About rorthai

ผู้​ที่​อยู่​ฝ่าย​พระ​เยซู​คริสต์​ได้​ตรึง​เนื้อ​หนัง​ไว้​ที่​กาง​เขน​พร้อม​กับ​ราคะ​และ​ตัณ​หา​แล้ว (กาลาเทีย 5:24)

ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราไม่มีพื้นที่สีเทา นั่นคือถ้าคุณเป็นของพระคริสต์ คุณก็ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้ว แล้วทำไมคริสเตียนบางคนยังคงต่อสู้ดิ้นรนด้วยการพยายามตรึงเนื้อหนังล่ะ? นั่นเป็นเพราะว่าซาตานได้โกหกพวกเขา และพวกเขาก็เชื่อเนื่องจากพวกเขาไม่รู้พระคำของพระเจ้า

ซาตานอาจเยาะเย้ยคุณด้วยการพูดว่า “ถ้าคุณเป็นคริสเตียนที่แท้จริง คุณจะไม่โกหกเมื่อวานนี้!” สิ่งนี้ไม่ควรลดความเชื่อมั่นของคุณลงทันทีและบั่นทอนความเชื่อและความกระตือรือร้นที่จะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณลง จงระลึกถึงสิ่งที่ซาตานเป็น นั่นคือผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสา มันเป็นผู้หลอกลวงและผู้กล่าวหาประชากรของพระเจ้า (วิวรณ์ 12:10)

ถ้าคุณยกขึ้นเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า และทันใดนั้นซาตานก็เตือนให้คุณระลึกถึงบางสิ่งที่คุณทำผิด ก็อย่าเอามือลงและเริ่มร้องไห้ และรู้สึกสงสารตัวเอง แต่จงนมัสการมากขึ้นและพูดว่า “พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับความรักของพระองค์และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ชำระข้าพระองค์ให้พ้นจากการอธรรมทั้งปวง”

อย่าอนุญาตให้ซาตานหลอกลวงคุณให้คิดว่าคุณไม่ใช่คริสเตียนที่แท้จริงเนื่องจากคุณได้ทำบางสิ่งที่ผิด ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณก็เป็นคริสเตียนที่แท้จริง! สิ่งที่พระคำของพระเจ้าบอกไว้ก็คือให้คุณดำเนินชีวิตออกมาจากธรรมชาติของพระเจ้าที่อยู่ในตัวคุณ จงเดินในพระวิญญาณและในความชอบธรรม จงดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า เพราะว่านั่นคือชีวิตของคุณ

จงพูดกับตัวเองบ่อยๆว่า “ฉันเป็นของพระวิญญาณและฉันถูกปกครองและชี้นำโดยพระคำ” จงศึกษาและอยู่ในพระคำของพระเจ้า และคุณจะดำเนินชีวิตอยู่เหนือการหลอกลวง การงานและการควบคุมของซาตาน ยิ่งคุณศึกษา ฟัง และใคร่ครวญพระคำมากเท่าไร คุณก็ยิ่งดำเนินตามที่พระคำบอกคุณ เพราะว่าพระคำมีฤทธิ์อำนาจในการผลิตสิ่งที่พระคำกล่าวถึงในตัวคุณ

โดยผ่านทางพันธกิจของพระคำ คุณจะได้รับการเสริมกำลัง หนุนใจ ความเชื่อของคุณจะถูกปลุกเร้า และคุณจะเติบโตอย่างมั่นคงในพระคริสต์ ยิ่งคุณเติบโตขั้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า ในพระคุณและความรู้ในพระคำของพระองค์มากเท่าไร คุณก็จะพบความบาปน้อยลงในชีวิตของคุณ เพราะว่าบาป​จะ​ไม่​ครอบ​งำ​พวก​ท่าน​ต่อ​ไป (โรม 6:14)

