อังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2018
อาณาจักรฝ่ายวิญญาณ
A SPIRITUAL KINGDOM

การเอาใจใส่เนื้อหนัง ก็คือ ความตาย และการเอาใจใส่พระวิญญาณ ก็คือ ชีวิต และสันติสุข (โรม 8:6)

Continue reading


จันทร์ ที่ 13 สิงหาคม 2018
มีชีวิตอยู่ในอาณาจักรแห่งชีวิตของพระองค์
ALIVE TO HIS REALM OF LIFE

ในทำนองเดียวกัน พวกท่านจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาป และมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์ (โรม 6:11)

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2018
สำแดงชีวิตของพระคริสต์
MANIFESTING THE CHRIST-LIFE

เพราะว่าเราที่มีชีวิตอยู่นั้น ถูกมอบไว้กับความตายอยู่เสมอ เพราะเห็นแก่พระเยซู เพื่อชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายเนื้อหนังที่ต้องตายของเรา (2 โครินธ์ 4:11)

Continue reading


ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ผ่านทางคุณ
HIS POWER THROUGH YOU

“แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9)

Continue reading


ศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2018
บทเพลงแห่งชัยชนะ
SONGS OF VICTORY

…พระเจ้าตรัสดังนี้แก่ท่านทั้งหลายว่า อย่ากลัวเลย และอย่าท้อถอยด้วยคนหมู่มหึมานี้เลย เพราะว่าการสงครามนั้นไม่ใช่ของท่าน แต่เป็นของพระเจ้า (2 พงศาวดาร 20:15)

Continue reading