วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2019
ความบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ
The Purity Of The Spirit

“ข้าพระองค์แยกตัวให้บริสุทธิ์เพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย เพื่อให้เขารับการแยกให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง” (ยอห์น 17:19)

Continue reading


วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019

จงประกาศเรื่องนั้น
Tell The Story

“เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ
บริสุทธิ์” (มัทธิว 28:19)

Continue reading


วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2019

รักษาหัวใจของคุณให้บริสุทธิ์ด้วยพระคำ
Keep Your Heart Pure With The Word

“คนที่มีใจบริสุทธิ์ ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้า” (มัทธิว 5:8)

Continue reading


วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2019

จงรักศัตรูของคุณ
Love Your Enemies

“แต่เราบอกพวกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่าน” (มัทธิว 5:44)

Continue reading


วันพุธที่ 4 กันยายน 2019

ทำให้อารมณ์ของคุณมีส่วนร่วม
Get Your Emotions Involved

“…คำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผล เอลียาห์ก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนอย่างเรา ท่านอธิษฐานอย่างจริงจังขอไม่ให้ฝนตก และฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึงสามปีกับหกเดือน” (ยากอบ 5:16-17)

Continue reading