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ข้าพระองค์ใน​การ​สอน การ​ตัก​เตือน​ว่า​กล่าว การ​แก้ไข​สิ่ง​ผิด และ​การ​อบ​รม​ใน​ความ​ชอบ​ธรรม ทำให้ข้าพระองค์เติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณและความเชื่อของข้าพระองค์ได้ถูกปลุกเร้าให้กระทำการดี ข้าพระองค์หยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระคำ ด้วยการสำแดงออกถึงคุณธรรมและความสมบูรณ์แบบของพระวิญญาณในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:โรม 8:8-9; กาลาเทีย 5:16; 1 โครินธ์ 6:9-11ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไม่​รู้​หรือ​ว่า เรา​ผู้​ที่​ได้​รับ​บัพ​ติศ​มา​เข้า​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ ก็​ได้​รับ​บัพ​ติศ​มา​นั้น​เข้า​ใน​การ​ตาย​ของ​พระ​องค์? เพราะ​ฉะนั้น เรา​จึง​ถูก​ฝัง​ไว้​กับ​พระ​องค์​แล้ว โดย​การ​รับ​บัพ​ติศ​มา​เข้า​ใน​การ​ตาย​นั้น เพื่อ​ว่า​เมื่อ​พระ​บิดา​ทรง​ให้​พระ​คริสต์​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ตาย​โดย​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์​แล้ว เรา​ก็​จะ​ได้​ดำ​เนิน​ตาม​ชีวิต​ใหม่​ด้วย​เหมือน​กัน (โรม 6:3-4)

เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องเข้าใจความหมายของคำว่า “…บัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์…” ในข้อพระคัมภีร์ข้างบน ซึ่งแตกต่างจากการจุ่มบางคนลงไปในน้ำเพื่อรับบัพติศมา การรับบัพติศมาในน้ำเป็นสัญลักษณ์เมื่อคุณจุ่มลงไปในน้ำในการรับบัพติศมา คุณกำลังป่าวประกาศว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในการตายแทนและการถูกฝังของพระองค์ คุณได้ถูกนำออกมาจากน้ำแบบเดียวกับการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์

หัวข้อในโรม 6 ไม่ใช่การบัพติศมาด้วยน้ำ แต่คือการจุ่มผู้เชื่อเข้าไปในพระคริสต์ เป็นการป่าวประกาศของเขาถึงความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์และความเชื่อในการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ ใน 2 โครินธ์ 5:17 อัครทูตเปาโลใช้คำว่า “ในพระคริสต์” เมื่อเขาป่าวประกาศว่า “ฉะนั้น​ถ้า​ใคร​อยู่​ใน​พระ​คริสต์ เขา​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สาร​พัด​ที่​เก่าๆก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้ง​นั้น” คุณกลายเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์! พระเจ้าเห็นคุณในพระเยซูคริสต์ เมื่อเราพูดว่าเราอยู่ในพระคริสต์ มันไม่เหมือนกับการมีอะไรบางอย่างอยู่ในภาชนะ แต่หมายความว่าเรารวมเป็นหนึ่งแบบแบ่งแยกไม่ได้กับพระองค์ ร่วมกับพระองค์ในพระวิญญาณองค์เดียว (1 โครินธ์ 6:17)

เอเฟซัส 5:30 กล่าวว่า “เพราะ​ว่า​เรา​เป็น​อวัยวะ​ของ​พระ​กาย​ของ​พระ​องค์ ของเนื้อหนังของพระองค์และของกระดูกของพระองค์” พระเยซูตรัสว่า “เรา​เป็น​เถา​องุ่น พวก​ท่าน​เป็น​แขนง” (ยอห์น 15:5) ซึ่งหมายความว่าเรามีสายพันธุ์เดียวกันกับพระองค์ คุณเป็นการสำแดงออกของพระคริสต์ นี่คือวิธีที่คุณควรและต้องคิด 1 โครินธ์ 12:13 กล่าวว่า “เรา​ได้​รับ​บัพ​ติศ​มา​ใน​พระ​วิญ​ญาณ​องค์​เดียว​เข้า​เป็น​กาย​เดียว​กัน…” กายนั้นคือพระคริสต์

