วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019

ชีวิตของพระคริสต์และการทรงเรียกของพระองค์ในชีวิตของคุณ
The Life Of Christ And His Call On Your Life

“เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าผู้เป็นนักโทษโดยเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอวิงวอนพวกท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับการทรงเรียกมานั้น คือจงถ่อมใจและมีความสุภาพอ่อนโยนอยู่เสมอ จงอดทน จงอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรัก” (เอเฟซัส 4:1-2)

Continue reading