วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2019

จงมุ่งตรงไปและชนะ
Go Forth And Win

ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก (1 ยอห์น 4:4)

โลกนี้อยู่ภายใต้คำสาปแช่งและมีสิ่งที่เป็นแง่ลบทุกอย่างของผู้ที่ชั่วร้ายอยู่ในนั้น ดังนั้นการบังเกิดใหม่จะทำให้โลกนี้ต่อต้านคุณ ทางความคิด ร่างกาย อารมณ์ และแม้กระทั่งวิญญาณ แต่พระเยซูพูดว่าอย่างไร? เรา​บอก​เรื่อง​นี้​กับ​พวก​ท่าน เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​มี​สันติ​สุข​ใน​เรา ใน​โลก​นี้​ท่าน​จะ​ประ​สบ​ความ​ทุกข์​ยาก แต่​จง​มี​ใจ​กล้า​เถิด เพราะ​ว่า​เรา​ชนะ​โลก​แล้ว (ยอห์น 16:33)

องค์เจ้านายได้เอาชนะโลกนี้เพื่อคุณแล้ว ซึ่งหมายความว่าคุณได้ชนะโลกนี้แล้ว และอัครทูตเปาโลกล่าวว่า เพราะ​เรา​ไม่​ได้​ต่อ​สู้​กับ​เนื้อ​หนัง​และ​เลือด แต่​ต่อ​สู้​กับ​พวก​ภูต​ผี​ที่​ครอบ​ครอง พวก​ภูต​ผี​ที่​มี​อำ​นาจ พวก​ภูต​ผี​ที่​ครอง​พิภพ​ใน​ยุค​มืด​นี้ ต่อ​สู้​กับ​พวก​วิญ​ญาณ​ชั่ว​ใน​สวรรค​สถาน.. และ​พร้อม​กับ​สิ่ง​ทั้ง​หมด​นี้ จง​เอา​ความ​เชื่อ​เป็น​โล่ ด้วย​โล่​นี้​พวก​ท่าน​จะ​สา​มารถ​ดับ​ลูก​ศร​เพลิง​ทั้ง​หมด​ของ​มาร​ร้าย (เอเฟซัส 6:12-16)

ดังนั้นโดยไม่คำนึงถึงความชั่วร้าย ความมืด และแง่ลบในโลกนี้ คุณต้องคิดอย่างแตกต่าง อย่ากระวนกระวาย เพราะว่าคุณอยู่ในพระคริสต์ และในพระองค์คุณจะชนะเสมอ ไม่มีอะไรสามารถขัดขวางคุณได้ ในการเดินทางในความเชื่อและการทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณสำเร็จ อย่าเพลิดเพลินไปกับความคิดของความกลัว การขาดแคลน หรือความไม่เชื่อ จงกำจัดความโกรธ ความขมขื่น และการไม่ให้อภัยออกไป สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถขัดขวางความก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณและการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของคุณได้

จงรักษาหัวใจของคุณไว้ในพระคำของพระเจ้า 1 ทิโมธี 4:15-16 กล่าวว่าให้ใคร่ครวญและทุ่มเทตัวเองอย่างเต็มที่กับพระคำ และชัยชนะและความสำเร็จของคุณในความพยายามทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่พระองค์เป็นผู้ที่ทำกิจอยู่ภายในข้าพระองค์ทั้งให้ปรารถนาและให้ทำสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัยทุกอย่าง ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะถูกขัดขวางโดยโลกนี้และกองกำลังที่อ่อนแอของมันโดยรู้จักผู้ที่ข้าพระองค์เชื่อและทำกิจอยู่ในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ชนะโลกนี้และระบบของมันด้วยการทะยานขึ้นด้วยปีกของพระวิญญาณ และทำให้ลิขิตชีวิตของข้าพระองค์ในพระคริสต์สำเร็จ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:ฮีบรู 12:1-2; ยากอบ 1:21-25


วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2019

จงเชิดชูความคิดแห่งแผ่นดินของพระเจ้า

Uphold Our Kingdom Ideals

ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนไม่ชอบธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า? อย่าหลงผิดเลย พวกที่ล่วงประเวณี พวกไหว้รูปเคารพ พวกผิดผัวผิดเมีย พวกโสเภณีชาย พวกรักร่วมเพศ (1 โครินธ์ 6:9 ฉบับ NASB)

