วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม   2019

จงใคร่ครวญถึงความเป็นจริงของข่าวประเสริฐ
Meditate On The Realities Of The Gospel

“จงใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้และทุ่มเทตัวเองให้กับสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้ทุกคนเห็นความก้าวหน้าของท่าน” (1 ทิโมธี 4:15)

หนึ่งในปัญหาที่คริสเตียนบางคนได้คร่ำครวญคือความไม่เสมอภาคระหว่างประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเขากับข้อความของข่าวประเสริฐที่พวกเขา “เชื่อ” หรือแม้กระทั่งเทศนา คุณเทศนาการรักษาโรคและการอัศจรรย์ว่าเป็นการงานของพระเจ้า แล้วหลังจากนั้นป่วยได้อย่างไร หรือเทศนาเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองทางการเงินและอยู่ในความยากลำบากทางการเงินอย่างมากได้อย่างไร? สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่ามีบางอย่างที่ขาดหายไป

บางคนอาจคิดว่าวิธีแก้ปัญหาคือการอธิษฐานและอดอาหารอย่างจริงจังเพื่อให้พวกเขาสามารถ “ทำความสะอาด” ชีวิตของพวกเขาและกำจัดสิ่งที่อาจขัดขวาง “พระพร” ของพวกเขาได้ พวกเขาพูดว่า “บางทีถ้าฉันพยายามเป็นคริสเตียนที่ดีกว่านี้ สิ่งต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น” แต่นั่นไม่ใช่ องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยขอให้เราพยายามเป็นคนดีหรือดีขึ้น พระองค์ได้ทำให้เราชอบธรรมแล้ว

สิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณทำหรือไม่ได้ทำแต่เกี่ยวข้องกับพระคริสต์ และความเข้าใจของคุณ และการใช้การทดแทนของพระองค์ต่อและในชีวิตส่วนตัวของคุณ คุณสามารถดำเนินชีวิตทั้งชีวิตของคุณประกาศข่าวประเสริฐโดยไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าคืออะไร ยกตัวอย่างเช่นถึงแม้ว่ายอห์น 3:16 จะเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เป็นที่รู้จักจนหลายคนสามารถท่องจำได้ แต่พวกเขาก็ไม่เคยเข้าใจถึงฤทธิ์อำนาจและความเป็นจริงของถ้อยคำเหล่านั้น ซึ่งบอกว่า พระ​เจ้า​ทรง​รัก​โลก​ดัง​นี้ คือ​ได้​ประทาน​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​พระ​บุตร​นั้น​จะ​ไม่​พินาศ แต่​มี​ชีวิต​นิรันดร์

หลายคนมองเห็นว่าพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นพระสัญญา แต่จริงๆแล้วเป็นกฎหมายซึ่งเป็นการป่าวประกาศอำนาจอธิปไตยของพระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะถูกแยกออก ตัดขาด ไม่เกี่ยวข้อง และถูกตัดออกจากความพินาศ จากความทุกข์ทรมาน สิ่งนี้ไม่ได้จบแค่นี้ นั่นคือคนแบบนี้มีชีวิตนิรันดร์ นิรันดร์หมายถึงพินาศไม่ได้ ถูกทำลายไม่ได้ และเน่าเปื่อยไม่ได้ นั่นคือชีวิตที่คุณได้รับ

ทุกคนจะสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความจริงแบบนี้และยังดำเนินชีวิตปกติได้อย่างไร? คุณไม่สามารถรู้สิ่งนี้และยังตกเป็นเหยื่อในชีวิต นั่นเป็นไปไม่ได้! จงใคร่ครวญถึงความเป็นจริงของข่าวประเสริฐ สิ่งนี้จะทำให้คุณคิด พูดคุย และเดินอย่างแตกต่างจากเดิม นั่นคือชีวิตของคุณจะเป็นการแสดงและการสำแดงออกของข่าวสารและพระพรของข่าวประเสริฐ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันเดินในความเป็นจริงของทุกสิ่งที่ความตาย การถูกฝัง และการเป็นขึ้นมาจากควาตายของพระเยซูคริสต์ได้ทำให้สำเร็จเพื่อฉัน ฉันมีชีวิตนิรันดร์ นั่นคือชีวิตที่พินาศไม่ได้ ถูกทำลายไม่ได้ และเสื่อมโทรมไม่ได้ และสิ่งนี้ทำงานอยู่ในตัวฉันแม้ในขณะนี้ในทุกเส้นใยแห่งความเป็นฉัน ทำให้ฉันมีสุขภาพของพระเจ้าและกำจัดทุกสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับการจัดเตรียมของข่าวประเสริฐ สาธุการแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม:1 ยอห์น 5:11-12;  1 เปโตร 1:23; โรม 6:4


วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม  2019

อย่าขอร้อง…จงใช้พระนามของพระองค์
Don’t Beg…Use His Name

“เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุด และประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์ เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้น ทุกชีวิตในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก และใต้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกเข่าลงกราบพระองค์” (ฟิลิปปี 2:9-10)

ในฐานะคริสเตียนถ้าคุณพบว่าคุณกำลังร้องไห้ และขอร้องพระเจ้าในการอธิษฐานเพื่อความจำเป็นของคุณ คุณก็ไม่ได้ดำเนินชีวิตในพระนามของพระเยซู เราไม่ขอร้องในพระนามของพระองค์ อย่าขอร้องพระองค์เพื่อสุขภาพของคุณหรือเพื่ออะไรบางอย่าง นั่นเป็นการตบพระพักตร์ของพระองค์ สิ่งนี้เป็นเหมือนกับเด็กที่ขออาหารเช้าหรืออาหารเย็นจากพ่อ พระองค์ทรงรักคุณมากกว่านั้น

คุณคิดว่าพระเจ้าไม่รู้ว่าคุณมีความเจ็บปวดในร่างกายหรือ? คุณคิดว่าพระองค์ไม่รู้ว่าคุณกำลังมีอาการปวดหัวไมเกรนหรือ? หรือว่าคุณมีบิลล์ที่ต้องจ่าย? พระองค์รู้ แต่พระองค์ต้องการให้คุณเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ! คุณมีอาวุธเป็นเครื่องมือ นั่นคือพระนามของพระเยซู! จงใช้สิ่งนี้เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณ ในด้านการเงิน และด้านอื่นๆในชีวิตของคุณ คุณสามารถบอกตัวเองว่า “ฉันจะไม่เข้าสู่ปี 2020 ในสภาพหรือสถานการณ์นี้ ฉันเรียกร้องและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพระนามของพระเยซู!”

“จงตื่นขึ้นและเป็นบุคคลที่เราสร้างเจ้าให้เป็น จงตระหนักถึงฤทธิ์อำนาจในพระนามของเราและใช้เพื่อทำให้ชีวิตของเจ้าเปี่ยมด้วยพระสิริตลอดไป!” นั่นคือสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับคุณแม้ในตอนนี้! จงกำจัดความเจ็บปวดออกไปและออกมาจากสถานการณ์ที่น่าวิตกนั้น ในพระนามของพระองค์คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ได้เป็นของพระเจ้าในชีวิตของคุณ ความเจ็บป่วย โรค และสถานการณ์ทุกอย่างก้มกราบต่อพระนามนั้น

ไม่สำคัญว่าคุณจะมีปัญหาอะไร คุณไม่จำเป็นต้องร้องไห้เพื่อขอความช่วยเหลือ จงพูดถ้อยคำในพระนามของพระองค์ และคุณจะประหลาดใจที่เห็นว่าสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปเพื่อคุณอย่างรวดเร็วขนาดไหน จงฝึกฝนการใช้พระนามนั้นและสร้างความเชื่อของคุณผ่านทางพระคำ นี่คือวิถีชีวิต คุณต้องเจริญเติบโตในสิ่งนี้ นี่คือสภาพแวดล้อมที่จะดำเนินชีวิตอยู่ จงใช้สิ่งนี้สำหรับทุกพื้นที่ในชีวิตของคุณ นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเราว่า และ​เมื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทำ​สิ่ง​ใด​ไม่​ว่า​จะ​ด้วย​วา​จา​หรือ​ด้วย​การ​ประ​พฤติ จง​ทำ​ทุก​สิ่ง​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า​พระ​บิดา โดย​ทาง​พระ​องค์ (โคโลสี 3:17)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันดำเนินอยู่ในพระนามของพระเยซู ดังนั้นทุกสิ่งจึงกำลังทำงานร่วมกันเพื่อผลดีสำหรับฉัน มีการยกขึ้นในการเงิน การงาน ธุรกิจ ครอบครัวและทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับฉัน ฉันกำลังเบ่งบานในสุขภาพของพระเจ้า ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:ยอห์น 14:13-14; มาระโก 16:17-18; กิจการ 3:6-8; มีคาห์ 4:5


วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม  2019

ไม่จำเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรน
No Need For The Struggle

“แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ แล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง” (กาลาเทีย 5:16)

เอเฟซัส 4:25 กล่าวว่า ดัง​นั้น​จง​ละทิ้ง​ความ​เท็จ ให้​พวก​ท่าน​แต่​ละ​คน​พูด​ความ​จริง​กับ​เพื่อน​บ้าน​ของ​ตน เพราะ​เรา​ต่าง​เป็น​อวัยวะ​ของ​กัน​และ​กัน พระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้บอกให้คุณต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะเลิกโกหก แต่เป็นการบอกให้คุณรู้ว่าตอนนี้เมื่อคุณอยู่ในพระคริสต์แล้ว ความจริงก็ได้กลายเป็นธรรมชาติสำหรับคุณแล้ว ตอนนี้เป็นเรื่องปกติที่คุณจะดำเนินชีวิตแบบพระคริสต์ ซึ่งก็คือชีวิตแห่งความชอบธรรม

1 ยอห์น 3:9 กล่าวว่า ผู้​ที่​เกิด​จาก​พระเจ้า​ไม่​ทำ​บาป เพราะ​เชื้อ​ของ​พระเจ้า​อยู่​ใน​คน​นั้น​และ​เขา​ทำ​บาป​ไม่​ได้ เพราะ​เขา​เกิด​จาก​พระเจ้า นักศาสนศาสตร์บางคนลำบากใจกับข้อนี้เนื่องจากมันแตกต่างจากประสบการณ์ของพวกเขา แต่พระคัมภีร์ข้อนี้บอกอย่างชัดเจนมากว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาป!

แต่หลายคนยังสงสัยว่า “สิ่งนี้จะเป็นจริงได้อย่างไรในเมื่อฉันยังพบว่าตัวเองทำบาปซ้ำแล้วซ้ำอีก ถึงว่าฉันจะพยายามไม่ทำบาป?” ดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่าสิ่งที่อัครทูตเปาโลเขียนในโรม 7:15 ว่า “เพราะ​ว่า​ข้าพ​เจ้า​ไม่​ทำ​สิ่ง​ที่​ข้าพ​เจ้า​ปรารถ​นา​ที่​จะ​ทำ แต่​กลับ​ทำ​สิ่ง​ที่​ข้าพ​เจ้า​เกลียด​ชัง​นั้น ดูเหมือนจะสอดคล้องกับชีวิตของพวกเขามากกว่า แต่พวกเขาลืมไปว่าเขากำลังพูดถึงคนที่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติ นั่นคือคนที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่

เปาโลกล่าวต่อไปว่า โอย ข้าพ​เจ้า​เป็น​คน​น่า​สม​เพช​อะไร​เช่น​นี้? ใคร​จะ​ช่วย​ให้​พ้น​จาก​ร่าง​กาย​แห่ง​ความ​ตาย​นี้?” (โรม 7:24) และเขาก็ให้คำตอบ เขากล่าวว่า เพราะ​ฉะ​นั้น​ไม่​มี​การ​ลง​โทษ​คน​ที่​อยู่​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ ผู้ไม่ดำเนินตามเนื้อหนัง แต่ตามพระวิญญาณ (โรม 8:1) สิ่งที่คุณจำเป็นคือการเดินในพระวิญญาณ ข้อพระคัมภีร์หลักของเราบอกว่า จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ แล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง

จงตระหนักว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์ ความชอบธรรมของพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามนั้น เมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณจะค้นพบว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง นั้นเป็นธรรมชาติสำหรับวิญญาณของคุณ เพราะว่าวิญญาณของคุณซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณนั้นถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง ดังนั้นคุณไม่ควรต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องหรือดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง นั่นเป็นเหตุผลที่พระองค์ประทานความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่เรา ความชอบธรรมของพระองค์ในตัวคุณทำให้คุณมีความสามารถในการดำเนินชีวิตเหนือความบาปและปราศจากจิตสำนึกว่าตนบาป

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันยึดการกระทำที่ยอดเยี่ยมของพระคริสต์เป็นแบบอย่าง และสำแดงคุณธรรมและความสมบูรณ์แบบของพระองค์ ฉันเดินในความเป็นเลิศของพระเจ้าและสำแดงผลและการงานแห่งความชอบธรรม ฉันเดินและดำเนินชีวิตในพระวิญญาณด้วยการทำให้วัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของฉันสำเร็จอย่างเปี่ยมล้นด้วยพระสิริ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:โรม 6:14; 1 ยอห์น 5:18-19; โรม 5:19; โรม 8:13-14


