วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2019

ทายาทของความอุดมสมบูรณ์
Heirs Of Abundance

“และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นทายาทตามพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:29)

Continue reading