วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม
เราเป็นหมายสำคัญและฤดูกาล
We’re For Signs And Seasons

“พระเจ้าตรัสว่า จงมีดวงสว่างต่างๆของภาคพื้นฟ้า เพื่อแยกวันออกจากคืน ให้เป็นหมายกำหนดฤดู วัน ปี” (ปฐมกาล 1:14)

Continue reading


วันพุธที่ 10 กรกฎาคม
สร้างพระวิหารของพระองค์
Building His Temple

“เราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร และบนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และประตูแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้” (มัทธิว 16:18)

Continue reading


วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม
หนทางไปสู่การทรงสถิตของพระบิดา
The Way To The Father’s Presence

“พระเยซูตรัสกับเขาว่า เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)

Continue reading


วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม

พลังงานของพระวิญญาณ
The Energy Of The Spirit

“เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงตรากตรำต่อสู้ตามกำลังที่พระองค์ทรงทำกิจในตัวข้าพเจ้าอย่างมากมาย” (โคโลสี 1:29)

Continue reading


วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม
คริสตจักรถูกเรียกว่า “ทางนั้น”
The Church Is Called “The Way”

“ในระหว่างนั้นเซาโลยังขู่คำราม กล่าวว่าจะฆ่าบรรดาสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้า จึงไปหามหาปุโรหิต ขอหนังสือไปยังธรรมศาลาต่างๆในเมืองดามัสกัส เพื่อที่ว่าถ้าพบใครเป็นพวกทางนั้น…” (กิจการ 9:1-2)

Continue reading