วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2019

มีมากกว่านี้สำหรับการอธิษฐาน
There’s More To Prayer

“จงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆอย่าง เพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเผื่อธรรมิกชนทุกคนอยู่เสมอ” (เอเฟซัส 6:18)

Continue reading