วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2019

จะเป็นงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่
It’s Going To Be A Great Party

“และทูตสวรรค์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่า “จงเขียนลงไปว่า ความสุขมีแก่คนทั้งหลายที่ได้รับเชิญมาในงานเลี้ยงอภิเษกสมรสของพระเมษโปดก” และท่านบอกอีกว่า “ถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำที่สัตย์จริงของพระเจ้า” (วิวรณ์ 19:9)

     บ่อยครั้งเมื่อคนบาปถูกนำมาสู่ในพระคริสต์ บางคนบอกว่ามีงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ เพราะสิ่งที่พระเยซูตรัสในลูกา 15:10 ว่า “…จะมีความชื่นชมยินดีท่ามกลางพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าเรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่”

แม้ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่ามีงานเลี้ยงในสวรรค์เมื่อคนบาปมาหาถึงพระคริสต์ แต่ก็พูดถึงงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ซึ่งพวกเราทุกคนจะได้เข้าร่วม นั่นคืองานอภิเษกสมรสของพระเมษโปดก

เรากำลังจะไปร่วมงานเลี้ยงในสวรรค์ คุณไม่ชอบเหรอ? และนั่นจะเป็นงานเลี้ยงของทุกฝ่าย ดังนั้นทุกคนที่คิดว่าสวรรค์จะเป็นสถานที่ที่น่าเบื่อนั้นถูกทำให้เข้าใจผิด พวกเขาไม่ได้คิดถูกอย่างถูกต้อง จงอ่านพระคัมภีร์!

พระเจ้าผู้เป็นพ่อกำลังจัดงานเลี้ยงใหญ่ และเราจะมาจากทุกรุ่นเพื่อเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่! เราจะไม่ไปสวรรค์ด้วยการหอบและพูดว่า “ขอบพระคุณพระเจ้า เราเกือบทำไม่ได้!” ไม่ เรากำลังจะ “ทักทายกันด้วยการแปะมือ” ด้วยการตื่นเต้นในแบบที่คำพูดไม่สามารถบรรยายได้ขณะที่เราได้รับการเฉลิมฉลองโดยพระบิดาและเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์!

นี่คือเหตุผลที่เราเทศนาและสอนพระคำของพระเจ้าไปทั่วโลก มีคนอีกมากมายที่สามารถเข้าถึงและถูกนำเข้าสู่การชุมนุมที่ยิ่งใหญ่นี้ในการทรงสถิตของพระเจ้า ซึ่งเป็นการแสดงถึงการสรรเสริญ การนมัสการ และการยกย่อง จงอ่านถ้อยคำแห่งการเผยพระวจนะของยอห์นในวิวรณ์ 19:6 ซึ่งกล่าวว่า “แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงเหมือนอย่างเสียงมหาชน เหมือนอย่างเสียงน้ำมากหลาย และเหมือนอย่างเสียงฟ้าร้องกึกก้องว่า” ฮาเลลูยา เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองอยู่คือพระเจ้าของเราผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด” ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

คุณพร้อมสำหรับงานเลี้ยงนี้หรือยัง? การงานและแรงงานแห่งความรักของเราไม่ได้ไร้ประโยชน์ นั่นคือไม่ว่าคุณจะทำอะไรเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า จงทุ่มเททั้งชีวิตไว้ในนั้น เพราะว่าเราจะได้รับรางวัลและมงกุฎ

ทุกสิ่งที่คุณทำหรือเสียสละเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐจะถูกบันทึกไว้ และในวันนั้นนอกจากพระพรที่คุณได้รับและเพลิดเพลินบนแผ่นดินโลกแล้ว พระองค์จะพูดกับคุณว่า “ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์” ( มัทธิว 25:21)

คำอธิษฐาน

     องค์พระผู้เป็นเจ้าที่รัก ขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษในการเป็นผู้อารักขาข่าวประเสริฐและมีส่วนร่วมในพันธกิจแห่งการคืนดี ขอบพระคุณสำหรับความมั่นใจว่าการงานและแรงงานแห่งความรักของข้าพระองค์ไม่ได้ไร้ประโยชน์ ความทุ่มเทของข้าพระองค์ที่มีต่อข่าวประเสริฐและการเผยแพร่ไปทั่วโลกยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ข้าพระองค์รอคอยด้วยใจจดจ่อถึงการเสด็จกลับมาในไม่ช้าของพระคริสต์ ผู้เป็นราชาแห่งพระสิรินิรันดร์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: วิวรณ์ 19:7; โคโลสี 3:23-24; มาลาคี 3:16


Comments are closed