พฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2012

ความรู้พร้อมกับความใกล้ชิด
Knowledge With Intimacy

“ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งๆ ขึ้น โดยการรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (2 เปโตร 1:2)

Continue readingพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012

ให้พระคำเข้ามา…
Let The Word In…

“การคลี่คลายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย” (สดุดี 119:130)

Continue reading