อังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2017
การนำวิญญาณ: เป็นวิถีชีวิตของเรา
Soul Winning: Our Conscious Lifestyle

“สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เรา” (2 โครินธ์ 5:18)

Continue reading