วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2019

เราไม่สามารถทิ้งพวกเขาได้
We Can’t Leave Them Alone

“แต่ถ้าแม้ข่าวประเสริฐของเรายังถูกปิดบังไว้อีก ก็ถูกปิดบังไว้จากพวกที่กำลังจะพินาศ คือในกรณีของพวกเขา พระของยุคนี้ได้ทำให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมืดมนไป เพื่อไม่ให้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐ คือเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้า” (2 โครินธ์ 4:3-4)

Continue reading


วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2019

ทายาทของความอุดมสมบูรณ์
Heirs Of Abundance

“และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นทายาทตามพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:29)

Continue reading


วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2019

จงสำแดงความรักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
Express Love No Matter What

“ต่อพระพักตร์พระเจ้าพระบิดาของเรา คือรำลึกถึงความเชื่อของท่านที่แสดงออกเป็นการกระทำ ถึงความรักที่ท่านเต็มใจทำงานหนัก และถึงความทรหดอดทนซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (1 เธสะโลนิกา 1:3)

Continue reading


วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2019

ความสว่างไสวแห่งพระสิริของพระองค์
Effulgence Of His Glory

“ความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้ เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” (1 ยอห์น 4:17)

Continue reading


วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019

การกล่าวสารภาพความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์
The Confession Of His Lordship

“พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

Continue reading