ตอนนี้คุณได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์แล้ว พระคัมภีร์บอกให้ดำเนินตามนั้น “…​ดำ​เนิน​ตาม​ชีวิต​ใหม่​ด้วย​เหมือน​กัน” (โรม 6:4) จงเดินอย่างกล้าหาญ จงปราศจากความกลัวอย่างสิ้นเชิงด้วยการรู้ว่าคุณและพระคริสต์เป็นหนึ่งเดียวกัน กับพระองค์ คุณจะไม่มีทางพ่ายแพ้ แต่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์อย่างแบ่งแยกไม่ได้ เพราะว่าฉันมีชีวิตอยู่และเคลื่อนไหวและมีชีวิตอยู่ในพระองค์! ฉันเป็นศูนย์รวมและการสำแดงออกของพระสิริและความเป็นพระเจ้าของพระองค์ ความเป็นหนึ่งเดียวกันแบบแบ่งแยกไม่ได้กับพระองค์ทำให้ฉันเหนือธรรมชาติ สามารถต้านทานต่อความเจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็บ และความอ่อนแอได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็กล้าหาญและปราศจากความกลัว! ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม:กิจการ 17:28:1 โครินธ์ 12:13; กาลาเทีย 3:27


และเรามีคำเผยพระวจนะที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีก จะเป็นการดีถ้าพวกท่านจะเอาใจใส่คำนั้น เพราะคำนั้นเป็นเสมือนตะเกียงที่ส่องสว่างในที่มืด จนกว่าแสงอรุณจะขึ้น และดาวรุ่งจะผุดขึ้นในใจของพวกท่าน (2 เปโตร 1:19)

ในฐานะลูกของพระเจ้า เราไม่ได้พยายามเอาชนะในชีวิต ไม่ว่าปัญหาอะไรจะมาถึงเรา นั่นไม่ใช่ “การถ่ายทอดสด” เราก็แค่เล่นไปตามบทเท่านั้น ในบทนั้นเขียนไว้ว่าคุณชนะ คุณจะมีปัญหาเฉพาะในกรณีที่คุณไม่ได้เล่นตามบทเท่านั้น บทนั้นคือพระคำของพระเจ้า

ไม่สำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ เมื่อคุณเล่นตามบท  พระคำคุณป่าวประกาศอย่างกล้าหาญว่า “ไม่ ในทุกสิ่งเหล่านี้ฉันเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต!” คุณจะมั่นคง ทำไม? คุณมีคำเผยพระวจนะที่แน่นอนอยู่แล้วว่าไม่ว่าคุณจะประสบกับอะไร พระคำก็เชื่อถือได้มากกว่า!

อ่านข้อพระคัมภีร์หลักของเราอีกครั้ง สิ่งนี้เปิดเผยสำแดงถึงความลับของการลอยตัว ความลับของการชนะอย่างต่อเนื่อง เติบโตตลอดเวลา และก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ไม่ว่าประสบการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตาม พระคำกล่าวว่า “จงเอา​ใจ​ใส่​คำ​นั้น เพราะ​คำ​นั้น​เป็น​เสมือน​ตะเกียง​ที่​ส่อง​สว่าง​ใน​ที่​มืด”

สมมติว่าคุณอยู่ในที่มืดในชีวิตของคุณและประสบการณ์ของคุณแย่มาก ทุกอย่างดูเหมือนจะขัดกับความรู้ในพระคำของพระเจ้าของคุณ คุณกำลังอธิษฐานและดูเหมือนกับว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย พระเจ้าตรัสว่า “จงมองดูที่คำเผยพระวจนะซึ่งอาจเป็นเหมือนแสงที่ริบหรี่ และยึดมั่นเอาไว้! จงเกาะอยู่ อย่าโอนเอน จนกระทั่งถึงรุ่งเช้าและดาวประจำวันโผล่ขึ้นในหัวใจของคุณ” ฮาเลลูยา!

