ศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2017
พระองค์ทรงให้รางวัลแก่การทำงานหนักในความรักของคุณ
He Rewards Your Labour of Love

“เพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานและการทำงานหนักด้วยความรักซึ่งท่านได้แสดงต่อพระนามของพระองค์ คือการรับใช้วิสุทธิชนนั้นและยังรับใช้อยู่” (ฮีบรู 6:10)

Continue reading