พฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2017
แนวความคิดแห่งชัยชนะ
The Winning Mentality

“ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า”(ฟีลิปปี 4:13)

Continue reading


พฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2017
แนวความคิดแห่งชัยชนะ
The Winning Mentality

“ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า”(ฟีลิปปี 4:13)

Continue reading


พุธ ที่ 20 ธันวาคม 2017
จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด
Be Strong And Courageous

“จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะเจ้าจะทำให้ชนชาตินี้ได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดก ซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะยกให้เขา” (โยชูวา 1:6)

Continue reading


อังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2017
มีชัยชนะอย่างครบถ้วนในพระคริสต์
Absolutely Victorious In Christ

“สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ประทานชัยชนะแก่เรา โดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (1 โครินธ์ 15:57)

Continue reading


จันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2017
เข้าใจความรักที่สมบูรณ์ของพระองค์
Understanding His Perfect Love

“ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสีย เพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษ และผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์” (1 ยอห์น 4:18)

Continue reading