ขณะที่คุณยึดมั่นในพระคำ คุณจะได้ยินพระสุรเสียงของพระวิญญาณบอกคุณว่า “จงผ่อนคลาย ทุกอย่างเรียบร้อยดี” ฮาเลลูยา! ในสถานที่ที่ดูเหมือนมืดนั้น พระคำของพระเจ้าอยู่ที่นั่น ความท้าทายจะผ่านไป ดังนั้นจงปฏิเสธที่จะยอมแพ้หรือท้อแท้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันมีคำเผยพระวจนะที่แน่นอนกว่า ซึ่งฉันใช้ทำสงครามและกำราบสถานการณ์ ฉันไม่กระวนกระวาย ไม่ถูกรบกวนโดยสถานการณ์ต่างๆ ของชีวิตเพราะว่าฉันมีความลับของการลอยตัว นั่นคือความลับของการชนะอย่างต่อเนื่อง เติบโตเสมอ ก้าวหน้าและไม่ตกต่ำ ไม่ว่าอะไรจะมาต่อต้านฉันก็ตาม พระคำคือความมั่นใจและความได้เปรียบของฉัน! ฮาเลลูยา !!

ศึกษาเพิ่มเติม:มัทธิว 24:35; สดุดี 91:7; อิสยาห์ 40:8; 1 เปโตร 1:25


เพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์ แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้ คือทำลายเหตุผลปลอมทั้งหลาย (2 โครินธ์ 10:4)

มีคนที่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะอ้างว่าเป็นคริสเตียน แต่ก็เป็นปฏิปักษ์ต่อข่าวประเสริฐ เพราะว่าความเข้าใจในข่าวประเสริฐของพวกเขานั้นไม่ถูกต้องเนื่องจากทฤษฎีของมนุษย์ บางคนอาจได้รับการเลี้ยงดูในคริสตจักรและได้รับการทรงเลือกจากพระเจ้า เหมือนซาอูลในพันธสัญญาเดิม แต่แทนที่จะเคลื่อนที่ไปกับพระคำ พวกเขาใช้ประสาทสัมผัสในการตีความพระเจ้าและหลุดออกไปจากแผนการของพระเจ้าสำหรับพวกเขาอย่างสิ้นเชิง

คนแบบนี้ถูกบรรยายในพระคัมภีร์ว่าเป็นฝ่ายของซาอูล นั่นคือฝ่ายเนื้อหนัง พวกเขาถูกปกครองโดยเนื้อหนังและไม่ใช่โดยพระวิญญาณ แต่ก็มี “ฝ่ายของดาวิด” พระคัมภีร์กล่าวว่า“…มี​สง​คราม​ระ​หว่าง​ฝ่าย​ของ​ซาอูล​กับ​ฝ่าย​ของ​ดาวิด​อยู่​นาน และ​ดาวิด​ก็​เข้ม​แข็ง​ยิ่ง​ขึ้น ส่วน​ฝ่าย​ของ​ซาอูล​ก็​อ่อน​กำ​ลัง​ลง​ทุก​ที” (2 ซามูเอล 3:1)

“ฝ่ายของดาวิด” เป็นสัญลักษณ์เล็งถึงพระวิญญาณ นั่นคือคนที่เดินในพระวิญญาณ ผู้พูดและดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า ยังมีสงครามที่รุนแรงในทุกวันนี้ ซึ่งคนที่เดินในเนื้อหนังพยายามทำตัวเหมือนเป็นผู้นำ แต่สติปัญญาที่พระเจ้ามอบให้แก่เรานั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถต่อต้านหรือเอาชนะได้

เมื่อคุณติดต่อกับคนเหล่านี้ จงใช้และพูดถึงพระปัญญาของพระเจ้า โดยรู้ว่าทั้งหมดที่พวกเขามีนั้นก็เป็นเพียงแค่เพียงทฤษฎีและถ้อยคำที่ออกมาจากความคิดตามธรรมชาติของพวกเขา พวกเราก็มีถ้อยคำด้วย แต่เป็นถ้อยคำแห่งพระปัญญาของพระเจ้า ดังนั้นจึงเป็นถ้อยคำต่อสู้กับถ้อยคำ พวกเขาพูดถึงสติปัญญาของโลกนี้ซึ่งไร้ค่า แต่เราพูดถึงพระปัญญาของพระเจ้าที่ให้ผลลัพธ์ที่ปฏิเสธไม่ได้ในชีวิต สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ของเรา และในชีวิตของผู้อื่น ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ด้วยพระคำของพระเจ้าในปากของฉัน ฉันทำลายป้อมปราการของเหตุผล ข้อโต้แย้ง และทฤษฎีของมนุษย์ทั้งหมด แม้กระทั่งตอนนี้ฉันต่อต้านวิญญาณของโลกที่ใช้จินตนาการที่ชั่วร้ายหรือในแง่ลบในหัวใจมนุษย์ ซึ่งทำให้พวกเขาต่อต้านข่าวประเสริฐ และฉันป่าวประกาศถึงชัยชนะเหนือมัน ในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:โคโลสี 2:8; 1 โครินธ์ 2:6-7


