พฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2018
อธิษฐานตามพระวจนะ
PRAYING THE WORD

และนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือ ถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟัง (1 ยอห์น 5:14)

Continue reading


พุธ ที่ 8 สิงหาคม 2018
ตระหนักรู้ถึงการจัดเตรียม และความอุดมสมบูรณ์
BE SUPPLY AND ABUNDANCE CONSCIOUS

“และพระเจ้าทรงสามารถทำให้พระคุณทุกอย่าง (ความโปรดปราน และพระพรฝ่ายโลกทุกประการ) มาถึงท่านอย่างอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอ ในทุกสถานการณ์ [เป็นเจ้าของอย่างเพียงพอ จนไม่ต้องการความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุน ทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่าง และสำหรับการบริจาคเพื่อการกุศล]” (2 โครินธ์ 9:8)

Continue reading


อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2018
“ทำตาม” พระวจนะ
“WORK” THE WORD

ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทำอย่างสร้างสรรค์ให้ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ต่อชีวิตของคุณเอง (กาลาเทีย 6:5)

Continue reading


จันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2018
ยืนยันถึงชัยชนะและการปลดปล่อยของคุณ
AFFIRM YOUR VICTORY AND DELIVERANCE

“และเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับที่เขียนไว้ว่า ข้าพเจ้าเชื่อ ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูด เราก็เชื่อ ฉะนั้นเราจึงพูดด้วย” (2 โครินธ์ 4:13)

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2018
คุณอาศัยอยู่ในพระองค์
YOU DWELL IN HIM

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นที่อาศัยของข้าพระองค์ทั้งหลาย ตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ (สดุดี 90:1)

Continue reading