อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2017
ชีวิตในพระคำ
Life In The Word
“และตั้งแต่เด็กมาแล้ว ท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์” (2 ทิโมธี 3:15)

Continue reading


จันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2017
ยืนยันพระคำ ไม่ใช่ “ความรู้สึก” ของคุณ
Affirm The Word, Not Your “Feelings
“เราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็น แต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืน แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์” (2 โครินธ์ 4:18)

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม 2017
พระองค์ได้ประทานความชอบธรรมของพระองค์แก่เราแล้ว
He’s Given Us His Righteousness
“เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้น ความชอบธรรมซึ่งเกิดมาจากพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยความเชื่อ และเพื่อความเชื่อ ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า “คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ””(โรม 1:17)

Continue reading


เสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2017
บังเกิดเข้าสู่อิสรภาพ
Born Into Liberty
“ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

Continue reading


ศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2017
คริสตจักร: เต็มด้วยพระสิริ ฤทธิ์เดช และฤทธานุภาพ
The Church: Full Of Glory, Power And Might
“ให้พวกท่านมีกำลังด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้นตามอานุภาพแห่งพระสิริของพระองค์ เพื่อให้ท่านมีความทรหดอดทน และมีความอดทนในทุกสิ่ง พร้อมทั้งมีความยินดี” (โคโลสี 1:11)

Continue reading