อังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2017
ความเป็นจริงของความรอด
The Reality Of Salvation

“เพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” (โรม 10:10)
Continue reading