วันอังคารที่ 24 ธันวาคม   2019

จงค้นพบพระคริสต์ในตัวคุณ
Discover Christ In You

“พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่า ความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาติ นั่นคือพระคริสต์สถิตในพวกท่าน อันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี” (โคโลสี 1:27)

มีลูกของพระเจ้าจำนวนมากที่ยังคงมองไปที่พระเจ้าเพื่อพระพรอย่างใดอย่างหนึ่ง พวกเขากำลังมองไปที่พระเจ้าเพื่อให้รักษาพวกเขา สัมผัสพวกเขา จัดเตรียมสำหรับพวกเขา และตอบคำอธิษฐานของพวกเขา แต่ความจริงก็คือไม่มีพระพรใดที่จะมาถึงคุณจากสวรรค์จนกว่าจะถึงการเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอง

ไม่มีการตอบคำอธิษฐานที่จะมาถึงคุณจากสวรรค์ ทุกสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตอยู่ในพระคริสต์ และพระคริสต์อยู่ในตัวคุณ และการมีพระคริสต์ก็คือการมีทุกสิ่ง โคโลสี 1:27 กล่าวว่า พระคริสต์สถิตในพวกท่าน อันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี คุณเคยปรารถนาหรือคาดหวังว่าจะเห็นพระสิริของพระเจ้าสำแดงออกในการเงิน สุขภาพ ธุรกิจ หรือครอบครัวของคุณหรือไม่? พระสิรินั้นได้สำแดงออกแล้ว นั่นคือความหมายและเหตุผลของคริสต์มาส นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีที่พระคริสต์ได้ประสูติเข้ามาในโลกนี้เพื่ออาศัยอยู่ในหัวใจของเรา

พระคริสต์ในตัวคุณคือความมั่นใจของสุขภาพ ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ ชัยชนะ และการครอบครองของพระเจ้า ฮาเลลูยา! สิ่งที่คุณต้องการคือการค้นพบพระคริสต์ในตัวคุณ ถ้าพระคริสต์ไม่ได้อยู่ในมนุษย์ ความทุกข์ทรมานของพระองค์ก็เป็นสิ่งชอบธรรม ความเจ็บปวดของพระองค์คือ “สิ่งที่สามารถให้อภัยได้” แต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นกับคุณ คุณได้ถูกนำเข้าสู่ชีวิตแห่งพระสิริ

การตระหนักถึงพระคริสต์แบบนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความกล้าหาญที่พิเศษในชีวิตของคุณ สิ่งนี้จะทำให้คุณดำเนินชีวิตทุกวันด้วยการปลดปล่อยความชื่นชมยินดีที่ไม่สามารถอธิบายได้ เป็นความชื่นชมยินดีที่ไม่สามารถพูดออกมาได้และเต็มไปด้วยพระสิริ เมื่อคุณค้นพบพระคริสต์ในตัวคุณก็จะไม่มีที่สำหรับโรคใดๆในร่างกายของคุณ นั่นจะเป็นจุดจบของความมืดและการขาดแคลน ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

การเปิดเผยสำแดงของคริสเตียนคือพระคริสต์ในตัวคุณ ไม่ได้อยู่ในสวรรค์ อย่าเริ่มอดอาหารและขอให้พระองค์เทบางอย่างมาจากสวรรค์ อย่าขอให้พระองค์ประทานพระพรจากสวรรค์ให้แก่คุณ พระองค์ได้อวยพรคุณแล้วด้วยตัวของพระองค์เอง ด้วยพระพรทั้งหมดที่อยู่ในพระคริสต์ (เอเฟซัส 1:3) จงตั้งใจใช้เวลาในวันนี้เพื่อใคร่ครวญถึงพระคริสต์ว่าพระองค์คือใคร คุณเป็นใครในพระองค์ และทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้สำเร็จเพื่อคุณ สิ่งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของคุณ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ช่างเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นสมาชิกในพระกายของพระองค์ จากเนื้อของพระองค์และจากกระดูกของพระองค์! พระคริสต์ในตัวฉันคือความหวังแห่งพระสิริ! ฉันได้รับพระคุณและความสามารถในพระคริสต์เพื่อจะครอบครองและปกครองเหนือสถานการณ์ทุกอย่าง! ฉันสามารถทำทุกสิ่งได้ผ่านทางพระคริสต์ที่เสริมกำลังฉัน พระคริสต์ในฉันคือความมั่นใจของชีวิตแห่งชัยชนะอย่างต่อเนื่องและความสำเร็จที่ไม่จบสิ้น สาธุการแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม:1 โครินธ์ 12:12-13; โคโลสี 2:19; 1โครินธ์ 6:15


วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม  2019

บังเกิดใหม่เข้าสู่พระคริสต์
Born Anew Into Christ

“ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

เมื่อคุณบังเกิดใหม่คุณได้บังเกิดและรับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์ 1 โครินธ์ 12:13 กล่าวว่า เรา​ได้​รับ​บัพ​ติศ​มา​ในพระ​วิญ​ญาณ​องค์​เดียว​เข้า​เป็น​กาย​เดียว​กัน…” นั่นคือคุณได้รับบัพติศมาเข้ามาในพระกายของพระคริสต์เป็นมนุษย์ใหม่ เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ซึ่งมีชีวิตใหม่ ฉบับคิงเจมส์ใช้คำว่า “สิ่งมีชีวิต” ซึ่งถูกต้องมากกว่าคำว่า “การสร้าง” ที่ใช้ในฉบับแปลอื่นๆ การเป็น”คนที่ถูกสร้างใหม่”หมายความว่าคุณแปลก นั่นคือเป็นสายพันธุ์ที่แปลกประหลาด แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ส่วนท้ายของข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรากล่าวว่า “…สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น”

คำที่ขีดเส้นใต้ว่า “นี่แน่ะ” เรียกร้องคุณให้สนใจในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณสังเกตเห็นซึ่งเป็นความจริงที่สำคัญ พระองค์ต้องการให้คุณเห็นว่าจริงๆ แล้วคุณเป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์ ทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของคุณนั้นเป็นสิ่งใหม่และเป็นของพระเจ้า ชีวิตและธรรมชาติเก่าที่คุณได้รับจากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของคุณตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยธรรมชาติของพระเจ้า นี่เป็นสาเหตุที่เปโตรเรียกเราว่า “สหาย” หรือ “เพื่อนร่วมงาน” ประเภทเดียวกับพระเจ้า (2 เปโตร 1:4)

นี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวคุณเมื่อคุณบังเกิดใหม่  มีการแทนที่ชีวิตของมนุษย์ด้วยชีวิตที่ไม่สามารถถูกทำลายได้ของพระเจ้า ตอนนี้เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้วคุณก็มีชีวิตแบบเดียวกับที่พระเยซูถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตาย นั่นคือชีวิตที่เป็นขึ้นมาจากความตาย

นี่คือสิ่งที่ทำให้สิ่งนี้ประเสริฐ! นี่เป็นเหตุผลที่คริสเตียนไม่ควรเจ็บป่วยเพราะว่าชีวิตในคุณนั้นเป็นของพระเจ้า แม้ว่าคุณจะเกิดมาพร้อมกับโรคทางพันธุกรรม แต่พระคัมภีร์กล่าวว่า “สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป!” ความเจ็บป่วยหรือโรคนั้นไม่ได้เป็นและไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติใหม่ของคุณในพระคริสต์ได้ ธรรมชาติเก่าที่อยู่ภายใต้ความบาป ความพ่ายแพ้ ความเจ็บป่วย ความล้มเหลวและความตายนั้นตายไปแล้ว! ทุกสิ่งได้กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ และสิ่งใหม่​ทั้ง​หมด​นี้​มาจาก​พระเจ้า (2 โครินธ์ 5:18) ตอนนี้ทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของคุณมีความเป็นพระเจ้าอยู่ เพราะว่าคุณบังเกิดเข้าสู่สภาพแวดล้อมของพระเจ้า นั่นคือสภาพแวดล้อมของพระคริสต์ สาธุการแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

โดยการบังเกิดใหม่ฉันได้บังเกิดเข้าสู่สภาพแวดล้อมของพระคริสต์ สภาพแวดล้อมของพระเจ้าซึ่งฉันนั่งอยู่กับพระคริสต์ในมิติแห่งพระสิริ การครอบครอง และฤทธิ์อำนาจ ฉันเดินในความสว่างแห่งความชอบธรรมและธรรมชาติใหม่ในพระคริสต์ด้วยการสำแดงถึงความงดงาม พระสิริ และพระคุณของพระเจ้า ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:เอเฟซัส 4:22-24; เอเฟซัส 2:10; โรม 6:4-6; ยอห์น 14:20