วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2019

พลับพลาอันมีชีวิตของพระองค์
His Living Tabernacle

“วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพ? เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า “เราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขาเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา” (2 โครินธ์ 6:16)

Continue reading


วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2019

ทำพันธกิจผ่านทางพระวิญญาณ
Ministering Through The Spirit

“ขณะเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตกับทุกคนที่ฟังพระวจนะนั้น” (กิจการ 10:44)

Continue reading


วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2019

เราไม่สามารถทิ้งพวกเขาได้
We Can’t Leave Them Alone

“แต่ถ้าแม้ข่าวประเสริฐของเรายังถูกปิดบังไว้อีก ก็ถูกปิดบังไว้จากพวกที่กำลังจะพินาศ คือในกรณีของพวกเขา พระของยุคนี้ได้ทำให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมืดมนไป เพื่อไม่ให้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐ คือเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้า” (2 โครินธ์ 4:3-4)

Continue reading


วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2019

ทายาทของความอุดมสมบูรณ์
Heirs Of Abundance

“และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นทายาทตามพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:29)

Continue reading


วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2019

จงสำแดงความรักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
Express Love No Matter What

“ต่อพระพักตร์พระเจ้าพระบิดาของเรา คือรำลึกถึงความเชื่อของท่านที่แสดงออกเป็นการกระทำ ถึงความรักที่ท่านเต็มใจทำงานหนัก และถึงความทรหดอดทนซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (1 เธสะโลนิกา 1:3)

Continue reading