จันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2017
เข้าใจความรักที่สมบูรณ์ของพระองค์
Understanding His Perfect Love

“ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสีย เพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษ และผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์” (1 ยอห์น 4:18)

Continue reading