เมื่อคุณศึกษาพระกิตติคุณสัมพันธ์ นั่นคือมัทธิว มาระโก และลูกา คุณจะสังเกตว่าพระเยซูสอนเกี่ยวกับหลักการของแผ่นดินสวรรค์อย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่นในมัทธิว 19:5 และมาระโก 10:7-8 พระเยซูทรงยอมรับว่าการรวมเป็นหนึ่งของผู้ชายคนหนึ่งและผู้หญิงคนหนึ่งนั้นเป็นมาตรฐานที่สำแดงออกของเพศสัมพันธ์ของมนุษย์ในการแต่งงาน

อัครทูตสอนต่อไปบนรากฐานเดียวกัน ในโรม 1:27 อัครทูตเปาโล กล่าวย้ำคำพูดขององค์เจ้านายด้วยการประนามผู้ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน ซึ่งกล่าวว่า ส่วน​ผู้​ชาย​ก็​เลิก​มี​เพศ​สัม​พันธ์​กับ​ผู้หญิง​ให้​ถูก​ตาม​ธรรม​ชาติ​เช่น​กัน และ​เร่า​ร้อน​ด้วย​ไฟ​รา​คะ​ตัณ​หา​ที่​มี​ต่อ​กัน ผู้​ชาย​กับ​ผู้​ชาย​ด้วย​กัน​ประ​กอบ​กิจ​อัน​น่า​ละอาย​อย่าง​ยิ่ง เขา​จึง​ได้​รับ​ผล​กรรม​อัน​สม​ควร​แก่​ความ​ผิด​ของ​เขา

พระเยซูตรัสในยอห์น 15:19 ว่า “…ท่าน​ไม่​ได้​เป็น​ของ​โลก คือ​เรา​เลือก​ท่าน​ออก​จาก​โลก…” จงปฏิเสธที่จะรับอิทธิพลจากระบบของโลกนี้ซึ่งดำเนินการโดยซาตาน อย่าปล่อยให้การกระทำ ปฏิกิริยา ความคิด คำพูด และการตอบสนองของคุณเป็นเหมือนผู้คนในโลก จงเชิดชูความคิดแห่งแผ่นดินของพระเจ้า

ในแผ่นดินของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งตัดสินขั้นสุดท้าย นั่นคือเราได้รับการฝึกฝนและควบคุมโดยพระคำ ดังนั้นจงปฏิเสธที่จะประนีประนอมมาตรฐาน ค่านิยม และหลักการแห่งแผ่นดินของพระเจ้า จงเดินไปในความสว่างแห่งพระคำของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะดำเนินชีวิตเหมือนคนอื่นๆ  หรือทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีการของพวกเขา ข้าพระองค์เป็นลูกแห่งแผ่นดินของพระเจ้า นั่นคือเดินในความสว่างแห่งพระคำของพระเจ้าและในความชอบธรรมของพระองค์ ด้วยการแสดงออกถึงคุณธรรมและความสมบูรณ์แบบของพระคริสต์อย่างกล้าหาญ  ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:ยอห์น 17:14-16; ยอห์น 15:19;  1 ยอห์น 2:15-17


วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม   2019

เราไม่ได้เป็นแค่มนุษย์
We’re Not Mere Humans

ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายที่วางใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์..” (1 ยอห์น 5:13)

ในข้อพระคัมภีร์ข้างบนอัครทูตยอห์นพูดว่า “ฉันต้องการให้คุณรู้ว่าคุณมีชีวิตนิรันดร์” นี่ทำให้เรารู้ว่าในฐานะคริสเตียนเราไม่ได้เป็นแค่มนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่คุณจะเชื่อ ยอมรับ และเข้าใจสิ่งนี้ เพราะจนกว่าคุณจะรู้ว่าคุณไม่ใช่แค่มนุษย์ คุณก็จะต้องเผชิญกับสิ่งที่มนุษย์ต้องเผชิญ นั่นคืออิทธิพลที่เสื่อมทรามของโลกปัจจุบันนี้ พระคัมภีร์กล่าวว่าเราได้​พ้น​จาก​ความ​เสื่อม​ทราม​ที่​มี​อยู่​ใน​โลก​อัน​เกิด​จาก​ความ​ปรารถ​นา​ชั่ว ด้วยการ​มี​ส่วน​ใน​พระ​ลักษณะ​ของ​พระ​เจ้า (2 เปโตร 1:4)

มีบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆ เมื่อคุณบังเกิดใหม่ นั่นคือคุณเกิดใหม่จริงๆ 2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า ฉะนั้น​ถ้า​ใคร​อยู่​ใน​พระ​คริสต์ เขา​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สาร​พัด​ที่​เก่าๆ ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้ง​นั้น นี่ไม่ใช่แค่คำพูดติดปาก! การอยู่ในพระคริสต์หมายความว่าคุณบังเกิดเข้าสู่พระคริสต์ นั่นคือบัพติศมาเข้าสู่พระคริสต์ (กาลาเทีย 3:27) นี่หมายความว่าคุณถูกฝังเข้าไปในพระองค์และเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

ตอนนี้ที่คุณอยู่ในพระคริสต์แล้ว คุณก็มีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า คุณเป็นสิ่งมีชีวิตอีกประเภทหนึ่ง และตามพระคัมภีร์คุณไม่ได้มี 2 ธรรมชาติ นั่นคือธรรมชาติเก่าของคุณที่ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์ (โรม 6:6) คุณมีอีกชีวิตหนึ่ง ชีวิตที่เป็นขึ้นมาจากความตาย อยู่ในตัวของคุณตอนนี้

ยากอบ 1:18 กล่าวว่า เมื่อ​ตั้ง​พระ​ทัย​แล้ว พระ​องค์​ทรง​ให้​เรา​บัง​เกิด​ด้วย​พระ​วจนะ​แห่ง​ความ​จริง เพื่อ​ให้​เรา​เป็น​ผลิต​ผล​แรก​ของ​สิ่ง​ต่างๆ ที่​พระ​องค์​ทรง​สร้าง ส่วนที่ขีดเส้นใต้บ่งบอกว่าคุณเป็นมนุษย์อีกประเภทหนึ่ง นั่นคือมนุษย์ประเภทเดียวกับ “พระเจ้า” การบังเกิดใหม่ทำให้คุณไม่เพียงแค่ถูกนำไปสู่ความรู้เกี่ยวกับพระคริสต์เท่านั้น แต่เข้าสู่ความเป็นหนึ่งกับพระคริสต์ที่ทำให้คุณเป็นผู้ร่วมของความเป็นพระเจ้า ไม่น่าแปลกใจที่พระเยซูตรัสไว้ในยอห์น 10:34 ว่า “…ใน​พระ​คัม​ภีร์​ของ​ท่าน​มี​คำ​เขียน​ไว้​ไม่​ใช่​หรือ​ว่า เรา​กล่าว​ว่า​พวก​ท่าน​เป็น​พระ?...” ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันเป็นมนุษย์ประเภทเดียวกับพระเจ้า เพราะว่าฉันมีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าในวิญญาณของฉัน ฉันหยุดเป็นมนุษย์ เพราะว่าฉันไม่ได้ถูกนำเข้าไปสู่ความรู้เกี่ยวกับพระคริสต์เท่านั้น แต่เข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าซึ่งทำให้ฉันเป็นผู้ร่วมส่วนของความเป็นพระเจ้า ฉันรู้ว่าฉันเป็นใคร! ดังนั้นฉันจึงปกครองและครอบครองในชีวิตนี้ ด้วยการมีชัยอย่างเปี่ยมด้วยพระสิริโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน!

ศึกษาเพิ่มเติม:1 เปโตร 1:23; ยอห์น 1:13; เอเฟซัส 4:24


วันพฤหับดีที่ 5 ธันวาคม   2019                                                            

ยืนอยู่ในช่องโหว่
Stand In The Gap

ซีโมน ซีโมนเอ๋ย นี่แน่ะ ซาตานขอพวกท่านไว้ เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดข้าวสาลี แต่เราอธิษฐานเผื่อตัวท่าน เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาด และเมื่อท่านหันกลับแล้ว จงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน (ลูกา 22:31-32)

