พุธ ที่ 25 เมษายน 2018
สิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่การสัมผัส
What You Need Is Not A Touch

“พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้คนต่างชาติรู้ว่า อะไรเป็นความมั่งคั่งของสง่าราศีแห่งข้อลึกลับนี้คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งสง่าราศี(พระสิริ)” (โคโลสี 1:27 ThaiKJV)
Continue reading


อังคาร ที่ 24 เมษายน 2018
ความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญ
Understanding Is Important

“ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ฉะนั้นจงเอาปัญญา แม้เจ้าจะได้อะไรก็ตาม จงเอาความเข้าใจไว้” (สุภาษิต 4:7 ThaiKJV)
Continue reading


จันทร์ ที่ 23 เมษายน 2018
เราเป็นพวกที่เกิดผลมาก
We’re In The “Much Fruit” Class

“เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย” (ยอห์น 15:5)
Continue reading


อาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2018

สิทธิอำนาจของเราในพระคริสต์
Our Authority In Christ

“นี่แน่ะ เราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และให้มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้น ไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลย” (ลูกา 10:19)
Continue reading


เสาร์ ที่ 21 เมษายน 2018

การดีดำเนินต่อไป
The Good Work Continues

“ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่าน จะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 1:6)
Continue reading