พุธที่ 12 ธันวาคม 2018

พอเพียงในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยม
Fully Self-sufficient

“และพระเจ้าทรงสามารถทำให้พระคุณทุกอย่าง (ความโปรดปราน และพระพรฝ่ายโลกทุกประการ) มาถึงท่านอย่างอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอ ในทุกสถานการณ์ [เป็นเจ้าของอย่างเพียงพอ จนไม่ต้องการความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุน ทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่าง และสำหรับการบริจาคเพื่อการกุศล]” (2 โครินธ์ 9:8 แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ)

Continue reading


อังคารที่ 11 ธันวาคม 2018

การอธิษฐานอย่างถูกต้อง
Praying Correctly

“ในวันนั้นพวกท่านจะไม่ถามอะไรเราอีก เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่าน” (ยอห์น 16:23)

Continue reading


จันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018

ผลแห่งความชอบธรรมของคุณ
The Fruits Of Your Righteousness

“และพระองค์ผู้ประทานเมล็ดพืชแก่คนที่หว่าน และอาหารแก่คนที่กิน ก็จะประทานเมล็ดพืชแก่พวกท่าน และจะทรงเพิ่มพูนเมล็ดพืชของท่าน ทั้งจะทรงให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญขึ้น” (2 โครินธ์ 9:10)

Continue reading


อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018

มอบชีวิตและอนาคตของคุณไว้ที่พระองค์
Trust Him With Your Life And Future

“จงวางใจในพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจของเจ้า…จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า แล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น ” (สุภาษิต 3:5-6)

Continue reading


เสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018

เราดำเนินชีวิตด้วยพระคำ
We Live By Words

“…เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า …เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า…” (ฮีบรู 13:6-7)

Continue reading