วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2019
จงสุภาพและถ่อมใจ
Be Meek And Lowly In Heart

“เพราะฉะนั้น ถ้าใครถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กๆ คนนี้ [ไว้วางใจ ถ่อมใจ รัก ให้อภัย] คนนั้นจะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์” (มัทธิว 18:4 ฉบับ AMPC)

Continue reading


วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2019

ให้ข่าวประเสริฐมีความสำคัญลำดับแรก
Make The Gospel Your Priority

“แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในสวรรค์ ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด และที่ไม่มีขโมยทะลวงลักเอาไปได้” (มัทธิว 6:20)

Continue reading


วันพุธที่ 11 กันยายน 2019

ชีวิตที่มีวัตถุประสงค์กับพระเจ้า
A Life Of Purpose With God

“ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2โครินธ์ 5:17)

Continue reading


วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019
คำพูดของคุณและชีวิตของคุณ
Your Words And Your Life

“เพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิดหรือถูกตัดสินลงโทษ ก็เพราะคำพูดของท่าน” (มัทธิว 12:37)

Continue reading


วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2019
พระนามเดียวของพระเจ้า
One Name For God

“พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็นพระสิริของพระองค์ คือ พระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง” (ยอห์น 1:14)

Continue reading