อาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2017
กำหนดความสนใจและความชื่นชอบของคุณที่พระองค์
Set Your Attention And Affection On Him

“โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์..”. (ฮีบรู 12:2)

Continue reading