วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2019

เป็นอิสระจากอิทธิพลภายนอก
Independent Of External Forces

“ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสน เพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่” (ฟิลิปปี 4:11)

Continue reading