วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม
เราต้องประกาศข่าวประเสริฐ
We Must Preach The Gospel

“จงเอาเคียวเกี่ยวเถิด เพราะถึงฤดูเกี่ยวแล้ว จงเข้าไปย่ำสิ เพราะบ่อย่ำองุ่นเต็มแล้ว บ่อเก็บน้ำองุ่นล้นแล้วเพราะว่าความอธรรมของพวกเขามีมากมาย” (โยเอล 3:13)

Continue reading


วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม
พระองค์ไม่ได้รับไปโดยความตาย
He Doesn’t Take Away By Death

“ศัตรูตัวสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตาย” (1 โครินธ์ 15:26)

Continue reading


วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม
ความรักของพระองค์-พลังที่ควบคุมเราอยู่
His Love-A Compelling Force

“เพราะว่าความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่ เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงตายแล้ว”(2 โครินธ์ 5:14)

Continue reading


วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม
กระตือรือร้นที่จะทำดี
Keen To Do Good

“ อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร” (กาลาเทีย 6:9)

Continue reading


วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม
คุณจำเป็นต้องมีพระองค์ในการทำงาน
You Need Him To Function

“เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้” (ยอห์น 15:5)

Continue reading