ที่ตกกลางหนามหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้ว และขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ ความกังวล ทรัพย์สมบัติ และความสนุกสนานของชีวิตนี้ ก็รัดพวกเขาจนทำให้ผลไม่เติบโต (ลูกา 8:14)

คำว่า “ไม่เติบโต” ในข้อพระคัมภีร์ข้างบน ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า “เทเลสโพเรโอ” (telesphoreō) เป็นคำผสม และปรากฏในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เท่านั้น มันหมายถึงการนำไปสู่การเกิดผล นั่นคือมาถึงสภาวะที่สุก นั่นคือมาสู่สถานะที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งทำให้เกิดผลลัพธ์

บังเอิญที่ข้อพระคัมภีร์ข้างบนจริงๆ แล้วกล่าวถึงคนที่ไม่ได้นำผลมาสู่ความสมบูรณ์แบบ แต่สิ่งนี้ชี้ให้เราเห็นถึงแผนการของพระเจ้า ความคิดของพระองค์ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าพระองค์ต้องการให้เราเกิดผลและมีประสิทธิผลตลอดไป นำผลของเราไปสู่ความสมบูรณ์แบบ

มีผู้คนมากมายที่เริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างและไม่เคยสำเร็จ พวกเขาหยุดอยู่ตรงกลางของบางสิ่งเสมอ พวกเขาไม่เคยทำให้สำเร็จ พวกเขามีเรื่องราวที่จะบอกเสมอว่าทำไมพวกเขาถึงทำไม่เสร็จ

โครงการของพวกเขาถูกยกเลิก และกระบวนการถูกตัดทอน แต่เรื่องราวของคุณนั้นแตกต่าง คุณเป็นเถาองุ่นที่สมบูรณ์ เกิดผล และทำโครงการของคุณให้สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม พระวิญญาณของพระเจ้ากำลังทำงานในคุณเพื่อทำให้บรรลุผล จงกล่าวยืนยันสิ่งนี้กับคุณเสมอ ในขณะที่คุณเดินไปกับองค์พระผู้เป็นเจ้าท่ามกลางความสว่างแห่งพระคำของพระองค์ จะไม่มีการแท้งของความคิดของคุณ หรือแม้กระทั่งการแท้งทางทางกายภาพ นี่คือมรดกของคุณในฐานะลูกของพระเจ้า

อีกสิ่งที่งดงามเกี่ยวกับเรื่องนี้คือคุณเกิดผลทั้งในและนอกฤดูกาล คุณเกิดผลและมีประสิทธิผลเสมอ “…ยืนหยัดอย่างมั่นคงเหมือนต้นไม้ที่เบ่งบานที่ถูกปลูกโดยการออกแบบของพระเจ้า ซึ่งหยั่งรากลึกข้างลำธารแห่งความสุข ซึ่งเกิดผลในทุกฤดูกาลไม่เหี่ยวแห้ง ไม่อ่อนกำลัง ได้รับพระพรเสมอ เจริญรุ่งเรืองเสมอ (สดุดี 1:1-3 ฉบับ TPT) ช่างเป็นชีวิตที่ดีอะไรเช่นนี้! สาธุการแด่พระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงประทานชีวิตที่มีพระสิริเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือชีวิตแห่งพระพรตลอดไปและเกิดผลอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีการแท้งของแผนการโครงการ และความฝันของข้าพระองค์ ข้าพระองค์นำสิ่งเหล่านี้ไปสู่การบรรลุผล ซึ่งผลิตผลลัพธ์แห่งความสมบูรณ์แบบโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:ฟีลิปปี 1:6; ฟีลิปปี 3:13; เยเรมีย์ 29:11