ในการศึกษาพระคำฉันได้อ่านข้อพระคัมภีร์ข้างบนนี้หลายครั้ง มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันพูดว่า “พระเยซูเจ้า ทำไมพระองค์ต้องอธิษฐานเผื่อซีโมน? พระองค์ไม่ใช่พระเจ้าหรือ? ทำไมพระองค์ไม่เปลี่ยนเขา?” ทำไมพระเยซูไม่เผยพระวจนะถึงซีโมนและพูดว่า “ความเชื่อของคุณจะไม่ล้มเหลว”? แต่พระองค์พูดว่า “เราได้อธิษฐานเผื่อท่าน” เมื่อคุณอธิษฐานเผื่อบางคนคุณสามารถอธิษฐานด้วยความหวังเท่านั้น ดังนั้นพระเยซูอธิษฐานเผื่อเปโตรด้วยความหวัง นี่คือคำสอนที่ดีจริงๆ

ดังนั้นบางครั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าอาจเปิดตาของเราให้เห็นพี่น้องบางคนในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราจำเป็นต้องอธิษฐานวิงวอนเผื่อเพื่อให้พวกเขาไปยังจุดที่เราเชื่อว่าพวกเขาควรจะอยู่ นี่ไม่ใช่ความรับผิดชอบเฉพาะของศิษยาภิบาล แต่เป็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวังจากคุณ นั่นคือการอธิษฐานวิงวอนอย่างลึกซึ้งเพื่อคนอื่น ไม่ใช่เพียงเพื่อผู้หลงหายเท่านั้น แต่สำหรับผู้ที่อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว แต่อาจกำลังหลงทางอยู่

ถ้าองค์เจ้านายจะอธิษฐานเผื่อเปโตร เราจำเป็นต้องอธิษฐานเผื่อพี่น้องชายหญิงให้มั่นคงในความเชื่อมากกว่านั้นสักเท่าใด อย่ามองดูพวกเขาตกต่ำหรือวิพากษ์วิจารณ์ความผิดพลาดของพวกเขา จงยืนอยู่ในช่องโหว่เพื่อพวกเขา

นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่พระเยซูไม่ได้พูดว่า “ซีโมน เราได้อธิษฐานเผื่อท่านที่ซาตานจะไม่แตะต้องท่าน”? พระองค์ไม่ได้อธิษฐานว่าซาตานจะไม่โจมตีเขา แต่พระองค์อธิษฐานว่าความเชื่อของเปโตรจะมีชัย สิ่งนี้บอกอะไรแก่เรา? ซาตานไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ ปัจจัยสำคัญคือความเชื่อของเรา มันไม่สำคัญว่าสถานการณ์จะเลวร้ายเพียงใด มันไม่สำคัญว่าความเจ็บป่วยจะรุนแรงขนาดไหน มันไม่สำคัญว่าความเจ็บปวดจะน่ากลัวเพียงไร แต่สิ่งที่สำคัญก็คือความเชื่อของคุณเข้มแข็งพอที่จะมีชัย นั่นคือสิ่งที่สำคัญ

ดังนั้นเมื่อคุณเห็นคริสเตียนที่ถูกมารทำร้ายไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นความบาป ความเจ็บป่วย หรือการขาดแคลน นั่นเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจแห่งความเป็นปุโรหิตของคุณที่จะอธิษฐานเผื่อพวกเขาให้ความเชื่อของพวกเขาไม่ล้มเหลวไม่ว่าสถานการณ์ที่พวกเขาอยู่จะเป็นเช่นไร

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงล้ำค่า ขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษที่จะยืนอยู่ในช่องโหว่สำหรับคริสเตียนที่ความเชื่ออาจจะถูกโจมตีในวันนี้ ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้ความท้าทายที่พวกเขากำลังประสบอยู่นั้นจะไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้และพวกเขาจะไม่ถูกเอาชนะด้วยการทดลอง นั่นคือความเชื่อของพวกเขาจะมีชัยในขณะที่พวกเขาได้รับการเสริมกำลังโดยพระวิญญาณของพระองค์ในมนุษย์ภายในของพวกเขาที่จะยืนหยัดและมั่นคง ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:เอเฟซัส 3:14-16; กาลาเทีย 4:19; เอเฟซัส 1:16


