พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2017
เราครอบครองกับพระองค์และในพระองค์
We Reign With Him And In Him

“พระยาห์เวห์ทรงยื่นคทาแห่งการปกครองของท่านจากศิโยน ท่านจงครอบครองท่ามกลางศัตรูของท่านเถิด” (สดุดี 110:2)

Continue reading


อังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2017
การนำวิญญาณ: เป็นวิถีชีวิตของเรา
Soul Winning: Our Conscious Lifestyle

“สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เรา” (2 โครินธ์ 5:18)

Continue reading


จันทร์ ที่ 11 ธันวาคม 2017
พระพรจากการให้
The Blessedness Of Givin
“ในขณะที่โลกยังดำรงอยู่นั้น จะมีฤดูหว่านฤดูเก็บเกี่ยว เวลาเย็นเวลาร้อน ฤดูร้อนฤดูหนาว กลางวันกลางคืนต่อไป” (ปฐมกาล 8:22)

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2017
กำหนดความสนใจและความชื่นชอบของคุณที่พระองค์
Set Your Attention And Affection On Him

“โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์..”. (ฮีบรู 12:2)

Continue reading


เสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2017
ความเหนือกว่าของเราในพระคริสต์
Our Superiority In Christ
“พวกท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าเราจะพิพากษาพวกทูตสวรรค์? ถ้าเช่นนั้นก็ยิ่งควรจะพิพากษาเรื่องของชีวิตนี้” (1 โครินธ์ 6:3)

Continue reading