พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2017
อย่าขอร้องด้วยพระนามของพระองค์
Don’t Beg With His Name
“เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเรา เราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้า” (2 โครินธ์ 5:20)

Continue reading


พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2017
เข้าใจศาสนาคริสต์
Understanding Christianity
“ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)

Continue reading


อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2017
พระสิริของพระองค์สถิตภายในเรา
His Glorious Presence In Us
“… นี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28:20)

Continue reading


จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2017
ถูกส่งออกไปในนามของพระองค์
Sent In His Name
“แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรา..”. (ยอห์น 14:26)

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2017
ผู้รับการเจิมของพระองค์
Bearers Of His Anointing
“แต่พระเยซูตรัสว่า “มีคนหนึ่งแตะต้องตัวเรา เพราะเรารู้สึกได้ว่าฤทธิ์ซ่านออกจากตัวเรา” (ลูกา 8:46)

Continue reading