วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2019

พระองค์เป็นพระบิดานิรันดร์
He’s Your Everlasting Father

“ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่านว่า“ที่ปรึกษา
มหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ และองค์สันติราช” (อิสยาห์ 9:6)

Continue reading


วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2019

คุณเปล่งประกายความงดงามของพระองค์ออกมา
You Radiate His Beauty

“พระเจ้าทรงทอแสงออกมาจากศิโยนนครแห่งความงามพร้อมสรรพ”(สดุดี 50:2)

Continue reading


วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2019

มูลเหตุที่มีค่ามากกว่าชีวิต
A Cause-Worth More Than Life

“แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเอง ขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำพันธกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จ คือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้า”(กิจการ 20:24)

Continue reading


วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2019

ไม่มีวันหยุดสำหรับการประกาศนำดวงวิญญาณ
No Holidays From Soul Winning

“จงประกาศพระวจนะ จงทำอย่างขะมักเขม้นทั้งในขณะที่คนสนใจและไม่สนใจ จงชักชวน ตักเตือน และหนุนใจ ด้วยความอดทนและด้วยการสั่งสอนอย่างเต็มที่”(2 ทิโมธี 4:2)

Continue reading


วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019

หลักการเพื่อการปกป้องของพระเจ้า
God’s Principle For Protection

“ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์” (สดุดี 91:1)

Continue reading