เสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2018

ความเข้าใจความจริงของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญ
YOUR UNDERSTANDING OF TRUTH IS IMPORTANT

และพวกท่านจะรู้จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไท (ยอห์น 8:32)

Continue reading


ศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2018

ชีวิตแห่งชัยชนะในพระคริสต์ของคุณ
YOUR VICTORIOUS LIFE IN CHRIST

แต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ และถ้าเขาหันกลับเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลย (ฮีบรู 10:38)

Continue reading


พฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2018

พระองค์ทรงสมบูรณ์แบบในทางทั้งปวงของพระองค์
HE’S PERFECT IN ALL HIS WAYS

พระยาห์เวห์ทรงชอบธรรมในพระมรรคาทั้งสิ้นของพระองค์ และทรงเอ็นดูในการกระทำทั้งสิ้นของพระองค์ (สดุดี 145:17)

Continue reading


พุธ ที่ 10 ตุลาคม 2018

อย่าถือรักษา “ความไร้สาระที่หลอกลวง”
DON’T OBSERVE “LYING VANITIES”

คนที่ถือรักษาความไร้สาระที่หลอกลวงละทิ้งความกรุณาของพวกเขาเสีย (โยนาห์ 2:8)

Continue reading


อังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2018

คุณเกิดมาพร้อมกับความชอบธรรม
YOU WERE BORN WITH RIGHTEOUSNESS

เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนเดียวนั้น มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์ (โรม 5:17)

Continue reading