พฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2017
อธิษฐานและอดอาหาร
Prayer And Fasting

“พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ผีอย่างนี้จะขับให้ออกไม่ได้เลย เว้นแต่โดยการอธิษฐานและการอดอาหาร” (มาระโก 9:29)

Continue reading