อาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม 2017
มองไปข้างหน้า
Look Ahead

“…แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า” (ฟีลิปปี 3:13)

Continue reading