จันทร์ ที่ 11 ธันวาคม 2017
พระพรจากการให้
The Blessedness Of Givin
“ในขณะที่โลกยังดำรงอยู่นั้น จะมีฤดูหว่านฤดูเก็บเกี่ยว เวลาเย็นเวลาร้อน ฤดูร้อนฤดูหนาว กลางวันกลางคืนต่อไป” (ปฐมกาล 8:22)

Continue reading