อังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2017
การสำแดงของพระคำภายในคุณ
The Revelation Of The Word In You

“ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลาย คือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่เพราะว่า“มนุษย์ทุกคน เป็นเหมือนต้นหญ้าและศักดิ์ศรีทั้งสิ้นของเขาก็เป็นเหมือนดอกหญ้าต้นหญ้าเหี่ยวแห้งและดอกก็ร่วงโรยไปแต่พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์” พระวจนะนี้คือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้พวกท่านทราบแล้ว” (1 เปโตร 1:23-25)

Continue reading