วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2019

ระบบการจัดเตรียมของพระเจ้า
God’s Supply System

“ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหน? ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาห์เวห์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก” (สดุดี 121:1-2)

Continue reading