วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2019

ฤทธิ์อำนาจของพระองค์กำลังทำงานอยู่ในตัวคุณ
His Power At Work In You

“ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิด โดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเรา ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิตย์ อาเมน” (เอเฟซัส 3:20-21)

Continue reading