแล้ว ความเชื่อของฉันแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพสำหรับความสำเร็จ ชัยชนะ และความมีชัยอย่างต่อเนื่อง! ฉันปราศจากความกลัว เพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับฉัน ชีวิตของฉันได้ถูกวางกรอบไว้อย่างต่อเนื่องโดยพระคำของพระเจ้าซึ่งส่งผลให้เกิดการสรรเสริญและพระสิริแด่พระบิดาอย่างเพิ่มพูนขึ้น ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม

มาระโก 11:22-23; กาลาเทีย 3:7; 2 โครินธ์ 4:13

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

 ยอห์น 15:18-16-16 & 1 พงศาวดาร 5-6

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

 1 โครินทร์ 14:31-40 & สุภาษิต 27