<a href=”http://rorthai.com/alatir/wp-content/uploads/2012/11/PastorChris02.jpg”><img src=”http://rorthai.com/alatir/wp-content/uploads/2012/11/PastorChris02.jpg” alt=”” title=”PastorChris02″ width=”92″ height=”140″ class=”alignleft size-full wp-image-548″/></a>วันพุธที่ 4 ธันวาคม   2019

<strong>จงเพิ่มพูนความเข้าใจ<strong>
Increase In Understanding

ขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้น เพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านนั้น และรู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไร” (เอเฟซัส 1:18)

<!–more–>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เมื่อเราบอกว่าการเปิดเผยสำแดงนั้นมีความก้าวหน้าก็ไม่ได้หมายความว่าเรากำลังเพิ่มสิ่งใหม่ใดๆ หรือว่าพระเจ้าทรงนำการเปิดเผยสำแดงมามากขึ้นเป็นครั้งคราว สิ่งนี้หมายความว่าตาฝ่ายวิญญาณของเราประจักษ์แจ้งต่อสิ่งที่ได้ถูกเปิดเผยสำแดงในพระคัมภีร์แล้ว เหตุผลที่ก้าวหน้าก็เพราะเรากำลังเจริญเติบโตขึ้น เรากำลังเรียนรู้มากขึ้นและความเข้าใจของเราเพิ่มพูนขึ้น

<p>เมื่อคุณศึกษาพระคัมภีร์จะมีทั้งการเปิดเผยสำแดงและการสังเกต อย่างไรก็ตามสิ่งที่พูดถึงกันมากที่สุดไม่ใช่การเปิดเผยสำแดง แต่เป็นการสังเกต เพราะว่าพระคำของพระเจ้านั้นครบสมบูรณ์ ลองนึกถึงสิ่งที่เปาโล เปโตร และอัครทูตอื่นพูดในพระคัมภีร์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดดีกว่าสิ่งเหล่านี้ คุณไม่สามารถสร้าง “การเปิดเผยสำแดงใหม่” เพราะว่าต้องมีพื้นฐานอยู่ในสิ่งที่พระเยซูเสด็จมาทำ 1 โครินธ์ 3:11 กล่าวว่า เพราะ​ว่า​ใคร​จะ​มา​วาง​ราก​อื่น​อีก​ไม่​ได้​แล้ว นอก​จาก​ที่​วาง​ไว้​แล้ว​คือ​พระ​เยซู​คริสต์

<p>ไม่มีสิ่งใดที่คุณค้นพบในวันนี้ที่ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์ แต่คุณจะเห็นว่าแม้ว่าคุณจะศึกษาพระคำ คุณอาจไม่เคยรู้อะไรเลยจนกระทั่งพระวิญญาณทรงถ่ายเทความรู้นั้นให้แก่คุณ และนั่นคือสิ่งที่สำคัญ สิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคือความเข้าใจที่สูงขึ้นที่พระวิญญาณทรงประทานให้ มันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณในทุกๆ ด้าน คำอธิษฐานของคุณจะเปลี่ยนไป ความคิดของคุณจะเปลี่ยนไป คุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในงานและพันธกิจของข่าวประเสริฐ

<p>ทันใดนั้นคุณก็ตระหนักว่าตลอดเวลาที่คุณ “กำลังหวัง” ว่าสักวันพระเจ้าจะทรงเมตตาคุณและช่วยคุณ สิ่งที่คุณต้องการก็คือความเข้าใจที่สูงขึ้นว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตนั้นมีอยู่แล้วในตัวคุณแล้ว นั่นคือถูกจัดเตรียมไว้แล้ว ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

<strong>ถ้อยคำแห่งความเชื่อ<strong>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉันกล่าวยืนยันว่าพระคำของพระเจ้ามีไว้เพื่อประโยชน์ ความก้าวหน้า พระพรและการส่งเสริมของฉัน หัวใจและความคิดของฉันเปิดรับและเข้าใจพระคัมภีร์ ดังนั้นฉันจึงเข้าใจเรื่องความรอดผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระคำมีผลในชีวิตของฉัน ด้วยการผลิตสิ่งที่กล่าวไว้ในพระคำในชีวิตของฉัน ฮาเลลูยา!

<strong>ศึกษาเพิ่มเติม: <strong>2 ทิโมธี 2:15; 2 ทิโมธี 3:15; โรม 15:4; ลูกา 24:45