วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019

จงให้อาหารแก่ความเชื่อของคุณ ไม่ใช่ความกลัวของคุณ
Feed Your Faith, Not Your Fears

“…มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า มนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” (มัทธิว 4:4)

Continue reading