ศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019

การชำระให้สะอาดอย่างอัตโนมัติ
Automatic Cleansing

“ในพระบุตรนั้นเราได้รับการไถ่ คือการยกโทษจากบาปทั้งหลาย” (โคโลสี 1:14)

Continue reading


พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019

ยอมรับการยกบาป
Accept His Remission

“ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า” (เอเฟซัส 1:7)

Continue reading


พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019

ได้รับการทำให้สมบูรณ์แบบในความชอบธรรม
Perfected In Righteousness

“และพระองค์เองประทานให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมธรรมิกชนสำหรับการปรนนิบัติและการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์…” (เอเฟซัส 4:11-12)

Continue reading


อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019

คุณได้รับการปิดผนึกด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
You’re Sealed With The Holy Ghost

ในพระคริสต์ ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วย คือเมื่อพวกท่านได้ยินสัจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และวางใจในพระองค์แล้ว พวกท่านก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้ (เอเฟซัส 1:13)

Continue reading


จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019

บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิ
Holy And Without Blame

“ดังเช่นในพระคริสต์ พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก เพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์” (เอเฟซัส 1:4)

Continue reading