เสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2017
คุณสามารถทำทุกสิ่งได้ผ่านทางพระคริสต์
You Can Do All Things Through Christ

“ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” (ฟีลิปปี 4:13)

Continue reading


ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2017
เราดำเนินชีวิตในพระคริสต์
We Live In Christ

“เพราะฉะนั้น ในเมื่อพวกท่านรับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าไว้แล้ว ก็จงดำเนินชีวิตในพระองค์ด้วย” (โคโลสี 2:6)

Continue reading