พฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2018

เราต้องอธิษฐานต่อไป
WE MUST KEEP PRAYING

พระเยซูตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟัง เพื่อสอนว่าเขาทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอาใจ (ลูกา 18:1)

Continue reading


พุธ ที่ 17 ตุลาคม 2018

พูดภาษาฝ่ายวิญญาณ
SPEAK SPIRITUAL LANGUAGE

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่าน เหมือนพูดกับพวกที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ แต่ต้องพูดเหมือนพวกที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เหมือนกับพวกที่เป็นทารกในพระคริสต์ (1 โครินธ์ 3:1)

Continue reading


อังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2018

พันธสัญญาใหม่คืออัลบั้มของคุณ
THE NEW TESTAMENT IS YOUR ALBUM

แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น… (ยากอบ 1:22)

Continue reading


จันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2018

เพ่งความสนใจไปที่พระวจนะ
FOCUS ON THE WORD

… คือพระเจ้าผู้ทรงให้ชีวิตแก่คนที่ตายแล้ว และทรงเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้มีราวกับว่ามีแล้ว (โรม 4:17)

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2018

ยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระองค์
SUBMITTING TO HIS WILL

ขอพระเจ้าแห่งสันติสุข ผู้ทรงนำพระผู้เลี้ยงแกะยิ่งใหญ่ คือพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราขึ้นมาจากความตาย โดยโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์ ทรงให้พวกท่านเพียบพร้อมด้วยสิ่งดีทุกอย่าง เพื่อที่จะทำตามพระทัยของพระองค์ โดยทรงทำงานในเรา ให้เกิดผลเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน (ฮีบรู 13:20-21)

Continue reading