วันอังคารที่ 9 เมษายน

รักและให้คุณค่าต่อตนเอง
LOVE AND VALUE YOURSELF

“ให้การที่ท่านมีส่วนร่วมในความเชื่อจะเกิดผลมากในความรู้ซึ้งถึงสิ่งดีทุกอย่างที่เรามีในพระคริสต์” (ฟิเลโมน 1:6)

Continue reading


วันจันทร์ที่ 8 เมษายน

การเคลื่อนย้ายโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
DIVINE TRANSPORTATION BY THE HOLY GHOST

“แล้วพระวิญญาณทรงยกข้าพเจ้าขึ้นและนำข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าก็ไปด้วยความขมขื่น วิญญาณจิตของข้าพเจ้าเดือดดาล และพระหัตถ์ของ
พระยาห์เวห์ก็ทรงพลังอยู่บนข้าพเจ้า” (เอเสเคียล 3:14)

Continue reading


วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน

การเดินในพระคุณ
WALKING IN GRACE

“เพราะจากความบริบูรณ์ของพระองค์ (ความอุดมสมบูรณ์) เราทุกคนได้รับ [ทุกคนมีส่วนและเราทุกคนได้รับ] พระคุณซ้อนพระคุณ {และ} พระพรฝ่ายวิญญาณซ้อนพระพรฝ่ายวิญญาณ {และ} ความโปรดปรานซ้อนความโปรดปราน {และ} ของประทาน [ซ้อนทับ] ของประทาน” (ยอห์น 1:16 AMP

Continue reading


วันเสาร์ที่ 6 เมษายน

เครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญของเรามาพร้อมกับถ้อยคำ
OUR SACRIFICE OF PRAISE IS WITH WORDS
“เพราะฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์ (พระเยซูคริสต์) นั้น คือถวายผลจากปากที่ขอบพระคุณพระองค์” (ฮีบรู 13:15)

Continue reading


วันศุกร์ที่ 5 เมษายน

พัดถ่านแห่งความชื่นชมยินดีของคุณขึ้น
FANNING YOUR EMBERS OF JOY

“จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด” (ฟิลิปปี 4:4)

Continue reading