อาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม 2017
มองไปข้างหน้า
Look Ahead

“…แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า” (ฟีลิปปี 3:13)

Continue reading


เสาร์ ที่ 30 ธันวาคม 2017
ไว้วางใจว่าพระองค์จะทรงดูแลคุณ
Trust Him To Take Care Of You

“…ถ้าผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะรักษาคำของเรา และพระบิดาของเราจะทรงรักเขา แล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา” (ยอห์น 14:23)

Continue reading


ศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2017
พระองค์ทรงให้รางวัลแก่การทำงานหนักในความรักของคุณ
He Rewards Your Labour of Love

“เพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานและการทำงานหนักด้วยความรักซึ่งท่านได้แสดงต่อพระนามของพระองค์ คือการรับใช้วิสุทธิชนนั้นและยังรับใช้อยู่” (ฮีบรู 6:10)

Continue reading


พฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2017
อธิษฐานและอดอาหาร
Prayer And Fasting

“พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ผีอย่างนี้จะขับให้ออกไม่ได้เลย เว้นแต่โดยการอธิษฐานและการอดอาหาร” (มาระโก 9:29)

Continue reading


พุธ ที่ 27 ธันวาคม 2017
รักเหมือนอย่างพระคริสต์
Love Like Jesus

“เรารู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว ก็เพราะเรารักพี่น้อง ผู้ที่ไม่รักก็ยังอยู่ในความตาย” (1 ยอห์น 3:14)

Continue reading