ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2017
เราดำเนินชีวิตในพระคริสต์
We Live In Christ

“เพราะฉะนั้น ในเมื่อพวกท่านรับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าไว้แล้ว ก็จงดำเนินชีวิตในพระองค์ด้วย” (โคโลสี 2:6)

Continue reading